Det spøker på Lindesnes

Dybvik og MolbachM

Han ble født for 273 år siden, Andreas Mølbach, nå er han usynlig tilbake på Lindesnes fyr der han var fyrforvalter på 1700-tallet. Rolf Dybvik (bildet) kan bekrefte dette.

Folk som har overnattet på fyret på Norges sørspiss forteller om en mann som står og ser på dem om natten, melder NRK og Turistforeningens nettside, ut.no. Han er harmløs og fredelig, så det er ingenting å frykte, mener de som er kommet i nærkontakt med ham.

Rolf Dybvik, som er fyrvokter på Lindesnes fyr i dag, fant i 1987 Mølbachs trefot i fjæra. Da han tok foten i hus, dukket også Mølbach opp. Usynlig, men likevel merkbart tilstede.

Han gled på trefoten og endte sitt liv da han falt i sjøen ved Lindesnes i 1780 og druknet, forteller Dybvik. Les mer om denne forunderlige historien på ut.no.

 

Molbach p dorM

Spennende nysatsing

lindesnes fyr 3Lindesnes fyrmuseum har utviklet tjenesten kystreise.no, som straks skal offentlig lanseres.

Det handler om kystkultur, navigasjon, sjømat og fiskeri og enhver skal kunne laste ned materialet på smarttelefoner, lesebrett og PC. Målet er at dette skal bli en nasjonal og nordisk tjeneste.

Tjenesten består av et antall videofilmer og filmer knyttet til geografiske områder langs kysten. I tillegg er et stort foto- og tekstmateriale produsert og tilrettelagt for å nå turister og folk på reise, elever, museer og andre interesserte.

Denne satsingen informerte Simen Lunøe Pihl og Jo van der Eynden om under Fyrhistorisk seminar på Utsira, som er et samarbeid mellom Norsk Fyrhistorisk Forening, Kystverket og Kystverkmusea. Seminaret arrangeres annet hvert år i forbindelse med Fyrhistorisk forenings landsmøte.

Simen Pihl er museumsfaglig medarbeider ved Lindesnes Fyrmuseum, som er et av kystverkmusea. Han arbeider for en stor del med utstillinger og formidling der kystreise.no er en av satsningene. Direktør for Lindesnes fyrmuseum, Jo van der Eynden, har vært aktiv i utviklingen av kystreise.no sammen med prosjektleder Jan Robert Jore, som har ledet filmarbeidet og utviklingen av plattformen.

Kystreise.no lanseres 21 mai. Da viser NRK et spesialprogram av Ut i naturen, fra Lindesnes fyr.

Kystledsamarbeid

Kystled er et samarbeid mellom Den Norske Turistforening, Forbundet KYSTEN, Friluftsrådenes Landsforbund, Oslofjordens Friluftsråd og NORSK FYRHISTORISK FORENING. Det omfatter ca. 11 aktører i Norge med 60 overnattingssteder, 55 båter og ca. 30 000 overnattinger årlig.

Kystled er et nettverk av overnattingssteder i skjærgården for allmennheten. Det gir mulighet for å oppleve skjærgården med ro/seilbåt, kajakk eller å ferdes til fots eller på sykkel langs kyststien. Det gir en enestående mulighet til å formidle kystkulturhistorie gjennom opplevelser ute. I tillegg gir kystledsamarbeidet ny bruk av kommunale og statlige bygninger, eksempelvis til fyrstasjoner og forsvarets bygninger og sikre disse som kulturminner.

Fordeler ved å være med i nettverket

Foruten å inngå i et nasjonalt nettverk i www.kystled.no under en samlet logo, er det flere andre fordeler for den enkelte ved å delta i samarbeidet:

Den sentrale gruppa for kystleder arbeider med å løfte opp sentrale utfordringer, som standardavtale med Kystverket, påvirke myndigheter gjennom politisk arbeide og å sørge for at det fins støtteordninger for opprettelse av kystleder og båter, osv. Dette er saker som er tunge for små og enkelt aktører å jobbe frem, men som er nødvendige.

Gruppen har blant annet utarbeidet et faktaark om «Sikkerhet i kystleden». Det gir informasjon om lovpålagte kjøreregler for driftere/utleiere av båter, bygg og anlegg.

Videre gis det et engangstilskudd ved oppstart av et kystleddistrikt.

Som Kystled-destinasjon/-hytte kan man søke støtte til kjøp av båter.

Det er lettere å motta midler når man er i et samarbeid med andre organisasjoner.

For mer info: www.kystled.no

STORE PLANER I FRØYA

Frøya kommune er i ferd med å bygge et flott kultur- og kompetansesenter der også formidling av fyrhistorie vil bli en viktig del.

Kommunene Frøya og Hitra på trøndelagskysten har hatt i alt sju fyrstasjoner: Terningen, Børøysundet, Halten, Finnværet, Vingleia, Sula og Slettringen. I 2013 er det ennå lys på alle stedene (med ulike løsninger), noe som viser lysenes stadige betydning for båttrafikken i området. Eli Ellingsve, forsker ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap ved NTNU i Trondheim, informerte under fyrseminaret på Utsira nylig om framdriften av senteret og om planene for formidling av fyrhistorien i Frøya og Hitra, der hun vil bli en nøkkelperson.

Frøya er en av landets ledende kommuner innenfor havbruk, og senteret som kommunen bygger (med et betydelig tilskudd av midler nettopp fra havbruksnæringen), er plangt å stå ferdig i 2014. Kultur- og kompetansesenteret skal komme både lokalbefolkningen, skoleverket, næringslivet, turister og forskere til gode. Gjennom senteret skal brukerne bli kjent med øyregionens natur, kultur, næringsliv og historie.

Øyboerne er stolt av sin fyrhistorie, og ønsker å formidle den i det nye senteret. Det vil skje gjennom film, forelesning og fortellinger på skjerm i huset. Det er også lansert forslag om å legge deler av fyrstoffet inn i kystreise.no, Kystverkmuseas landsomfattende prosjekt for moderne formidling av kystkultur.

Bildet over: Frøya kultur- og kompetansesenter forventes å stå ferdig i mai 2014.
Bildet under: Slettringen fyr er en av de stolte majestetene som troner langs kysten av Sør-Trøndelag. Foto: Eli Ellingsve.

Kystverket vil ha NFHF med på alle leigetakarsamlingar

Mtet i Aalesund feb 2013

Konstruktiv og positiv samling i Ålesund: Frå v. Asbjørg Dalen (NFHF), Frode Pilskog (Kystverksmusea), Greta Sollie (NFHF), Harald Tronstad, Ingvild Kragset, Ole Bjørn Moldnes og Bjørn Relling, alle frå Kystverket. (Foto: Elisabeth Høvås).

Kystdirektør Kirsti Slotsvik har teke initiativ til at Norsk Fyrhistorisk Foreining (NFHF) frå no av vil bli kalla inn til alle leigetakarsamlingar som Kystverket har med fyrentusiastar/drivarar av lokale fyrstasjonar.

Dette var ei av fleire hjartesaker som NFHF drøfta med Kystverket Midt-Noreg i Ålesund i samband med landsstyrets styreseminar på Dalsfjorden Fyrmuseum andre helga i februar.

- Møtet med Kystverket var framifrå positivt og konstruktivt, der det ikkje var tvil om at me alle har ein sterk og felles målsetjing: Vern om og formidling av fyrstasjonane våre. I tillegg ei understreking av at dette er eit samfunnsansvar, seier leiar i Norsk Fyrhistorisk Foreining, Birger Lindanger.

Spørsmål frå medlemmer

Som vanleg på møta mellom foreininga og etaten, var medlemmane våre i forkant inviterte til å koma med spørsmål og problemstillingar som dei ynskte me skulle reisa på møtet. Dei som denne gongen kom med innspel, var Gamle Struten Fyr, Venner av Flatøy fyr, Venelaget for Leirvik fyr, Slettnes Kulturhistoriske foreining, Lista Fyr DA og André Schau. Kvar einskild av desse vil få skriftleg svar på spørsmåla sine.  

Det var semje om at Kystverket burde vera eigar av fyrstasjonane, men at veneforeiningar, kommunar og andre skulle kunna leiga dei, men på vernemessig forsvarleg vis. Ei felles utfordring for oss alle var å få opp engasjementet langs kysten for å sikra desse installasjonane som var så avgjerande for den norske nasjonsbygginga.

I møtet var det ei klar og felles oppfatning av kva som var rollefordelinga. Kystverket og musea er begge offentlege etatar: Den fyrste som forvaltar og den andre som vernar, forskar og formidlar. Felles for dei to er at dei som offentlege etatar er underlagt og lojal mot politisk styring.

NFHF i særstilling

Norsk Fyrhistorisk Foreining er på den andre sida mykje meir fristilte og kan på ein heilt annan måte vera politisk aktive, som ein organisasjon av friviljuge. Det blei også drøfta korleis foreininga på heimesida best kunne oppretta eit felles forum der alle som driftar fyr, kan utveksla erfaringar.

Ein viktig møteplass er leigetakarsamlingane. Det blei opplyst at kystverksdirektøren nå ynskte at NFHF for framtida rutinemessig skulle inviterast til desse samlingane. Det vil difor bli endå viktigare at medlemmane våre kjem med innspel av prinsipiell karakter. Desse kan styret i NFHF no ta vidare på dei arenaene vi etter kvart har etablert.

Sikring eit samfunnsansvar

Etter ei drøfting om korleis ein best kunne samspela, la Bjørn Relling fram ein presentasjon av korleis kysten vår ville sett ut utan fyrstasjonane og det ansvaret me som fellesskap har for å sikra dei for komande generasjonar og i respekt for dei generasjonane som reiste dei i ryggtak med havet.

Det var regiondirektør for Kystverket Midt-Noreg, Harald Tronstad, som inviterte Norsk Fyrhistorisk Foreining og Kystverksmusea til møte i Ålesund, same helga som landsstyret i NFHF var samla i Dalsfjord. Med seg hadde han Bjørn Relling, avdelingsleiar Ole Bjørn Moldnes og Cathrine Gregstad. Frå Kystverket sentralt møtte seniorrådgjevar i Kystforvaltingsavdelinga i Kystverket, Ingvild Kragset.

Frå Kystverksmusea møtte avdelingsleiar Frode Pilskog. Sju frå leiinga i Norsk Fyrhistorisk Foreining tok også del i møtet. Desse var Birger Lindanger (leiar), Asbjørg Dalen (nestleiar), Jostein Korsnes, Tore Berntsen, Berit Johanne Vorpbukt, Greta Sollie og Elisabeth Høvås (organisasjonssekretær).

Underkategorier

  • Nyheter

    Ut fames Duis nibh arcu pede elit nibh at risus tempus. Nulla semper ac nec sit massa In Curabitur id risus sit. Non ante gravida eros quis justo sed nonummy et Donec et. Hendrerit velit orci sagittis eu Aenean pharetra faucibus eu laoreet nunc. Tincidunt nulla a Nulla eu convallis scelerisque sociis nulla interdum et. Cursus senectus aliquet pretium at tristique hac ullamcorper adipiscing et Donec. Enim montes parturient.

    Antall artikler:
    683

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 241 gjester og ingen medlemmer på besøk.