Formål og historikk

Norsk Fyrhistorisk Forening (NFHF) er en ideell, frivillig organisasjon for alle som interesserer seg for norsk fyrhistorie, og som vil bevare fyrene og støtte opp om ny bruk av dem. Foreningen ble stiftet i 1997 og har utviklet et stadig tettere samarbeid med Kystverket og Kystverkmusea. Les om foreningens historie.

I 2017 ble foreningen tildelt EUs kulturminnepris/Europa Nostra Award. Dette er Europas mest prestisjetunge utmerkelse innen kulturminnesektoren. Prisen ble tildelt for NFHFs innsats for bevaring, formidling og ny bruk av norske fyrstasjoner.

I dag er vi interesseorganisasjon for 90 medlemsfyr. Blant medlemmene finner vi venneforeninger, historielag og museer, kyst- og turlag, friluftsorganisasjoner, bedrifter, kommuner og enkeltmennesker med interesse og engasjement for fyr og fyrhistorie.

Meld deg inn som medlem her »

Foreningens vedtekter

Sekretariatet

Telefon: 929 89 205
E-post: info@fyr.no

Norsk Fyrhistorisk Forening
Øvre slottsgate 2B
0157 Oslo

Vi holder til i Kulturvernets hus. Kontoret er betjent hverdager kl. 9.00-15.00.

Daglig leder

Elisabeth Carrera
Tlf. 929 89 205
elisabeth.carrera@fyr.no

Økonomi- og prosjektmedarbeider

Grethe Modig Berntsen
Tlf. 940 68 095
grethe.berntsen@fyr.no

Landsmøtet

Landsmøtet er høyeste organ i Norsk Fyrhistorisk Forening, og det avholdes innen 1. juni hvert år. Landsmøtet velger et styre, som leder foreningen mellom landsmøtene. Se foreningens vedtekter.

Landsmøtet 2022
Alle medlemmer vil motta innkalling senest fem uker før landsmøtet.

Valgnemnda består av
Tore Berntsen (leder), tore@dueknipen.com
Knut Mørland
Jostein Korsnes


 

Tidligere års saksdokumenter

2021:

Saksliste
Årsmelding for 2020
Regnskap for 2020 med revisjonsberetning
Sak 05/21 – Vedtektsendringer
Sak 07/21 – Saker meldt inn av medlemmer
Årsplan for 2021
Budsjett for 2021
Valgnemndas innstilling, som ble fremlagt på landsmøtet

Protokoll 2021

Styreleder Henriette M. Skjæveland ønsket velkommen under det digitale landsmøtet 20. mars 2021.

Samme dag var det også digitalt seminar i samarbeid med Kystverkmusea: Fyrhistorien – vår kollektive kunnskap.

 

2020:

Revidert saksliste 2020
Årsmelding 2019
Regnskap 2019
Revisjonsberetning 2019
Årsplan 2020
Budsjett for 2020
Valgnemndas innstilling

Protokoll 2020

Landsmøtet 2020 ble holdt 22. august, med en kombinasjon av fysisk og digital deltagelse. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen.

 

2019:

Saksliste 2019
Årsmelding 2018
Årsregnskap 2018
Revisjonsberetning 2018
Vedlegg til sak 05/19
Årsplan 2019
Budsjett 2019
Valgnemndas innstilling 2019

Protokoll 2019

Landsmøtet 2019 ble holdt på Hitra, men deltagerne var på dagsbesøk på Sula fyrstasjon. Foto: Marianne Johnsen.

Styret

Henriette M. Skjæveland

Styreleder. Bosted: Farsund, fotohenriette@hotmail.com

Fyrsaken fenger meg, for jeg er fasinert av stedene, byggene og historiene. Det er ikke en selvfølge at alle fyrene står, og de bør gjøres tilgjengelige på sitt vis.

Les om Henriette

Yrke: Medarbeider på servicekontoret i Farsund kommune.

Jeg liker det maritime og har seilt, padlet og rodd i mange år. Jeg sitter i styret for venneforeningen til Søndre Katland fyr og er involvert i oppussing og vedlikehold av fyret. Jeg jobber også for å få restaurert kullfyret på Markøy og er styreleder i Markøy fyrs venner.

Fartstid i NFHF:
• styremedlem 2017-2018
• nestleder 2018-2020
• styreleder 2020-

Per Roger Lauritzen

Nestleder. Bosted: Asker, perrola@online.no

Jeg vil gjøre norske fyrstasjoner synlige som de flotte turmålene de er, enten man er interessert i natur, kultur eller tur.

Les om Per Roger

Yrke: Redaktør for NAFs veibok og turbøker og Reiseplanleggeren på naf.no. Frilans fotograf og skribent.

Jeg er oppvokst i Sandefjord og besøkte Færder fyr for første gang fire år gammel, på spark, som faren min kjørte. Siden har jeg samlet på fyr og har nå besøkt ca. 170 fyrstasjoner, de fleste med kajakk. Jeg har skrevet to bøker om fyrstasjoner og åtte andre om natur, historie og turmuligheter på kysten, og jeg er fagansvarlig for fyrstasjoner i snl.no.

Fartstid i NFHF:

 • medlem 2003-
 • representant i Nasjonal Kystledgruppe 2017-2020
 • styremedlem 2018-2020
 • nestleder 2020-
Annen organisasjonserfaring

Blant annet:

 • DNTs bregruppe, sekretær 1977-1982
 • Statens informasjonstjenestes fjellsikkerhetskomité, medlem 1990-1993
 • DNTs funksjonærforening, styreleder 1996-2001
 • Stiftelsen Norsk Fjellmuseum og Jotunheimen nasjonalparksenter, styremedlem og leder 1996-2007
 • Steinerskolen Asker, styremedlem 2007-2008
 • Asker turlag, styremedlem 2012-2014

Jens Erik Holmquist

Kasserer. Bosted: Mandal, jens.erik.holmquist@gmail.com

Les om Jens Erik

Yrke: Daglig leder i Mandals Turnforening.

Jeg er styreleder i Ryvingens Venner, og organisasjonsdrift og frivillighet er en stor del av livet mitt.

André Schau

Styremedlem. Bosted: Drammen, ansc3@online.no

Jeg arbeider tett med leietakere og venneforeninger på flere fyrstasjoner, spesielt innen det tekniske og med fyr som gjennomgår større restaureringer.

Les om André

Yrke: Medarbeider innen trafikkinformasjon i BaneNor og student.

Jeg har hatt fyr og fyrvesen som lidenskapelig hobby i over 35 år. I 1989 deltok jeg som 16-åring i NRKs «Kvitt eller Dobbelt» med temaet «Fyr- og Fyrvesen». Jeg er medforfatter av boka «Fyrene i Oslofjorden – levende kulturminner» (2010) og styremedlem i Rødtangen Klokketårns Venner.

Kjell Ove Hveding

Styremedlem. Bosted: Sommarøy, kjell.ove@ipluss.no

Les om Kjell Ove

Yrke: Arbeid med lederutvikling i iPluss. Hotell- og eiendomsgründer.

Min far begynte i 1971 som postfører til Hekkingen fyr, og med båtføring av personell ble det ofte «fyr-hotell» hjemme hos oss i påvente av bedre vær. Da min far ble syk, tok jeg i 1994 over jobben i Kystverket og hadde den frem til fyret ble automatisert i 2004. Etter det gjorde jeg avtale om drift og vedlikehold av fyret, og min kone og jeg har renovert det innvendig, slik at vi siden 2008 har tatt imot gjester.

Fartstid i NFHF:

 • medlem 2020-
 • varamedlem styret mars-oktober 2021
 • styremedlem oktober 2021-

Sven Gj. Gjeruldsen

Styremedlem. Bosted: Oslo, sven.gjeruldsen@slottet.no

Jeg vil bidra til å spre kunnskap om kystkulturminner og deres historie.

Les om Sven Gj.

Yrke: Assisterende kommunikasjonssjef.

Jeg er opptatt av fyrstasjonene og fyrlyktenes historie og bevaring. Jeg bidrar til det frivillige arbeidet ved Ytre Møkkalasset fyrstasjon som sekretær, talsperson og mediekontakt.

Fartstid i NFHF:

 • styremedlem 2021-
Annen organisasjonserfaring
 • Den Kongelige Norske St. Olavs Ordens Råd, sekretær 2004-
 • Holmesund vel, leder 2016-
 • Møkkalassets Venner, styremedlem 2017-

,

Reidar Lindseth

Varamedlem. Bosted: Flatanger, reilin@online.no

Jeg vil bidra til fyrsaken med det jeg kan.

Les om Reidar

Yrke: Pensjonist, tidligere undervisningsinspektør.

Jeg har vært medlem i Villa Fyr Venneforening fra 1986 og har hatt verv der i hele perioden. Jeg er med på dugnader, jobber med guiding/formidling og har vært prosjektleder.

Fartstid i NFHF:

 • varamedlem 2021-
Annen organisasjonserfaring
 • Flatanger Skytterlag, diverse styreverv 1978-
 • Flatanger Historielag, diverse styreverv (nå leder) 1993-
 • Villa Fyr Venneforening, styremedlem 1998- og sekretær 2012-.
 • Politiske verv:
  Flatanger kommunestyre i 32 år.
  Ordfører i Flatanger 2003-2011.
  Utdanningsforbundet, diverse verv.

Samarbeid

Kystverket

NFHFs viktigaste offentlege samarbeidspartnar er Kystverket, som eig dei fleste av fyra. Kystverket har ansvar for vedlikehald og drift av desse fyra. Rundt 70 av dei 114 fyrstasjonane blir leigde ut til venneforeiningar, bedriftar eller offentlege etater. Dei fleste av desse er medlemmer i NFHF.

Kystverkmusea

Kystverkmusea er Kystverkets eige etatsmuseum. Det blei formelt oppretta i 2008, og er organisert som eit nettverkssamarbeid mellom fire sjølvstendige museum: Lindesnes Fyrmuseum, Jærmuseet, Sunnmøre Museum og Museum Nord.

I samarbeid med Kystverket og Kystverkmusea arrangerer NFHF eit nasjonalt fyrhistorisk seminar annakvart år. Neste gong er mars 2022. Seminaret samlar norske fyrforvaltarar og fyrvenner, og også representantar for fyrorganisasjonar i andre land.

Kulturvernforbundet

NFHF er medlem av Kulturvernforbundet, som er ein paraplyorganisasjon som jobbar for å betre vilkåra for det frivillige kulturvernet. Kulturvernforbundet har 29 medlemsorganisasjoner, som alle jobbar med å ta vare på vår materielle og immaterielle kulturarv. NFHF leiger kontorlokale gjennom Kulturvernforbundet i Kulturvernets hus i Oslo.

Kystleden

NFHF deltek òg i det nasjonale samarbeidet med Forbundet KYSTEN, Den Norske Turistforening, Friluftsrådenes Landsforbund og Norges Padleforbund om Kystleden. Mange av fyrforeiningane som er knytte til NFHF tilbyr fyrovernatting og anna tilrettelegging som ein del av dette konseptet, der det blir fokusert på enkelt, miljøvennleg friluftsliv langs kysten og på ålmentas tilgjenge til fyra.

Andre

Foreininga har vidare eit nært samarbeid med Riksantikvaren, Forbundet Kysten og fyrforeninger i nordiske land. NFHF er medlem av Frivillighet Norge.