Formål og historikk

Norsk Fyrhistorisk Forening (NFHF) er en ideell, frivillig organisasjon for alle som interesserer seg for norsk fyrhistorie, og som vil bevare fyrene og støtte opp om ny bruk av dem. Foreningen ble stiftet i 1997 og har utviklet et stadig tettere samarbeid med Kystverket og Kystverkmusea. Les om foreningens historie.

I 2017 ble foreningen tildelt EUs kulturminnepris/Europa Nostra Award. Dette er Europas mest prestisjetunge utmerkelse innen kulturminnesektoren. Prisen ble tildelt for NFHFs innsats for bevaring, formidling og ny bruk av norske fyrstasjoner.

I dag er vi interesseorganisasjon for 90 medlemsfyr. Blant medlemmene finner vi venneforeninger, historielag og museer, kyst- og turlag, friluftsorganisasjoner, bedrifter, kommuner og enkeltmennesker med interesse og engasjement for fyr og fyrhistorie.

Meld deg inn som medlem her »

Foreningens vedtekter

Sekretariatet

Elisabeth Carrera, organisasjonsrådgiver.

Telefon: 929 89 205
E-post: info@fyr.no

Norsk Fyrhistorisk Forening
Øvre slottsgate 2B
0157 Oslo

Vi holder til i Kulturvernets hus. Kontoret er betjent tirsdag og torsdag kl. 9.00-15.00 og til andre tider etter avtale.

Landsmøtet

Landsmøtet er høyeste organ i Norsk Fyrhistorisk Forening, og det avholdes innen 15. april hvert år. Landsmøtet velger et styre, som leder foreningen mellom landsmøtene. Se foreningens vedtekter.

Landsmøtet 2021: Lørdag 20. mars kl. 14.00 – 15.30
Smittevernhensyn tilsier at møtet ikke kan foregå på tradisjonelt vis. Et begrenset antall medlemmer er velkomne til Lindesnes fyrmuseum, men det er rom for alle på nettet! Medlemmer kan delta digitalt via pc, nettbrett eller smarttelefon med nettlinje.

Innkalling ble sendt ut per e-post 11. februar. Påmelding senest 1. mars.
Det vil bli et lite webinar i samarbeid med Kystverkmusea i timene før landsmøtet – info kommer!

Saksdokumenter:
Saksliste
Årsmelding for 2020
Regnskap for 2020 (revisjonsberetning legges ut snarlig)
Sak 05/21 – Vedtektsendringer
Sak 07/21 – Saker meldt inn av medlemmer
Årsplan for 2021
Budsjett for 2021

Valgnemnda for 2021 består av:
Berit Johanne Vorpbukt, e-post: vorpbukt@gmail.com, tlf. 913 39 211
Tore Berntsen
Knut Mørland

Landsmøtet 2020 ble holdt 22. august, med en kombinasjon av fysisk og digital deltagelse. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen.


Tidligere års saksdokumenter

2020:

Revidert saksliste 2020
Årsmelding 2019
Regnskap 2019
Revisjonsberetning 2019
Årsplan 2020
Budsjett for 2020
Valgnemndas innstilling

Protokoll 2020

2019:

Saksliste 2019
Årsmelding 2018
Årsregnskap 2018
Revisjonsberetning 2018
Vedlegg til sak 05/19
Årsplan 2019
Budsjett 2019
Valgnemndas innstilling 2019

Protokoll 2019

Styret

Henriette M. Skjæveland

Region Sørøst, Farsund (styreleder), fotohenriette@hotmail.com

Henriette Skjæveland er utdannet advokatsekretær og arbeider på servicekontoret i Farsund kommune. Hun sitter i styret for Søndre Katland fyr og i jubileumskomiteen for fyrets 140-års-jubileum. Hun er også involvert i oppussing og vedlikehold av fyret. Skjæveland gikk inn i styret i NFHF i 2018. Hun var nestleder fra 2018 til mars 2020, da hun rykket opp til vervet som styreleder etter endringer i styrets sammensetning.

Per Roger Lauritzen

Region Sørøst, Asker (nestleder), Perrola@online.no

Per Roger er oppvokst i Sandefjord, nå bosatt i Asker. Han besøkte Færder fyr første gang fire år gammel, på spark, som faren kjørte. Svenner fyr ble besøkt første gang som femåring i snekka til bestefaren. Siden da har han samlet på fyr og nå besøkt ca 160 fyrstasjoner, de fleste med kajakk. Han har vært aktiv medlem av NFHF siden 2003. Har vært foreningens representant i nasjonal Kystledgruppe. Er medlem av Færder fyrs venner. Alene, eller sammen med andre, har han skrevet ca 70 bøker om norsk natur, historie og turmuligheter. Ca 10 av bøkene handler om kysten og kystliv. Foreløpig siste bok er «Norske fyrstasjoner» som handler om alle norske fyrstasjoner. For øvrig er han ansatt i NAF som redaktør for veibok, turbøker og Reiseplanleggeren på naf.no. Har tidligere vært hyttebestyrer, inspektør, redaktør og informasjonssjef i DNT. Har sittet i en rekke styrer og komiteer i DNT og også vært styreleder i Norsk Fjellmuseum i Lom. Lauritzen ble valgt inn som styremedlem i NFHF for perioden 2019-2020, og i mars 2020 rykket han opp som nestleder etter endringer i styrets sammensetning.

Jostein Korsnes

Region Midt-Norge, Kvamsøy (kasserer valgt til 2020), jostein6087@gmail.com

Jostein Korsnes er lærer, gårdbruker, dagleg leder i SandeFastlandssamband as og styreformann i Kong Arthurspelet. Han har erfaring med restaurering fra arbeid med restaurering av garden Riste, på øya Riste i Møre og Romsdal og har arbeidet mye med næringsutvikling og bygdeutvikling. Korsnes er også leder i foreininga for Haugsholmen fyrstasjon. Han har vært kasserer i NFHF siden 2011.

André Schau

Region Sørøst, Drammen (styremedlem valgt til 2021), ansc3@online.no

André Schau arbeider i BaneNor innen trafikkinformasjon, samtidig som han studerer historie. Han har hatt fyr og fyrvesen som lidenskapelig hobby i over 35 år. André deltok som 16-åring i NRKs «Kvitt eller Dobbelt» i 1989, med temaet «Fyr- og Fyrvesen». Schau arbeider tett med leietakere og venneforeninger på flere fyrstasjoner. Dette gjelder spesielt innen det tekniske og med fyr som gjennomgår større restaureringer og hvor ulike type tilbakeføringer er ønskelig og aktuelt. Han er medforfatter av boka «Fyrene i Oslofjorden – levende kulturminner» (2010) og styremedlem i «Rødtangen Klokketårns Venner» (RKV). I NFHF har han vært styremedlem siden 2014.

Marianne Johnsen

Region Midt-Norge, Averøy (styremedlem valgt til 2021), m.johnsen@live.no

Marianne Johnsen er fra Langøyneset i Averøy kommune, Møre og Romsdal. Styremedlem i NFHF siden 2016 og valgt til 2021. Styreleder i Hestskjærets venner. Regionansvarlig for NFHF i Møre og Romsdal/region Midt og Nordland sammen med styremedlem Per Roger Lauritzen. Medlem av NFHF siden 2015.
Interesser: Kystkulturhistorie, fotografering og fyrstasjonen Hestskjær fyr.

Inge Westad

Region Midt-Norge, Alnes (styremedlem), inge.westad@mimer.no

Inge Westad er initiativtakar og primus motor ved oppbygging og drift av Alnes fyr og opplevelsessenter. Han var styremedlem i NFHF i perioden 2005 til 2007 og medlem av valgkomiteen fra 2009 til 2011. I 2018 ble han valgt inn i styret som varamedlem, og i mars 2020 rykket han opp til styremedlem etter endringer i styrets sammensetning.

Svein-Harald Eliassen

Region Troms og Finnmark, Hammerfest (varamedlem valgt til 2021), svein.harald.eliassen@online.no

Svein-Harald Eliassen er ingeniør fra Gjøvik Ingeniørskole og har studert kartfag på Norges landbrukshøgskole. Han har arbeidet som landmåler i kommunal sektor. Fra 2006 har han arbeidet med fyr og merker for Kystverket Troms og Finnmark. Han er i dag pensjonert fra Kystverket og gikk inn i styret i NFHF i 2017.

Samarbeid

Kystverket

NFHFs viktigaste offentlege samarbeidspartnar er Kystverket, som eig dei fleste av fyra. Kystverket har ansvar for vedlikehald og drift av desse fyra. Rundt 70 av dei 114 fyrstasjonane blir leigde ut til venneforeiningar, bedriftar eller offentlege etater. Dei fleste av desse er medlemmer i NFHF.

Kystverkmusea

Kystverkmusea er Kystverkets eige etatsmuseum. Det blei formelt oppretta i 2008, og er organisert som eit nettverkssamarbeid mellom fire sjølvstendige museum: Lindesnes Fyrmuseum, Jærmuseet, Sunnmøre Museum og Museum Nord.

I samarbeid med Kystverket og Kystverkmusea arrangerer NFHF eit nasjonalt fyrhistorisk seminar annakvart år. Neste gong er mars 2022. Seminaret samlar norske fyrforvaltarar og fyrvenner, og også representantar for fyrorganisasjonar i andre land.

Kulturvernforbundet

NFHF er medlem av Kulturvernforbundet, som er ein paraplyorganisasjon som jobbar for å betre vilkåra for det frivillige kulturvernet. Kulturvernforbundet har 29 medlemsorganisasjoner, som alle jobbar med å ta vare på vår materielle og immaterielle kulturarv. NFHF leiger kontorlokale gjennom Kulturvernforbundet i Kulturvernets hus i Oslo.

Kystleden

NFHF deltek òg i det nasjonale samarbeidet med Forbundet KYSTEN, Den Norske Turistforening, Friluftsrådenes Landsforbund og Norges Padleforbund om Kystleden. Mange av fyrforeiningane som er knytte til NFHF tilbyr fyrovernatting og anna tilrettelegging som ein del av dette konseptet, der det blir fokusert på enkelt, miljøvennleg friluftsliv langs kysten og på ålmentas tilgjenge til fyra.

Andre

Foreininga har vidare eit nært samarbeid med Riksantikvaren, Forbundet Kysten og fyrforeninger i nordiske land. NFHF er medlem av Frivillighet Norge.