Foreningens formål

Norsk Fyrhistorisk Forening er en ideell, frivillig organisasjon for alle som interesserer seg for norsk fyrhistorie, og som vil bevare fyrene og støtte opp om ny bruk av dem.

Foreningen ble stiftet i 1997 og har utviklet et stadig tettere samarbeid med Kystverket og Kystverkmusea.

Blant medlemmene finner vi venneforeninger, historielag og museer, kyst- og turlag, friluftsorganisasjoner, bedrifter, kommuner og enkeltmennesker med interesse og engasjement for fyr og fyrhistorie.

Meld deg inn som medlem her »

 

Se vår brosjyre her

Sekretariatet

NFHF har kontor i “Kulturvernets hus”, et kontorfellesskap med Norges Kulturvernforbund og andre medlemsorganisasjoner i dette forbundet.
For henvendelser til Norsk Fyrhistorisk Forening inntil videre:
Heidi Eikremsvik, tlf. 922 52 873

Norsk Fyrhistorisk Forening

Øvre Slottsgate 2B

0157 Oslo

Valgkomite

John Evensen, epost: john.evensen@kystverket.no

Tore Berntsen, epost: tore@dueknipen.com

Berit Johanne Vorpbukt, epost: vorpbukt@gmail.com

Styret

Heidi Eikremsvik

Region Vest, Stord (Styreleder valgt til 2021),

Heidi Eikremsvik er fra Sula ved Ålesund. Hun er journalist og forfatter, og har blant annet skrevet boka Fyrfolk, utgitt i 2006. Hun har vært engasjert i Venelaget for Leirvik fyr, Stord siden 2011. Har tidligere vært styremedlem i NFHF i perioden 2011-2014, og kom inn igjen som nestleder i styret i 2018. Ble valgt til styreleder i 2019.

,

2434

,

Henriette M. Skjæveland

Region Sørøst, Farsund (Nestleder valgt til 2020), fotohenriette@hotmail.com

Henriette Skjæveland er utdannet advokatsekretær og arbeider på servicekontoret i Farsund kommune. Hun sitter i styret for Søndre Katland fyr og i jubileumskomiteen for fyrets 140-års-jubileum. Hun er også involvert i oppussing og vedlikehold av fyret. Skjæveland gikk inn i styret i NFHF i 2018.

Marianne Johnsen

Region Midt-Norge, Averøy (Styremedlem valgt til 2021), m.johnsen@live.no

Jostein Korsnes er lærer, gårdbruker, dagleg leder i SandeFastlandssamband as og styreformann i Kong Arthurspelet. Han har erfaring med restaurering fra arbeid med restaurering av garden Riste, på øya Riste i Møre og Romsdal og har arbeidet mye med næringsutvikling og bygdeutvikling. Korsnes er også leder i foreininga for Haugsholmen fyrstasjon. Han har vært kasserer i NFHF siden 2011.

Jostein Korsnes

Region Midt-Norge, Kvamsøy (Kasserer valgt til 2020), Perrola@online.no

André Schau arbeider i BaneNor innen trafikkinformasjon, samtidig som han studerer historie. Han har hatt fyr og fyrvesen som lidenskapelig hobby i over 35 år. André deltok som 16-åring i NRKs “Kvitt eller Dobbelt” i 1989, med temaet “Fyr- og Fyrvesen”. Schau arbeider tett med leietakere og venneforeninger på flere fyrstasjoner. Dette gjelder spesielt innen det tekniske og med fyr som gjennomgår større restaureringer og hvor ulike type tilbakeføringer er ønskelig og aktuelt. Han er medforfatter av boka “Fyrene i Oslofjorden – levende kulturminner” (2010) og styremedlem i “Rødtangen Klokketårns Venner” (RKV). I NFHF har han vært styremedlem siden 2014.

Inge Westad

Region Sørøst, Asker (Styremedlem valgt til 2020), inge.westad@mimer.no

Per Roger er oppvokst i Sandefjord, nå bosatt i Asker. Han besøkte Færder fyr første gang fire år gammel, på spark, som faren kjørte. Svenner fyr ble besøkt første gang som femåring i snekka til bestefaren. Siden da har han samlet på fyr og nå besøkt ca 160 fyrstasjoner, de fleste med kajakk. Han har vært aktiv medlem av NFHF siden 2003. Har vært foreningens representant i nasjonal Kystledgruppe. Er medlem av Færder fyrs venner. Alene, eller sammen med andre, har han skrevet ca 70 bøker om norsk natur, historie og turmuligheter. Ca 10 av bøkene handler om kysten og kystliv. Foreløpig siste bok er «Norske fyrstasjoner» som handler om alle norske fyrstasjoner. For øvrig er han ansatt i NAF som redaktør for veibok, turbøker og Reiseplanleggeren på naf.no. Har tidligere vært hyttebestyrer, inspektør, redaktør og informasjonssjef i DNT. Har sittet i en rekke styrer og komiteer i DNT og også vært styreleder i Norsk Fjellmuseum i Lom.

Region Sørøst, Drammen (Styremedlem valgt til 2021),

Svein-Harald Eliassen er ingeniør fra Gjøvik Ingeniørskole og har studert kartfag på Norges landbrukshøgskole. Han har arbeidet som landmåler i kommunal sektor. Fra 2006 har han arbeidet med fyr og merker for Kystverket Troms og Finnmark. Han er i dag pensjonert fra Kystverket og gikk inn i styret i NFHF i 2017.

Svein-Harald Eliassen

Region Troms og Finnmark, Hammerfest (varamedlem valgt til 2019),

Inge Westad er initiativtakar og primus motor ved oppbygging og drift av Alnes fyr og opplevelsessenter. Han var styremedlem i NFHF i perioden 2005 til 2007 og medlem av valgkomiteen fra 2009 til 2011. I 2018 ble han valgt inn i styret som varamedlem.

,

Samarbeidspartnere

Kystverket

NFHFs viktigaste offentlege samarbeidspartnar er Kystverket, som eig dei fleste av fyra. Kystverket har ansvar for vedlikehald og drift av desse fyra. Rundt 70 av dei 114 fyrstasjonane blir leigde ut til venneforeiningar eller leigetakarar. Dei fleste av desse er medlemmer i NFHF.

Kystverkmusea

Kystverkmusea er Kystverkets eige etatsmuseum. Det blei formelt oppretta i 2008, og er organisert som eit nettverkssamarbeid mellom fire sjølvstendige museum: Lindesnes Fyrmuseum, Jærmuseet, Sunnmøre Museum og Museum Nord.

I samarbeid med Kystverket og Kystverkmusea arrangerer NFHF eit nasjonalt fyrhistorisk seminar annakvart år. Neste gong blir i 2015. Seminaret samlar norske fyrforvaltarar og fyrvenner, og også representantar for fyrorganisasjonar i andre land.

Kulturvernforbundet

NFHF er medlem av Kulturvernforbundet, som er ein paraplyorganisasjon som jobbar for å betre vilkåra for det frivillige kulturvernet. Kulturvernforbundet har 22 medlemsorganisasjoner, som alle jobbar med å ta vare på vår materielle og immaterielle kulturarv. NFHF leiger kontorlokale gjennom Kulturvernforbundet i Kulturvernets hus i Oslo.

Kystled

NFHF deltek òg i det nasjonale samarbeidet med Forbundet KYSTEN, Den Norske Turistforening, Oslofjorden Friluftsråd og Friluftsrådenes Landsforbund om Kystled-tilbodet. Mange av fyrforeiningane som er knytte til NFHF tilbyr fyrovernatting og anna tilrettelegging som ein del av konseptet Kystleden, der det blir fokusert på enkelt, miljøvennleg friluftsliv langs kysten og på ålmentas tilgjenge til fyra.

Andre

Foreininga har vidare eit nært samarbeid med Riksantikvaren og samarbeider i tillegg med søsterorganisasjonar i nordiske land. Informasjonsutveksling med World Lighthouse Soceity er etablert. NFHF er medlem av Frivillighet Norge.