Foreningens formål

Norsk Fyrhistorisk Forening er en ideell, frivillig organisasjon for alle som interesserer seg for norsk fyrhistorie, og som vil bevare fyrene og støtte opp om ny bruk av dem.

Foreningen ble stiftet i 1997 og har utviklet et stadig tettere samarbeid med Kystverket og Kystverkmusea.

Blant medlemmene finner vi venneforeninger, historielag og museer, kyst- og turlag, friluftsorganisasjoner, bedrifter, kommuner og enkeltmennesker med interesse og engasjement for fyr og fyrhistorie.

Meld deg inn som medlem her »

 

Se vår brosjyre her

Sekretariatet

NFHF har kontor i “Kulturvernets hus”, et kontorfellesskap med Norges Kulturvernforbund og andre medlemsorganisasjoner i dette forbundet.
For henvendelser til Norsk Fyrhistorisk Forening inntil videre:
Heidi Eikremsvik, tlf. 922 52 873

Norsk Fyrhistorisk Forening

Øvre Slottsgate 2B

0157 Oslo

Valgkomite

John Evensen, epost: john.evensen@kystverket.no

Tore Berntsen, epost: tore@dueknipen.com

Berit Johanne Vorpbukt, epost: vorpbukt@gmail.com

Historikk

Fyr for fall?

Fyra står for fall! Det var utfordringa då elektronikken toga inn og trengde folket ut. Eigentleg starta automatiseringa med fyrlyktene alt sist på 1800-talet. Men med elektronikken akselererte utviklinga frå 1970-talet og i 1994 var det bare att 30 bemanna fyr av dei opphavleg 209. Store kulturhistoriske verdiar sto for fall.

På dei bemanna fyrstasjonane sette fyrvaktarane æra si i å halda bygningar og teknologi i topp stand. Dagleg vedlikehald hindra vind og væte i å få tak i treverk og betong. Brotne glas, rusta rekkverk og sundslege panel blei utbetra før større skade kunne skje.

Kring 93 prosent av alle dei norske fyrstasjonane grodde fram i hundreåret 1830 – 1930. Dei var eit viktig element i nasjonsbygginga i same perioden og representerte eit tungt løft for ein fattig nasjon. Fyra viste veg til velstand. Difor såg politikarane då seg råd ikkje bare til å reisa fyra, men også forsyna dei med dei siste, aktuelle teknologiske nyvinningane.

Kring 1990 sto me ved ein krossveg: Skulle me i vår velfødde velstand lata desse stortenkte byggverka som er eit viktig fundament for heile vår velstand i stikken? Kva omdøme ville då komande generasjonar gje oss?

Verneplan for fyr

Framtenkte folk kom då saman for å hindra det trugande forfallet. I 1991 gjekk Kystverket i eit nært samarbeid med Riksantikvaren for å utarbeida ein landsdekkande plan for freding og vern av fyra. I Vest-Agder blei det laga ein bruks- og verneplan, og langs heile kysten dukka det opp små grupper av friviljuge som mobiliserte til vern om fyra sine: Struten, Rødtangen, Stavseng, Jomfruland, Lille Torungen, Grønningen, Oksøy, Songvår, Lindesnes, Lista, Eigerøy, Obrestad, Tungenes, Geitungen, Ryvarden, Stabben, Kvannhovden, Alnes, Villa, Myken, Nyholmen og Skomvær fyr for å nemna nokre.

Kreativiteten var stor for å gje fyrstasjonane ny bruk: Galleriverksemd, utstillingar, seminarstader, feriestader, overnatting, diktarstover, representasjonsbygg for næringslivet og klubbhus for dykkarklubbar. Ved eit høve var det jamvel på tale at ein MC-klubb skulle få leiga ein fyrstasjon til klubbhus!

Ambisjonane og ressursane varierte ein god del. Men ein veikskap var at det var svake kontaktar dei i mellom og med aktuelle institusjonar og fagmiljø. Internasjonalt fann fyrvernarbeidet tidleg ein møteplass i organisasjonen IALA, der ikkje minst norske deltakarar kom til å spela ei drivande rolle.

Ein del av panelet på seminaret 1995. Frå venstre Knut Robberstad, Danckert Monrad-Krohn og Svein Ording (Foto: Bjørn Melleby).

Fyrvener finn kvarandre

Av dei lokale miljøa var Lindesnes og Tungenes fyr mellom dei mest aktive. Begge stader fanst det ambisjonar om å etablera eit nasjonalt fyr/kystmuseum etter ein meir tradisjonell modell. Fyrst i 90-åra tok entusiastar frå ulike fyrmiljø til å besøka kvarandre. Hausten 1994 kom såleis ein delegasjon frå Lindesnes fyr på besøk til Tungenes fyr. Tanken var å etablera eit samarbeid, ikkje minst med målsetjing å få på plass eit fyrmuseum.

Ut frå dei ulike fyra sin funksjon, plassering og trong til vern gjekk ein over til å tenkja seg ein museumsmodell der kvar fyrstasjon kunne definerast inn ut frå sin eigenart og slik at dei fungerte som ein heilskap.

Som ei forlenging av desse tankane melde også tanken seg om ein nasjonal nettverksorganisasjon for fyrhistorisk interesserte. Det var eit klart behov for å utvikla både ein nasjonal møtestad og eit talerøyr for koordinering og formidling av fyrhistorisk vernearbeid.

For å fylgja opp desse tankane, kom Jon van der Eynden (Lindesnes fyr), Birger Lindanger (Tungenes fyr) og Danckert Monrad-Krohn saman i Oslo eit par veker før jul 1994 for i fyrste rekkje å planleggja eit seminar for fyrhistorisk interesserte. Parallelt blei også den fyrste fyrhistoriske årboka førebudd i regi av Randaberg kommune/Tungenes fyr.

Status og strategi for norske fyr

Resultatet av arbeidet blei seminaret Status og strategi for norske fyr på Tungenes fyr og Fyrhistorisk årbok, begge delar i juni 1995. På seminaret vann tanken om ei fyrhistorisk foreining fram, og ein sette avslutningsvis ned ei arbeidsgruppe som i tillegg til dei tri overnemnde også blei supplert med Bjørn Mellevy frå Kystdirektoratet og distriktsdirektør John Erik Hagen frå Kystverket. Den siste fungerte som leiar for gruppa.

Arbeidsgruppa førebudde dels arbeidet mot ei nasjonal fyrhistorisk foreining, dels neste seminar som blei halde i Svolvær sommaren 1996. Dette seminaret drøfta mellom anna arbeidet vidare og særleg etableringa av ein landsorganisasjon. Det blei då mellom anna halde fram at ei slik foreining burde vera friviljug og ideell og ha som si hovudoppgåve dels å vera ein pådrivar i arbeidet for bevaring av verneverdige fyrstasjonar, dels arbeida for dokumentasjon og formidling av norske fyr og dels å fungera som ein koordinator i det fyrhistoriske arbeidet.

Sekretariatet tenkte ein seg knytt til Tungenes fyr, som òg skulle ha det redaksjonelle ansvaret for fyrårboka. Vidare skulle foreininga ha som utfordring å arrangera seminar over tema som er aktuelle i vernearbeidet for fyr og gje fyrhistoriske miljø og venneforeiningar assistanse i sitt virke for bruk og vern av fyr.

På vegne av Villa fyrs venneforening leverer Ellen Bjørkedal Østvik ei gåve til ordførar Olav Sande i Randaberg som vert for samlinga. Framme frå venstre John Erik Hagen og Helge Schelderup (Foto: Bjørn Melleby).

Mot konstituering

På seminaret blei det sett ned eit interimstyre med Birger Lindanger som leiar og koordinator, Stein Malkenes (Kvannhovden) som informasjonsansvarleg, Ansgar Gabrielsen (Lindesnes fyr), Kari Øvsthus (Alnes fyr), Jonny Storvik (Vågan kystlag) og Egil Larsen (Tungenes fyr). Det blei også knesett at det skulle leggjast opp til eit tett samarbeid med Forbundet Kysten, og Jon van der Eynden blei vald til å representera Forbundet i interimstyret. Danckert Monrad-Krohn, John Erik Hagen og Bjørn Melleby sa seg viljuge til å fungera som ei støttegruppe for styret.

Interimstyret arbeidde så i tråd med dei føringane som blei gjevne på seminaret.

Attåt var det utfordringar på fleire frontar: Aktuelle fyrpolitiske oppgåver, profilering av det fyrhistoriske arbeidet generelt og med organisasjonsbygging av den nye foreininga spesielt. Sjølve hovudoppgåva var å planlegga og å gjennomføra seminaret og det konstituerande landsmøtet på Lindesnes fredag 22. til søndag 24. august 1997.

Samlinga på Lindesnes var ein suksess, eit nytt styre med Stein Malkenes som leiar blei vald og med fordeling av oppgåver som trongst for å få til ei fungerande foreining. Dessutan kom vedtektene på plass, og det blei også skaffa ressursar til sjølve drifta. Norsk Fyrhistorisk Forening var ein realitet!

Utmerkelser

Kommer snart!

Styret

Heidi Eikremsvik

Region Vest, Stord (Styreleder valgt til 2021),

Heidi Eikremsvik er fra Sula ved Ålesund. Hun er journalist og forfatter, og har blant annet skrevet boka Fyrfolk, utgitt i 2006. Hun har vært engasjert i Venelaget for Leirvik fyr, Stord siden 2011. Har tidligere vært styremedlem i NFHF i perioden 2011-2014, og kom inn igjen som nestleder i styret i 2018. Ble valgt til styreleder i 2019.

Henriette M. Skjæveland

Region Sørøst, Farsund (Nestleder valgt til 2020), fotohenriette@hotmail.com

Henriette Skjæveland er utdannet advokatsekretær og arbeider på servicekontoret i Farsund kommune. Hun sitter i styret for Søndre Katland fyr og i jubileumskomiteen for fyrets 140-års-jubileum. Hun er også involvert i oppussing og vedlikehold av fyret. Skjæveland gikk inn i styret i NFHF i 2018.

Jostein Korsnes

Region Midt-Norge, Kvamsøy (Kasserer valgt til 2020), jostein6087@gmail.com

Jostein Korsnes er lærer, gårdbruker, dagleg leder i SandeFastlandssamband as og styreformann i Kong Arthurspelet. Han har erfaring med restaurering fra arbeid med restaurering av garden Riste, på øya Riste i Møre og Romsdal og har arbeidet mye med næringsutvikling og bygdeutvikling. Korsnes er også leder i foreininga for Haugsholmen fyrstasjon. Han har vært kasserer i NFHF siden 2011.

André Schau

Region Sørøst, Drammen (Styremedlem valgt til 2021), ansc3@online.no

André Schau arbeider i BaneNor innen trafikkinformasjon, samtidig som han studerer historie. Han har hatt fyr og fyrvesen som lidenskapelig hobby i over 35 år. André deltok som 16-åring i NRKs “Kvitt eller Dobbelt” i 1989, med temaet “Fyr- og Fyrvesen”. Schau arbeider tett med leietakere og venneforeninger på flere fyrstasjoner. Dette gjelder spesielt innen det tekniske og med fyr som gjennomgår større restaureringer og hvor ulike type tilbakeføringer er ønskelig og aktuelt. Han er medforfatter av boka “Fyrene i Oslofjorden – levende kulturminner” (2010) og styremedlem i “Rødtangen Klokketårns Venner” (RKV). I NFHF har han vært styremedlem siden 2014.

Marianne Johnsen

Region Midt-Norge, Averøy (Styremedlem valgt til 2021), m.johnsen@live.no

Marianne Johnsen er oppvokst på ei fiskebrygge på Langøya. Hun er utdannet typograf og har drevet trykkeri i flere år. Fra 1989 til 2004 drev hun eget konsulentfirma innen kvalitetssikring. Hun har vært styreleder i Møre og Romsdal Brytekrets i 6 år. Nå er hun leder for Hestskjærets venner og har vært styremedlem i NFHF siden 2017.

Per Roger Lauritzen

Region Sørøst, Asker (Styremedlem valgt til 2020), Perrola@online.no

Per Roger er oppvokst i Sandefjord, nå bosatt i Asker. Han besøkte Færder fyr første gang fire år gammel, på spark, som faren kjørte. Svenner fyr ble besøkt første gang som femåring i snekka til bestefaren. Siden da har han samlet på fyr og nå besøkt ca 160 fyrstasjoner, de fleste med kajakk. Han har vært aktiv medlem av NFHF siden 2003. Har vært foreningens representant i nasjonal Kystledgruppe. Er medlem av Færder fyrs venner. Alene, eller sammen med andre, har han skrevet ca 70 bøker om norsk natur, historie og turmuligheter. Ca 10 av bøkene handler om kysten og kystliv. Foreløpig siste bok er «Norske fyrstasjoner» som handler om alle norske fyrstasjoner. For øvrig er han ansatt i NAF som redaktør for veibok, turbøker og Reiseplanleggeren på naf.no. Har tidligere vært hyttebestyrer, inspektør, redaktør og informasjonssjef i DNT. Har sittet i en rekke styrer og komiteer i DNT og også vært styreleder i Norsk Fjellmuseum i Lom.

Svein-Harald Eliassen

Region Troms og Finnmark, Hammerfest (varamedlem valgt til 2019), svein.harald.eliassen@online.no

Svein-Harald Eliassen er ingeniør fra Gjøvik Ingeniørskole og har studert kartfag på Norges landbrukshøgskole. Han har arbeidet som landmåler i kommunal sektor. Fra 2006 har han arbeidet med fyr og merker for Kystverket Troms og Finnmark. Han er i dag pensjonert fra Kystverket og gikk inn i styret i NFHF i 2017.

Inge Westad

Region Midt-Norge, Alnes (varamedlem valgt til 2020), inge.westad@mimer.no

Inge Westad er initiativtakar og primus motor ved oppbygging og drift av Alnes fyr og opplevelsessenter. Han var styremedlem i NFHF i perioden 2005 til 2007 og medlem av valgkomiteen fra 2009 til 2011. I 2018 ble han valgt inn i styret som varamedlem.

Samarbeid

Kystverket

NFHFs viktigaste offentlege samarbeidspartnar er Kystverket, som eig dei fleste av fyra. Kystverket har ansvar for vedlikehald og drift av desse fyra. Rundt 70 av dei 114 fyrstasjonane blir leigde ut til venneforeiningar eller leigetakarar. Dei fleste av desse er medlemmer i NFHF.

Kystverkmusea

Kystverkmusea er Kystverkets eige etatsmuseum. Det blei formelt oppretta i 2008, og er organisert som eit nettverkssamarbeid mellom fire sjølvstendige museum: Lindesnes Fyrmuseum, Jærmuseet, Sunnmøre Museum og Museum Nord.

I samarbeid med Kystverket og Kystverkmusea arrangerer NFHF eit nasjonalt fyrhistorisk seminar annakvart år. Neste gong blir i 2015. Seminaret samlar norske fyrforvaltarar og fyrvenner, og også representantar for fyrorganisasjonar i andre land.

Kulturvernforbundet

NFHF er medlem av Kulturvernforbundet, som er ein paraplyorganisasjon som jobbar for å betre vilkåra for det frivillige kulturvernet. Kulturvernforbundet har 22 medlemsorganisasjoner, som alle jobbar med å ta vare på vår materielle og immaterielle kulturarv. NFHF leiger kontorlokale gjennom Kulturvernforbundet i Kulturvernets hus i Oslo.

Kystled

NFHF deltek òg i det nasjonale samarbeidet med Forbundet KYSTEN, Den Norske Turistforening, Oslofjorden Friluftsråd og Friluftsrådenes Landsforbund om Kystled-tilbodet. Mange av fyrforeiningane som er knytte til NFHF tilbyr fyrovernatting og anna tilrettelegging som ein del av konseptet Kystleden, der det blir fokusert på enkelt, miljøvennleg friluftsliv langs kysten og på ålmentas tilgjenge til fyra.

Andre

Foreininga har vidare eit nært samarbeid med Riksantikvaren og samarbeider i tillegg med søsterorganisasjonar i nordiske land. Informasjonsutveksling med World Lighthouse Soceity er etablert. NFHF er medlem av Frivillighet Norge.