Formål og historikk

Norsk Fyrforening (NFF) er en ideell, frivillig organisasjon for alle som interesserer seg for norsk fyrhistorie, og som vil bevare fyrene og støtte opp om ny bruk av dem. Foreningen ble stiftet i 1997 og har utviklet et stadig tettere samarbeid med Kystverket og Kystverkmusea. Les om foreningens historie.

I 2017 ble foreningen tildelt EUs kulturminnepris/Europa Nostra Award. Dette er Europas mest prestisjetunge utmerkelse innen kulturminnesektoren. Prisen ble tildelt for NFFs innsats for bevaring, formidling og ny bruk av norske fyrstasjoner.

I dag er vi interesseorganisasjon for 99 medlemsfyr. Blant medlemmene finner vi venneforeninger, historielag og museer, kyst- og turlag, friluftsorganisasjoner, bedrifter, kommuner og enkeltmennesker med interesse og engasjement for fyr og fyrhistorie.

Meld deg inn som medlem her »

Foreningens vedtekter

Sekretariatet

Telefon: 929 89 205
E-post: info@fyr.no

Norsk Fyrforening
Øvre Slottsgate 2B
0157 Oslo

Landsmøtet

Landsmøtet er høyeste organ i Norsk Fyrforening, og det avholdes innen 1. juni hvert år. Landsmøtet velger et styre, som leder foreningen mellom landsmøtene. Se foreningens vedtekter.

Landsmøtet 2022

Møtet ble holdt i Måløy lørdag 19. mars, og det var også mulig å delta digitalt.

Saksliste
Årsmelding for 2021
Regnskap for 2021 og revisors beretning
Sak 05/22 – Navneendring
Årsplan for 2022
Budsjett for 2022

Protokoll 2022

Landsmøtet 2022 ble holdt på Thon Hotel Måløy og digitalt. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen.

 

Samme helg som landsmøtet var det seminar og fyrbesøk på Vågsøy, i Ulvesund og Florø, som del av prosjektet Regional fyrhistorie, som er et samarbeid med Kystverkmusea.


Tidligere års saksdokumenter

2021:

Saksliste
Årsmelding for 2020
Regnskap for 2020 med revisjonsberetning
Sak 05/21 – Vedtektsendringer
Sak 07/21 – Saker meldt inn av medlemmer
Årsplan for 2021
Budsjett for 2021
Valgnemndas innstilling, som ble fremlagt på landsmøtet

Protokoll 2021

Styreleder Henriette M. Skjæveland ønsket velkommen under det digitale landsmøtet 20. mars 2021.

 

2020:

Revidert saksliste 2020
Årsmelding 2019
Regnskap 2019
Revisjonsberetning 2019
Årsplan 2020
Budsjett for 2020
Valgnemndas innstilling

Protokoll 2020

Landsmøtet 2020 ble holdt 22. august, med en kombinasjon av fysisk og digital deltagelse. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen.

 

2019:

Saksliste 2019
Årsmelding 2018
Årsregnskap 2018
Revisjonsberetning 2018
Vedlegg til sak 05/19
Årsplan 2019
Budsjett 2019
Valgnemndas innstilling 2019

Protokoll 2019

Landsmøtet 2019 ble holdt på Hitra, men deltagerne var på dagsbesøk på Sula fyrstasjon. Foto: Marianne Johnsen.

Styret

Henriette M. Skjæveland

Daglig leder. Bosted: Farsund, henriette@fyr.no

Fyrsaken fenger meg, for jeg er fasinert av stedene, byggene og historiene. Det er ikke en selvfølge at alle fyrene står, og de bør gjøres tilgjengelige på sitt vis.

Les om Henriette

Yrke: Daglig leder i Norsk Fyrforening

Jeg liker det maritime og har seilt, padlet og rodd i mange år. Jeg sitter i styret for venneforeningen til Søndre Katland fyr og er involvert i oppussing og vedlikehold av fyret. Jeg jobber også for å få restaurert kullfyret på Markøy og er styreleder i Markøy fyrs venner.

Fartstid i NFF:
• styremedlem 2017-2018
• nestleder 2018-2020
• styreleder 2020-2023

Daglig leder 2023

Sven Gj. Gjeruldsen

Styreleder, sgg@fyr.no

Jeg vil bidra til å spre kunnskap om kystkulturminner og deres historie.

Les om Sven Gj.

Yrke: Assisterende kommunikasjonssjef.

Jeg er opptatt av fyrstasjonene og fyrlyktenes historie og bevaring. Jeg bidrar til det frivillige arbeidet ved Ytre Møkkalasset fyrstasjon.

Fartstid i NFF:
• styremedlem 2021-2022
• nestleder 2022-2023

Styreleder 2023-

Annen organisasjonserfaring
 • Den Kongelige Norske St. Olavs Ordens Råd, sekretær 2004-
 • Medlem av H.M. Kongens Medaljeråd 2010 –
 • Holmesund vel, styreleder 2016-
 • Møkkalassets Venner, styremedlem 2017-2022, styreleder 2022-
 • Flosta Motorbåtforening, styremedlem 2022-

Kjell Ove Hveding

Nestleder. Bosted: Sommarøy, kjell.ove@ipluss.no

Les om Kjell Ove

Yrke: Arbeid med lederutvikling i iPluss. Hotell- og eiendomsgründer.

Min far begynte i 1971 som postfører til Hekkingen fyr, og med båtføring av personell ble det ofte «fyr-hotell» hjemme hos oss i påvente av bedre vær. Da min far ble syk, tok jeg i 1994 over jobben i Kystverket og hadde den frem til fyret ble automatisert i 2004. Etter det gjorde jeg avtale om drift og vedlikehold av fyret, og min kone og jeg har renovert det innvendig, slik at vi siden 2008 har tatt imot gjester.

Fartstid i NFF:
• varamedlem mars-oktober 2021
• styremedlem oktober 2021-2023

Nestleder 2023 –

Astrid Larsen

Kasserer,

Fartstid i NFF:

 • Kasserer  2023-

Linda N. Rugland

Styremedlem,

 

 

 • Fartstid i NFF:
 • Styremedlem 2023-

Jan Erik Raanes

Styremedlem.,

 

Fartstid i NFF:

 • Styremedlem 2023 –
 • Varamedlem 2022-2023

Tor Magne Gangsøy

Styremedlem,

Fartstid i NFF:

 • Styremedlem 2023 –

Charlotte Nalum

Varamedlem,

 

 

Fartstid i NFF

 • Varamedlem 2023 –

Dag Oppen Berntsen

Varamedlem,

Fartstid i NFF:
• Varamedlem 2023-

Samarbeid

Kystverket

NFFs viktigaste offentlege samarbeidspartnar er Kystverket, som eig dei fleste av fyra. Kystverket har ansvar for vedlikehald og drift av desse fyra. Rundt 70 av dei 114 fyrstasjonane blir leigde ut til venneforeiningar, bedriftar eller offentlege etater. Dei fleste av desse er medlemmer i NFF.

Kystverkmusea

Kystverkmusea er Kystverkets eige etatsmuseum. Det blei formelt oppretta i 2008, og er organisert som eit nettverkssamarbeid mellom fem sjølvstendige museum: Lindesnes Fyrmuseum, Jærmuseet, Vitimusea, Museum Nord og Museene for kystkultur og gjenreising i Finmark IKS (MKGF) / Kystmuseene.

I samarbeid med Kystverket og Kystverkmusea arrangerer NFF fyrhistoriske seminar, både nasjonale og regionale. Seminarene samlar norske fyrforvaltarar og fyrvenner, og også representantar for fyrorganisasjonar i andre land.

Kulturvernforbundet

NFF er medlem av Kulturvernforbundet, som er ein paraplyorganisasjon som jobbar for å betre vilkåra for det frivillige kulturvernet. Kulturvernforbundet har 29 medlemsorganisasjoner, som alle jobbar med å ta vare på vår materielle og immaterielle kulturarv. NFF leiger kontorlokale gjennom Kulturvernforbundet i Kulturvernets hus i Oslo.

Kystleden

NFF deltek òg i det nasjonale samarbeidet med Forbundet KYSTEN, Den Norske Turistforening, Friluftsrådenes Landsforbund og Norges Padleforbund om Kystleden. Mange av fyrforeiningane som er knytte til NFF tilbyr fyrovernatting og anna tilrettelegging som ein del av dette konseptet, der det blir fokusert på enkelt, miljøvennleg friluftsliv langs kysten og på ålmentas tilgjenge til fyra.

Andre

Foreininga har vidare eit nært samarbeid med Riksantikvaren, Forbundet Kysten og fyrforeninger i nordiske land. NFF er medlem av Frivillighet Norge.