Foreningens formål

Norsk Fyrhistorisk Forening er en ideell, frivillig organisasjon for alle som interesserer seg for norsk fyrhistorie, og som vil bevare fyrene og støtte opp om ny bruk av dem. Foreningen ble stiftet i 1997 og har utviklet et stadig tettere samarbeid med Kystverket og Kystverkmusea.

Vi er interesseorganisasjon for 90 medlemsfyr. Blant medlemmene finner vi venneforeninger, historielag og museer, kyst- og turlag, friluftsorganisasjoner, bedrifter, kommuner og enkeltmennesker med interesse og engasjement for fyr og fyrhistorie.

Meld deg inn som medlem her »

Foreningens vedtekter

Sekretariatet

Elisabeth Carrera, organisasjonsrådgiver.

Telefon: 929 89 205
Send oss en e-post

Norsk Fyrhistorisk Forening
Øvre slottsgate 2B
0157 Oslo

Vi holder til i Kulturvernets hus. Kontoret er betjent tirsdag og torsdag kl. 9.00-15.00 og til andre tider etter avtale.

Landsmøtet

Landsmøtet er høyeste organ i Norsk Fyrhistorisk Forening, og det avholdes innen 15. april hvert år. Landsmøtet velger et styre, som leder foreningen mellom landsmøtene. Se foreningens vedtekter.

Valgnemnda for 2021 består av:
Berit Johanne Vorpbukt, e-post: vorpbukt@gmail.com, tlf. 913 39 211
Tore Berntsen
Knut Mørland

Landsmøtet 2020

Landsmøtet i 2020 var planlagt på Lindesnes 29. mars, i forlengelse av Fyrhistorisk seminar. Innkalling og saksdokumenter ble sendt ut, og det var åpnet for påmelding. Så kom koronakrisen, og styret fattet vedtak om at møtet skulle utsettes. Det utsatte møtet ble gjennomført 22. august med en kombinasjon av fysisk og digital deltagelse.

Landsmøtet 2020. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen.


Revidert saksliste 2020
Årsmelding 2019
Regnskap 2019
Revisjonsberetning 2019
Årsplan 2020
Budsjett for 2020
Valgnemndas innstilling

Protokoll 2020


Tidligere års landsmøter

2019

Saksliste 2019
Årsmelding 2018
Årsregnskap 2018
Revisjonsberetning 2018
Vedlegg til sak 05/19
Årsplan 2019
Budsjett 2019
Valgnemndas innstilling 2019

Protokoll 2019

Historikk

Fyr for fall?

Fyra står for fall! Det var utfordringa då elektronikken toga inn og trengde folket ut. Eigentleg starta automatiseringa med fyrlyktene alt sist på 1800-talet. Men med elektronikken akselererte utviklinga frå 1970-talet og i 1994 var det bare att 30 bemanna fyr av dei opphavleg 209. Store kulturhistoriske verdiar sto for fall.

På dei bemanna fyrstasjonane sette fyrvaktarane æra si i å halda bygningar og teknologi i topp stand. Dagleg vedlikehald hindra vind og væte i å få tak i treverk og betong. Brotne glas, rusta rekkverk og sundslege panel blei utbetra før større skade kunne skje.

Kring 93 prosent av alle dei norske fyrstasjonane grodde fram i hundreåret 1830 – 1930. Dei var eit viktig element i nasjonsbygginga i same perioden og representerte eit tungt løft for ein fattig nasjon. Fyra viste veg til velstand. Difor såg politikarane då seg råd ikkje bare til å reisa fyra, men også forsyna dei med dei siste, aktuelle teknologiske nyvinningane.

Kring 1990 sto me ved ein krossveg: Skulle me i vår velfødde velstand lata desse stortenkte byggverka som er eit viktig fundament for heile vår velstand i stikken? Kva omdøme ville då komande generasjonar gje oss?

Verneplan for fyr

Framtenkte folk kom då saman for å hindra det trugande forfallet. I 1991 gjekk Kystverket i eit nært samarbeid med Riksantikvaren for å utarbeida ein landsdekkande plan for freding og vern av fyra. I Vest-Agder blei det laga ein bruks- og verneplan, og langs heile kysten dukka det opp små grupper av friviljuge som mobiliserte til vern om fyra sine: Struten, Rødtangen, Stavseng, Jomfruland, Lille Torungen, Grønningen, Oksøy, Songvår, Lindesnes, Lista, Eigerøy, Obrestad, Tungenes, Geitungen, Ryvarden, Stabben, Kvannhovden, Alnes, Villa, Myken, Nyholmen og Skomvær fyr for å nemna nokre.

Kreativiteten var stor for å gje fyrstasjonane ny bruk: Galleriverksemd, utstillingar, seminarstader, feriestader, overnatting, diktarstover, representasjonsbygg for næringslivet og klubbhus for dykkarklubbar. Ved eit høve var det jamvel på tale at ein MC-klubb skulle få leiga ein fyrstasjon til klubbhus!

Ambisjonane og ressursane varierte ein god del. Men ein veikskap var at det var svake kontaktar dei i mellom og med aktuelle institusjonar og fagmiljø. Internasjonalt fann fyrvernarbeidet tidleg ein møteplass i organisasjonen IALA, der ikkje minst norske deltakarar kom til å spela ei drivande rolle.

Ein del av panelet på seminaret 1995. Frå venstre Knut Robberstad, Danckert Monrad-Krohn og Svein Ording (Foto: Bjørn Melleby).

Fyrvener finn kvarandre

Av dei lokale miljøa var Lindesnes og Tungenes fyr mellom dei mest aktive. Begge stader fanst det ambisjonar om å etablera eit nasjonalt fyr/kystmuseum etter ein meir tradisjonell modell. Fyrst i 90-åra tok entusiastar frå ulike fyrmiljø til å besøka kvarandre. Hausten 1994 kom såleis ein delegasjon frå Lindesnes fyr på besøk til Tungenes fyr. Tanken var å etablera eit samarbeid, ikkje minst med målsetjing å få på plass eit fyrmuseum.

Ut frå dei ulike fyra sin funksjon, plassering og trong til vern gjekk ein over til å tenkja seg ein museumsmodell der kvar fyrstasjon kunne definerast inn ut frå sin eigenart og slik at dei fungerte som ein heilskap.

Som ei forlenging av desse tankane melde også tanken seg om ein nasjonal nettverksorganisasjon for fyrhistorisk interesserte. Det var eit klart behov for å utvikla både ein nasjonal møtestad og eit talerøyr for koordinering og formidling av fyrhistorisk vernearbeid.

For å fylgja opp desse tankane, kom Jon van der Eynden (Lindesnes fyr), Birger Lindanger (Tungenes fyr) og Danckert Monrad-Krohn saman i Oslo eit par veker før jul 1994 for i fyrste rekkje å planleggja eit seminar for fyrhistorisk interesserte. Parallelt blei også den fyrste fyrhistoriske årboka førebudd i regi av Randaberg kommune/Tungenes fyr.

Status og strategi for norske fyr

Resultatet av arbeidet blei seminaret Status og strategi for norske fyr på Tungenes fyr og Fyrhistorisk årbok, begge delar i juni 1995. På seminaret vann tanken om ei fyrhistorisk foreining fram, og ein sette avslutningsvis ned ei arbeidsgruppe som i tillegg til dei tri overnemnde også blei supplert med Bjørn Mellevy frå Kystdirektoratet og distriktsdirektør John Erik Hagen frå Kystverket. Den siste fungerte som leiar for gruppa.

Arbeidsgruppa førebudde dels arbeidet mot ei nasjonal fyrhistorisk foreining, dels neste seminar som blei halde i Svolvær sommaren 1996. Dette seminaret drøfta mellom anna arbeidet vidare og særleg etableringa av ein landsorganisasjon. Det blei då mellom anna halde fram at ei slik foreining burde vera friviljug og ideell og ha som si hovudoppgåve dels å vera ein pådrivar i arbeidet for bevaring av verneverdige fyrstasjonar, dels arbeida for dokumentasjon og formidling av norske fyr og dels å fungera som ein koordinator i det fyrhistoriske arbeidet.

Sekretariatet tenkte ein seg knytt til Tungenes fyr, som òg skulle ha det redaksjonelle ansvaret for fyrårboka. Vidare skulle foreininga ha som utfordring å arrangera seminar over tema som er aktuelle i vernearbeidet for fyr og gje fyrhistoriske miljø og venneforeiningar assistanse i sitt virke for bruk og vern av fyr.

På vegne av Villa fyrs venneforening leverer Ellen Bjørkedal Østvik ei gåve til ordførar Olav Sande i Randaberg som vert for samlinga. Framme frå venstre John Erik Hagen og Helge Schelderup (Foto: Bjørn Melleby).

Mot konstituering

På seminaret blei det sett ned eit interimstyre med Birger Lindanger som leiar og koordinator, Stein Malkenes (Kvannhovden) som informasjonsansvarleg, Ansgar Gabrielsen (Lindesnes fyr), Kari Øvsthus (Alnes fyr), Jonny Storvik (Vågan kystlag) og Egil Larsen (Tungenes fyr). Det blei også knesett at det skulle leggjast opp til eit tett samarbeid med Forbundet Kysten, og Jon van der Eynden blei vald til å representera Forbundet i interimstyret. Danckert Monrad-Krohn, John Erik Hagen og Bjørn Melleby sa seg viljuge til å fungera som ei støttegruppe for styret.

Interimstyret arbeidde så i tråd med dei føringane som blei gjevne på seminaret.

Attåt var det utfordringar på fleire frontar: Aktuelle fyrpolitiske oppgåver, profilering av det fyrhistoriske arbeidet generelt og med organisasjonsbygging av den nye foreininga spesielt. Sjølve hovudoppgåva var å planlegga og å gjennomføra seminaret og det konstituerande landsmøtet på Lindesnes fredag 22. til søndag 24. august 1997.

Samlinga på Lindesnes var ein suksess, eit nytt styre med Stein Malkenes som leiar blei vald og med fordeling av oppgåver som trongst for å få til ei fungerande foreining. Dessutan kom vedtektene på plass, og det blei også skaffa ressursar til sjølve drifta. Norsk Fyrhistorisk Forening var ein realitet!

Utmerkelser

15. og 16. september 2017 feiret Norsk Fyrhistorisk Forening 20-års jubileum og mottagelse av EUs kulturminnepris / Europa Nostra Award. Prisen er tildelt for foreningens langvarige innsats for bevaring og ny bruk av Norske fyrstasjoner.

Tekst: Ola Sendstad

Jubileet med offisiell prisoverrekkelse ble markert på Tungenes fyr i Randaberg kommune. Det var også her foreningen ble stiftet for 20 år siden.

En av stifterene og fremdeles aktivt medlem i foreningen Birger Lindanger holdt en forrykende festtale som raskt og morsomt ledet publikum både gjennom historien til Norges fyr og historen til Norsk Fyrhistorisk Forening. Mens Frankrike er et rike, England er et land, Danmark er en mark og USA er en samling stater, så er Norge, Norvegen, en veg, ei lei langs kysten mot nord, framførte Lindanger. Og for anledningen startet denne leia akkurat på Tungenes og tok oss videre til hvordan fyrene danner et nettverk, som lei, men også i dag som en felles organisasjon i Norsk Fyrhistorisk Forening.

EUs kulturminnepris / Europa Nostra Award er Europas største pris innen kulturminnevern og omtales iblant som «Kulturvernets Oscar». José Alonso Campanero fra Europa Nostra overrakte prisen til styreleder i Norsk Fyrhistorisk Forening Tormod Steen. Campanero har selv engasjert seg i arbeidet for bevaring av fyrstasjoner i Spania og var tydelig imponert over hva man har fått til i Norge. Han uttrykte spesielt hvor viktig det er for ulike lokale intiativ å organisere seg som i Norsk Fyrhistorisk Forening og hvordan juryen i sin vurdering av Fyrhistorisk Forening har lagt vekt på samarbeidet foreningen har fremmet mellom frivillighet og det offentlige. Dette er en modell som mange i Europa kan lære av, siterte han juryen.

Ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet Ottar Ostnes, Kystdirektør Kirsti Slotsvik og Regiondirektør i Kystverket Vest John Erik Hagen holdt også festtaler med gratulasjoner der de alle trakk fram viktigheten av samarbeidet for å lykkes med å bevare fyrstasjonene våre. En tydelig stolt Hagen var selv med å stifte Norsk Fyrhistorisk Forening i 1997.

Styreleder Tormod Steen tydeliggjorde at både jubileet og prisen er en honør til alle som arbeider for bevaring av fyr og at Fyrhistorisk Forening skal fortsette å være det naturlige samlingsstedet for all fyrinteresse.

Stavanger Søemandsforenings Shantykor bidro til stemningen på fyret med sine viser.

Båttur til Kvitsøy og regionmøte

På lørdagen var det båttur fra Tungevågen på Tungenes til Kvitsøy. Her ble gjestene delt i to grupper for omvisning i Kvitsøy fyr og i den moderne trafikksentralen til Kystverket. Begge deler virket å falle i smak for det nok helt spesielt interesserte publikumet. I anledning det gode været tok båten en ekstra rundtur rundt Kvitsøy.

Tilbake på Tungenes ble det regionmøte med presentasjoner fra medlemmer som i Rogaland som driver ny bruk av hver sine fyrstasjoner. Presentasjoner fra Vibberodden fyr, Obrestad fyr, Kvassheim fyr, Lille Presteskjæret fyr og Feistein fyr tydeliggjorde bredden i regionen og i foreningen, både i fyr, eierskap, organisering, utfordringer og aktivitet. Med mye diskusjon og spørsmål fra andre medlemmer blant publikum er det tydelig hvor verdifult det fremdeles er å ha en felles arena for erfaringsdeling.

Møtet på lørdagen og to store dager på Tungenes ble avsluttet med en minikonsert av Sølvi Hopland Aemmer som også er driver på Ulvesund fyr.

Jeg antar det ikke bare er undertegnede som siden da har nynnet:

«Seglar du på rød sektor, så ta det litt med ro. Seglar du på grønn sektor, så sjekk i kartet no. Seglar du på kvit sektor, la den vise vei. Da er du i den trygge lei.»

Mer informasjon:

EU-kommisjonen og Europa Nostra har tildelt Norsk Fyrhistorisk Forening EUs kulturminnepris / Europa Nostra Award for 2017. Dette er Europas mest prestisjetunge utmerkelse innen kulturminnesektoren.

Norsk Fyrhistorisk Forening er tildelt prisen for sin innsats for bevaring, formidling og ny bruk av norske fyrstasjoner gjennom 20 år.

Fyrstasjonene er en viktig del av norsk identitet som kystnasjon. De har vært avgjørende for utviklingen av norsk handel og kontakt med resten av verden.

Mellom 1974 og 2006 ble alle fyrstasjonene i Norge automatisert og avbemannet. På grunn av de værharde og eksponerte beliggenhetene startet forfallet raskt. De fleste bygningene hadde ikke lenger noen praktisk funksjon og staten iverksatte planer for salg eller rivning av flere av dem.Gradvis utviklet det seg mange lokale initiativ som protesterte og ønsket å få ta vare på og ta i bruk de unike og for dem betydningssterke fyrstasjonene.

I 1997 gikk flere av disse initiativene sammen og etablerte Norsk Fyrhistorisk Forening. I dag fungerer Norsk fyrhistorisk forening som en paraplyorganisasjon for 78 ulike lokale grupperinger som drifter ny bruk på hver sine fyr. Antallet øker fremdeles jevnt.

Fra begynnelsen som spredte initiativ har foreningen utviklet seg til en nasjonal bevegelse med betydelig påvirkning på forvaltningen av disse kulturminnene.

Allmenhetens syn på bevaring av fyr har endret seg betydelig. Fyrferie har blitt et begrep. Hjemmesiden fyr.no har blitt et møtepunkt for en bred fyrinteresse. Arbeidet for denne holdningsendringen trekker juryen fram i sin vurdering av foreningen:

”Norsk Fyrhistorisk Forening sitt engasjement for bevaring av fyr har endret hvordan folk ser disse bygningene som fellesskapets kulturminner.”

”Denne dedikerte organisasjonen har lyktes med å bevare Norges fyrstasjoner som en del av Europas maritime kulturarv. Det er imponerende hvordan de har gjort krevende bevaring mulig gjennom utvikling av små bærekraftige bedrifter på fyrene, som kaféer og overnattingstilbud.”

Styreleder i Norsk Fyrhistorisk Forening Tormod Steen uttaler at prisen er en honnør til alt som er oppnådd, men også en sterk motivator for arbeidet videre.

Ola Sendstad er daglig leder i Norsk Fyrhistorisk Forening

HER kan du lære mer om Europa Nostra.

Styret

Henriette M. Skjæveland

Region Sørøst, Farsund (styreleder), fotohenriette@hotmail.com

Henriette Skjæveland er utdannet advokatsekretær og arbeider på servicekontoret i Farsund kommune. Hun sitter i styret for Søndre Katland fyr og i jubileumskomiteen for fyrets 140-års-jubileum. Hun er også involvert i oppussing og vedlikehold av fyret. Skjæveland gikk inn i styret i NFHF i 2018. Hun var nestleder fra 2018 til mars 2020, da hun rykket opp til vervet som styreleder etter endringer i styrets sammensetning.

Per Roger Lauritzen

Region Sørøst, Asker (nestleder), Perrola@online.no

Per Roger er oppvokst i Sandefjord, nå bosatt i Asker. Han besøkte Færder fyr første gang fire år gammel, på spark, som faren kjørte. Svenner fyr ble besøkt første gang som femåring i snekka til bestefaren. Siden da har han samlet på fyr og nå besøkt ca 160 fyrstasjoner, de fleste med kajakk. Han har vært aktiv medlem av NFHF siden 2003. Har vært foreningens representant i nasjonal Kystledgruppe. Er medlem av Færder fyrs venner. Alene, eller sammen med andre, har han skrevet ca 70 bøker om norsk natur, historie og turmuligheter. Ca 10 av bøkene handler om kysten og kystliv. Foreløpig siste bok er «Norske fyrstasjoner» som handler om alle norske fyrstasjoner. For øvrig er han ansatt i NAF som redaktør for veibok, turbøker og Reiseplanleggeren på naf.no. Har tidligere vært hyttebestyrer, inspektør, redaktør og informasjonssjef i DNT. Har sittet i en rekke styrer og komiteer i DNT og også vært styreleder i Norsk Fjellmuseum i Lom. Lauritzen ble valgt inn som styremedlem i NFHF for perioden 2019-2020, og i mars 2020 rykket han opp som nestleder etter endringer i styrets sammensetning.

Jostein Korsnes

Region Midt-Norge, Kvamsøy (kasserer valgt til 2020), jostein6087@gmail.com

Jostein Korsnes er lærer, gårdbruker, dagleg leder i SandeFastlandssamband as og styreformann i Kong Arthurspelet. Han har erfaring med restaurering fra arbeid med restaurering av garden Riste, på øya Riste i Møre og Romsdal og har arbeidet mye med næringsutvikling og bygdeutvikling. Korsnes er også leder i foreininga for Haugsholmen fyrstasjon. Han har vært kasserer i NFHF siden 2011.

André Schau

Region Sørøst, Drammen (styremedlem valgt til 2021), ansc3@online.no

André Schau arbeider i BaneNor innen trafikkinformasjon, samtidig som han studerer historie. Han har hatt fyr og fyrvesen som lidenskapelig hobby i over 35 år. André deltok som 16-åring i NRKs «Kvitt eller Dobbelt» i 1989, med temaet «Fyr- og Fyrvesen». Schau arbeider tett med leietakere og venneforeninger på flere fyrstasjoner. Dette gjelder spesielt innen det tekniske og med fyr som gjennomgår større restaureringer og hvor ulike type tilbakeføringer er ønskelig og aktuelt. Han er medforfatter av boka «Fyrene i Oslofjorden – levende kulturminner» (2010) og styremedlem i «Rødtangen Klokketårns Venner» (RKV). I NFHF har han vært styremedlem siden 2014.

Marianne Johnsen

Region Midt-Norge, Averøy (styremedlem valgt til 2021), m.johnsen@live.no

Marianne Johnsen er fra Langøyneset i Averøy kommune, Møre og Romsdal. Styremedlem i NFHF siden 2016 og valgt til 2021. Styreleder i Hestskjærets venner. Regionansvarlig for NFHF i Møre og Romsdal/region Midt og Nordland sammen med styremedlem Per Roger Lauritzen. Medlem av NFHF siden 2015.
Interesser: Kystkulturhistorie, fotografering og fyrstasjonen Hestskjær fyr.

Inge Westad

Region Midt-Norge, Alnes (styremedlem), inge.westad@mimer.no

Inge Westad er initiativtakar og primus motor ved oppbygging og drift av Alnes fyr og opplevelsessenter. Han var styremedlem i NFHF i perioden 2005 til 2007 og medlem av valgkomiteen fra 2009 til 2011. I 2018 ble han valgt inn i styret som varamedlem, og i mars 2020 rykket han opp til styremedlem etter endringer i styrets sammensetning.

Svein-Harald Eliassen

Region Troms og Finnmark, Hammerfest (varamedlem valgt til 2021), svein.harald.eliassen@online.no

Svein-Harald Eliassen er ingeniør fra Gjøvik Ingeniørskole og har studert kartfag på Norges landbrukshøgskole. Han har arbeidet som landmåler i kommunal sektor. Fra 2006 har han arbeidet med fyr og merker for Kystverket Troms og Finnmark. Han er i dag pensjonert fra Kystverket og gikk inn i styret i NFHF i 2017.

Samarbeid

Kystverket

NFHFs viktigaste offentlege samarbeidspartnar er Kystverket, som eig dei fleste av fyra. Kystverket har ansvar for vedlikehald og drift av desse fyra. Rundt 70 av dei 114 fyrstasjonane blir leigde ut til venneforeiningar eller leigetakarar. Dei fleste av desse er medlemmer i NFHF.

Kystverkmusea

Kystverkmusea er Kystverkets eige etatsmuseum. Det blei formelt oppretta i 2008, og er organisert som eit nettverkssamarbeid mellom fire sjølvstendige museum: Lindesnes Fyrmuseum, Jærmuseet, Sunnmøre Museum og Museum Nord.

I samarbeid med Kystverket og Kystverkmusea arrangerer NFHF eit nasjonalt fyrhistorisk seminar annakvart år. Neste gong er mars 2020. Seminaret samlar norske fyrforvaltarar og fyrvenner, og også representantar for fyrorganisasjonar i andre land.

Kulturvernforbundet

NFHF er medlem av Kulturvernforbundet, som er ein paraplyorganisasjon som jobbar for å betre vilkåra for det frivillige kulturvernet. Kulturvernforbundet har 24 medlemsorganisasjoner, som alle jobbar med å ta vare på vår materielle og immaterielle kulturarv. NFHF leiger kontorlokale gjennom Kulturvernforbundet i Kulturvernets hus i Oslo.

Kystleden

NFHF deltek òg i det nasjonale samarbeidet med Forbundet KYSTEN, Den Norske Turistforening, Oslofjorden Friluftsråd og Friluftsrådenes Landsforbund om Kystled-tilbodet. Mange av fyrforeiningane som er knytte til NFHF tilbyr fyrovernatting og anna tilrettelegging som ein del av konseptet Kystleden, der det blir fokusert på enkelt, miljøvennleg friluftsliv langs kysten og på ålmentas tilgjenge til fyra.

Andre

Foreininga har vidare eit nært samarbeid med Riksantikvaren, Forbundet Kysten og fyrforeninger i nordiske land. NFHF er medlem av Frivillighet Norge.