Sør-Trøndelag

FINNVÆR FYRSTASJON

Beliggenhet: Frøya kommune, Sør-Trøndelag
Opprettet: 1912
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1985.
Fyret ble erstattet av en fyrlykt på søyle.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk fyrhistorisk forening
Ny bruk
 
 
 


Finnvær fyrstasjon er en del av "fyrkjeden" Sula, Vingleia, Finnvær og Halten fyrstasjoner på Sør-Trøndelagskysten. Fyrbygningen er en 1 1/2 etasjes eternittkledd trebygning med et lavt taktårn på nordvestre takflate. Under eternitten sitter den gamle panelen, som er hvitmailt med en rød vertikal stripe. Maskinhus og uthus ligger tett samlet ved fyrbygningen og tuft etter fjøs ligger et stykke unna. Støpte trapper og vei fører ned til naust og landing. Bro og molo inngår også i anlegget. Svært mye av det eldre fyrtekniske ustyret er bevart, blant annet den opprinnelige linsen og et intakt klippapparat. Etter nedleggelsen ble fyrdriften erstattet av en lykt i et glassfibertårn, med strøm fra et solcellepanel. Området ligger i Froan naturreservat som er vernet etter lov om naturvern.

Fyrstasjonen er en god representant for de små fyrbygningene i tre med taktårn. Anlegget har stor grad av bygningsmessig opprinnelighet og fyrhistorisk verdi med det tekniske utstyret bevart.