Generelt om støtte

Tilskudd fra ulike støtteordninger, offentlige etater og privat næringsliv er viktig for restaurering, vedlikehold, prosjekter og aktiviteter knyttet til fyrstasjoner.

Viktige bidragsytere er:

  • Kommune
  • Fylkeskommune
  • Norsk kulturminnefond
  • Norsk kulturråd
  • Fond, legater og stiftelser
  • Banker og forsikringselskaper
  • Bedrifter
  • Den kulturelle skolesekken
  • Grasrotandelen

En god søknad kan være helt avgjørende for å få tilskudd. Bruk god tid, og søk råd hvis du ikke har erfaring. Søknaden skal inneholde prosjektbeskrivelse, budsjett og finansieringsplan. Store prosjekter kan gjerne deles opp i delprosjekter, og det kan være en fordel å dele finansieringen på flere bidragsytere. Det er viktig å ta dugnad med som egenandel i budsjettet og finansieringsplanen.

De fleste tilskuddsytere har egne kriterier for tildeling. Ta kontakt med tilskuddsyter for nærmere opplysninger, råd og hjelp hvis nødvendig.

Midler fra Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen DNB

Norsk Fyrforening ble tildelt prosjektmidler fra Sparebankstiftelsen DNB for årene 2023-2026. Midlene er øremerket tilrettelegging for ny bruk av norske fyrstasjoner. Det ble lagt vekt på at tiltakene skulle bidra til allmenn tilgjengelighet, uten å gå på bekostning av bevaringsverdien til fyrstasjonene eller landskapet omkring.

Hvem får støtte?

Det blir gitt tilskudd til fysiske, permanente tiltak som gjorde fyrstasjonen bedre tilrettelagt for bruk, eller tilgjengelig for flere. For eksempel utbedring/sikring av stier, rekkverk, skilting, belysning, toalettfasiliteter, kjøkken, tilrettelegging for overnatting, ovner, brannsikring, aggregat eller innkjøp av båt til frakt av besøkende. Det kan søkes om fullfinansiering eller delfinansiering av prosjekter.  Tiltakene må gjennomføres i løpet av året tildelingen gjaldt.

Tildelinger for 2018-2020.

Tildelinger 2023 og 2024

Hvem kan søke

Søker måtte være langsiktig leietaker, forvalter eller eier av en norsk fyrstasjon, være medlem i Norsk Fyrforening og dele foreningens mål om bevaring og tilgjengeliggjøring for allmennheten.

Sparebankstiftelsen DNBs logo

Momskompensasjon

Frivillige organisasjoner kan få igjen deler av momskostnadene de har ved kjøp av varer og tjenester. Medlemsfyr kan søke om dette via Norsk Fyrforening. Søknadsrunden hver høst gjelder foregående regnskapsår.

Underledd kan ikke sende separat søknad, men må søke gjennom sentralleddet. Begge ledd må være registrert i Frivillighetsregisteret på tidspunktet for søknaden og når midlene utbetales.

NFFs søknad følger forenklet modell, hvor de totale driftskostnadene legges til grunn. Det gis bare kompensasjon for utlegg til bruk i den frivillige og ikke-fortjenestebaserte delen av virksomheten, og det gjøres enkelte fratrekk. Utgifter til oppussing og istandsetting ved våre medlemsfyr vil som regel være å anse som ordinære drifts- og vedlikeholdskostnader, og det skal ikke gjøres fratrekk for disse. Les om vilkårene for momskompensasjon. Medlemsfyr som søker via NFF, er selv ansvarlige for å imøtekomme vilkårene.

Medlemsfyr må sende dokumentasjon til NFF innen en fastsatt frist, og deretter sender NFF en samlet søknad til Lotteri- og stiftelsestilsynet innen 1. september. For regnskapsåret 2021 mottok våre medlemsfyr, som søkte gjennom oss som sentralledd,  i snitt 17.240,- kroner i kompensasjon. Disse midlene ble utbetalt i desember 2022.

Ta kontakt med NFFs sekretariat for eventuelle avklaringer.