Generelt om støtte

Tilskudd fra ulike støtteordninger, offentlige etater og privat næringsliv er viktig for restaurering, vedlikehold, prosjekter og aktiviteter knyttet til fyrstasjoner.

Viktige bidragsytere er:

 • Kommune
 • Fylkeskommune
 • Norsk kulturminnefond
 • Norsk kulturråd
 • Fond, legater og stiftelser
 • Banker og forsikringselskaper
 • Bedrifter
 • Den kulturelle skolesekken
 • Grasrotandelen

En god søknad kan være helt avgjørende for å få tilskudd. Bruk god tid, og søk råd hvis du ikke har erfaring. Søknaden skal inneholde prosjektbeskrivelse, budsjett og finansieringsplan. Store prosjekter kan gjerne deles opp i delprosjekter, og det kan være en fordel å dele finansieringen på flere bidragsytere. Det er viktig å ta dugnad med som egenandel i budsjettet og finansieringsplanen.

De fleste tilskuddsytere har egne kriterier for tildeling. Ta kontakt med tilskuddsyter for nærmere opplysninger, råd og hjelp hvis nødvendig.

Midler fra Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen DNB

Norsk Fyrhistorisk Forening har blitt tildelt prosjektmidler fra Sparebankstiftelsen DNB for årene 2018-2020. Midlene er øremerket tilrettelegging for ny bruk av norske fyrstasjoner. Det legges vekt på at tiltakene skal bidra til allmenn tilgjengelighet, uten å gå på bekostning av bevaringsverdien til fyrstasjonene eller landskapet omkring.

Hva kan få støtte

Det kan gis tilskudd til fysiske, permanente tiltak som gjør fyrstasjonen bedre tilrettelagt for bruk, eller tilgjengelig for flere. For eksempel utbedring/sikring av stier, rekkverk, skilting, belysning, toalettfasiliteter, kjøkken, tilrettelegging for overnatting, ovner, brannsikring, aggregat eller innkjøp av båt til frakt av besøkende. Det kan søkes om fullfinansiering eller delfinansiering av prosjekter. Tilskudd kan utgjøre 5 000 – 50 000 kroner per prosjekt. Tiltakene må gjennomføres i løpet av året tildelingen gjelder for.

Hvem kan søke

Søker må være langsiktig leietaker, forvalter eller eier av en norsk fyrstasjon, være medlem i Norsk Fyrhistorisk Forening og dele foreningens mål om bevaring og tilgjengeliggjøring for allmennheten.

Hvordan søke

Medlemmer i NFHF vil bli invitert til en årlig fordelingsrunde med søknadsfrist 1. november. Styret vil behandle innkomne søknader innen 31. januar påfølgende år.

Spørsmål om tilskuddsordningen rettes til Norsk Fyrhistorisk Forening per e-post info@fyr.no eller telefon 929 89 205.

Tildelinger for 2018-2020.Sparebankstiftelsen DNBs logo

Momskompensasjon

Frivillige organisasjoner kan få igjen deler av momskostnadene de har ved kjøp av varer og tjenester. Medlemsfyr kan søke om dette via Norsk Fyrhistorisk Forening. Søknadsrunden hver høst gjelder foregående regnskapsår.

Underledd kan ikke sende separat søknad, men må søke gjennom sentralleddet. Begge ledd må være registrert i Frivillighetsregisteret på tidspunktet for søknaden og når midlene utbetales.

NFHFs søknad følger forenklet modell, hvor de totale driftskostnadene legges til grunn. Det gis bare kompensasjon for utlegg til bruk i den frivillige og ikke-fortjenestebaserte delen av virksomheten, og det gjøres enkelte fratrekk. Utgifter til oppussing og istandsetting ved våre medlemsfyr vil som regel være å anse som ordinære drifts- og vedlikeholdskostnader, og det skal ikke gjøres fratrekk for disse. Les om vilkårene for momskompensasjon. Medlemsfyr som søker via NFHF, er selv ansvarlige for å imøtekomme vilkårene.

Medlemsfyr må sende dokumentasjon til NFHF innen en fastsatt frist, og deretter sender NFHF en samlet søknad til Lotteri- og stiftelsestilsynet innen 1. september. Hvor stor kompensasjon som gis hvert år, avhenger av hvor mye midler som settes av til ordningen på statsbudsjettet. Alle mottagere får like stor avkortning. For regnskapsåret 2019 mottok våre medlemsfyr i snitt 17 600 kroner i kompensasjon. Disse midlene ble utbetalt i desember 2020.

Fremgangsmåte i 2020

Medlemsfyr som ønsker momskompensasjon for regnskapsåret 2019, må sende dokumentasjon per e-post til info@fyr.no innen 15. august 2020:

 1. Utfylt rapportskjema.
 2. Årsregnskap og årsmelding.

Ta kontakt med NFHFs sekretariat for eventuelle avklaringer.