alt
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Kystverket (KV) har lagt frem sitt handlingsprogram for perioden 2010–2019. Handlingsprogrammet tar utgangspunkt i Kystverkets rolle som samferdselsetat, og presenterer etatens fagområder, status og mål i den aktuelle perioden. Handlingsprogrammet er lagt ut på Kystverkets nettsider, og kan leses i sin helhet der.

 Tre viktige element i status for KVs arbeid og ansvar i forhold til eiendom og kultur ved inngangen til programperioden er Kystverkmusea, Landsverneplanen for maritim infrastruktur, og Tiltakspakken 2009 for fyrstasjoner.

Kystverkmusea ble etablert i 2008, og skal bidra til dokumentasjon, bevaring, forskning og formidling av historien til fyr- og merkevesenet, havner og leier, lostjenesten, moderne trafikkovervåking og miljø- og sikkerhetsberedskap. Landsverneplanen ble overlevert Fiskeri- og kystdepartementet i 2009, og skal være et redskap for å verne et utvalg kulturminner som dokumenterer historien og virksomheten til KV.

Tiltaksplanen 2009 omfattet 10 million kroner til vedlikeholdsarbeid på 7 fyrstasjoner (Slettnes (bilde), Kjølnes, Makkaur, Vardø, Skomvær, Feisteinen og Jomfruland).

 

Fyrglimt fra programmet

1) I punktet Navigasjonsinnretninger (side 25) står følgende å lese:

 

”Kystverket har et betydelig vedlikeholdsetterslep som en i første del av planperioden ikke vil være i stand til å redusere vesentlig. Etterslepet innebærer også lovpålagte krav knyttet til at Riksantikvaren har fredet 83 fyrstasjoner etter Kulturminneloven jf pkt. 6.2.5. I siste 6 års periode derimot legges det opp til en betydelig innsats for å redusere vedlikeholdsetterslepet ved at rammen til naviga­sjonsinnretninger økes til 386 mill. kr. årlig.”

 

 

2) Programmets punkt 7.2.5 Eiendoms- og kulturminneforvaltning (side 27) inneholder også viktige føringer for Kystverkets forvaltning av kystkulturen:   

 

Kystverket skal utarbeide forvaltningsplaner for fredede fyrstasjoner og  øvrige objekter som reguleres til fredning i Nasjonal verneplan for maritim  infrastruktur. 

Det kulturhistoriske vedlikeholdsarbeidet skal integreres i det ordinære  vedlikeholdsarbeidet.

Kystverket skal sammen med Riksantikvaren, Fiskeridirektoratet og ABM-utvikling arbeide frem en felles handlingsplan for kystkultur, hvor 200-årsmarkeringen av Norge (1814–2014) står sentralt. 

Kystverket skal bidra til utvikling av internasjonale anbefalinger innen  eiendoms- og kulturminneforvaltning.

 

Samarbeid med frivillige instanser, som er av vital betydning for Kystverkets vedlikehold av fyrene, berøres gjennom følgende formulering (27):

”Unntaksvis gjelder det for fyrstasjoner som helt eller delvis ikke er i tjenestelig bruk, at Kystverket skal beholde eierskapet, men bygningsmassen leies ut til andre aktører med sikte på å gjøre dem tilgjengelig for allmennhetens interesser. Slike samarbeidsforhold baseres på en samarbeidsavtale …”.

Med tanke på det omfattende frivillige arbeidet som mange fyrforvaltere (leietakere) legger ned i vern om og ny bruk av fyrene, den verdien dette arbeidet utgjør for Kystverket og allmennheten, og det tverrpolitiske ønske som rår om styrket samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor, vil det være ønskelig og naturlig om tiltak for slikt samarbeid inngår som element i Kystverkets varslete planer for forvaltning og handling.