Styret i NFHF har jobbet for å hjelpe medlemsfyrene gjennom koronakrisen. Bakerst fra venstre: André Schau, Per Roger Lauritzen, Jostein Korsnes. Foran fra venstre: Elisabeth Carrera (organisasjonsrådgiver), Marianne Johnsen, Henriette M. Skjæveland (styreleder). Inge Westad var ikke til stede da bildet ble tatt.

Kulturdepartementet utvider krisepakken for frivilligheten. Justering av ordlyden i vilkårene kan gi fyrene kompensasjon for utleie-tap.

NFHF jobber for fyrene

Denne våren har vi stått på for å bedre medlemsfyrenes økonomiske vilkår i en krevende tid. Forventet inntektsbortfall har blitt kartlagt, både i en medlemsundersøkelse og ved direktekontakt med flere fyr. Vi har samarbeidet med Frivillighet Norge og Kulturvernforbundet og gitt politiske innspill om fyrenes utfordringer under koronakrisen.

Hittil har fyr-frivilligheten hatt begrenset mulighet til å søke om statlig koronastøtte. Den første krisepakken for frivilligheten gjaldt inntektsbortfall fra arrangementer, med snevre definisjoner på hva som kunne omfattes. Nå er det vedtatt at ordningen skal utvides, og Kulturdepartementet jobber med å justere forskriften som styrer den. I utkastet til ny forskrift var inntektstap knyttet til utleie omfattet, men det gjaldt kun «utleie av organisasjonseide bygg og anlegg». To tredeler av NFHFs medlemsfyr tilbyr overnatting/utleie, men dette kravet utelukket drivere på fyr eid av Kystverket. NFHF har jobbet for å belyse dette, og fredag 19. juni fikk vi tilbakemelding fra departementet. De er nå godt informert om problematikken og «håper de kommende justeringene vil gjøre kompensasjonsordningen mer aktuell for deres medlemsfyr». NFHF følger opp saken og forventer at den endelige forskriftsteksten blir i tråd med disse signalene.

Hovedtrekk i utvidet krisepakke

Rammene er satt, og straks forskriften er klar, vil midlene bli utlyst via Lotteritilsynet. Ordningen vil

  • gjelde inntektsbortfall fra 12. mars til 1. september
  • være rammestyrt og dekke inntil 70 prosent av inntektsbortfallet
  • omfatte flere inntekts- og arrangementstyper, blant annet kafé-/kiosksalg og utleie av lokaler
  • omfatte flere organisasjonstyper enn tidligere, forutsatt at de ikke har «erverv til formål», f.eks. fyr-stiftelser

Som tidligere vil det stilles krav om registrering i Frivillighetsregisteret.

Medlemsfyrene våre vil bli informert straks det går an å søke om midler fra ordningen.

Annen koronastøtte

Medlemsfyrene våre har ulik organisasjonsform. De fleste fyr ivaretas av frivilligheten, men offentlige etater/museer og kommersielle aktører er også blant driverne. Mange museer vil få noe statlig drahjelp, se bl.a. Museumsforbundets utdrag fra revidert nasjonalbudsjett. En del fyr-bedrifter hjelpes f.eks. av redusert moms og arbeidsgiveravgift og kompensasjon for tapt omsetning. Se NHOs samlede oversikt over støtteordninger for næringslivet.

Det finnes koronatilskuddd innen enkeltstående fagfelter, f.eks. kultur (se Kulturrådets oversikt) eller folkehelse (Stiftelsen Dams Ekstraprogram), som kan være aktuelle for noen fyr. Stortinget har også bevilget midler til en ordning som skal stimulere reiselivsnæringen til å tilpasse seg virusutbruddet. Den vil bli forvaltet av Innovasjon Norge.

Vi oppfordrer alle medlemsfyr til å undersøke hvilke ordninger de kan omfattes av. I tillegg til statlig koronastøtte er det en rekke regionale og lokale tiltak og prosjektmidler som kan være aktuelle.