Search at Fyr.no

  • Marianne Johnsen. Ona fyr.
    Photo: Marianne Johnsen. Ona fyr.
  • Foto Fotografsen
    Photo: Foto Fotografsen

News from Norsk Fyrforening More news in the archive »

Registrer deg i Frivilligregisteret

En viktig endring for ordningen med momskompensasjon for i år, er pliktig registrering i Frivillighetsregisteret for alle mottakere, også underledd og aksjeselskap. Alle organisasjoner må være registrert innen søknadsfristen 1. september 2019.

Kulturdepartementet har vedtatt ny forskrift om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner. Forskriften trådde i kraft 01.01.2019, og gjelder fra søknadsåret 2019. For mer informasjon, se ny forskrift på lovdata https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-10-23-1600, og informasjon om høringen på regjeringen sine nettsider. Mer informasjon vil også bli lagt ut på våre nettsider i løpet av kort tid.

(more…)

Les hele saken »
21. August 2019
Slippes
snart!