Generelt om støtte

Tilskudd fra ulike støtteordninger, offentlige etater og privat næringsliv er viktig for restaurering, vedlikehold, prosjekter og aktiviteter knyttet til fyrstasjoner.

Viktige bidragsytere er:

 • Kommune
 • Fylkeskommune
 • Norsk kulturminnefond
 • Norsk kulturråd
 • Fond, legater og stiftelser
 • Banker og forsikringselskaper
 • Bedrifter
 • Den kulturelle skolesekken
 • Grasrotandelen

En god søknad kan være helt avgjørende for å få tilskudd. Bruk god tid, og søk råd hvis du ikke har erfaring. Søknaden skal inneholde prosjektbeskrivelse, budsjett og finansieringsplan. Store prosjekter kan gjerne deles opp i delprosjekter, og det kan være en fordel å dele finansieringen på flere bidragsytere. Det er viktig å ta dugnad med som egenandel i budsjettet og finansieringsplanen.

De fleste tilskuddsytere har egne kriterier for tildeling. Ta kontakt med tilskuddsyter for nærmere opplysninger, råd og hjelp hvis nødvendig.

Midler fra Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen DNB

Norsk Fyrhistorisk Forening har blitt tildelt prosjektmidler fra Sparebankstiftelsen DNB for årene 2018-2020. Midlene er øremerket tilrettelegging for ny bruk av norske fyrstasjoner. Det legges vekt på at tiltakene skal bidra til allmenn tilgjengelighet, uten å gå på bekostning av bevaringsverdien til fyrstasjonene eller landskapet omkring.

Hva kan få støtte

Det kan gis tilskudd til fysiske, permanente tiltak som gjør fyrstasjonen bedre tilrettelagt for bruk, eller tilgjengelig for flere. For eksempel utbedring/sikring av stier, rekkverk, skilting, belysning, toalettfasiliteter, kjøkken, tilrettelegging for overnatting, ovner, brannsikring, aggregat eller innkjøp av båt til frakt av besøkende. Det kan søkes om fullfinansiering eller delfinansiering av prosjekter. Tilskudd kan utgjøre 5 000 – 50 000 kroner per prosjekt. Tiltakene må gjennomføres i løpet av året tildelingen gjelder for.

Hvem kan søke

Søker må være langsiktig leietaker, forvalter eller eier av en norsk fyrstasjon, være medlem i Norsk Fyrhistorisk Forening og dele foreningens mål om bevaring og tilgjengeliggjøring for allmennheten.

Hvordan søke

Medlemmer i NFHF vil bli invitert til en årlig fordelingsrunde med søknadsfrist 1. november. Styret vil behandle innkomne søknader innen 31. januar påfølgende år.

Spørsmål om tilskuddsordningen rettes til Norsk Fyrhistorisk Forening per e-post info@fyr.no eller telefon 929 89 205.

Tildelinger for 2018-2020.Sparebankstiftelsen DNBs logo

Momskompensasjon

Norsk Fyrhistorisk Forening og medlemsfyr som drives av frivilligheten, kan få momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet etter søknad. Det er NFHF som søker på vegne av medlemsfyrene.

Formålet med ordningen er å kompensere for momskostnaden som frivillige organisasjoner har ved kjøp av varer og tjenester, basert på årsregnskap ett år tilbake i tid.

 • Underledd skal søke gjennom sitt sentralledd. Det vil si at medlemsfyrene kan søke gjennom Norsk Fyrhistorisk Forening (NFHF) sentralt.
 • Søknadsfristen er 1. september hvert år. Medlemsfyrene må sende inn regnskapet for fjoråret til NFHF per e-post innen 1. august.
 • NFHF søker etter såkalt «forenklet modell».
 • I forenklet modell er det de totale driftskostnadene som er grunnlaget for søknaden både for sentralledd og underledd.
 • Kompensasjon ytes bare for utlegg til bruk i den frivillige og ikke-fortjenestebaserte delen av virksomheten.
 • Medlemsfyrene må være registrert i Frivillighetsregisteret.
 • Hvis driftskostnadene hos et medlemsfyr overstiger 5 millioner kroner, må det være en statsautorisert eller registrert revisor som har godkjent regnskapet.
 • Hvis driftskostnadene er under 5 millioner kroner, er det nok med en valgt revisor. Vedkommende kan ikke være tillitsvalgt i foreningen og må være oppnevnt av årsmøtet.

Fratrekk

 • Fratrekk skal gjøres hvis man for eksempel har kontantoverføringer til utlandet eller om organisasjonene har ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg eller annen fast eiendom som ikke anses som drifts- og vedlikeholdskostnader.
 • Utgifter til oppussing og istandsetting skal altså ikke trekkes fra.
 • Medlemsfyrene er selv ansvarlige for å vurdere om det skal gjøres fratrekk i de totale driftskostnadene.

Les om vilkår og fratrekk i forskriften for ordningen.

Beregningsmodell

 • Kompensasjonsbeløpet fastsettes av Lotteri- og stiftelsestilsynet ut fra en fast beregningsmodell.
 • Dersom bevilgningene fra Stortinget ikke rekker til full kompensasjon, vil en prosentvis avkortning være lik for alle som får søknaden sin innvilget.

Les mer om momskompensasjon på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider.

Kort oppsummert:

1. Revisorgodkjent regnskap sendes inn til Norsk Fyrhistorisk Forening per e-post info@fyr.no innen 1. august.

2. Oppgi kontaktperson og hvilket fyr søknaden er knyttet til

3. Oppgi kontonummer til medlemsfyret