alt
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

 

Neste søknadsfrist for å søke midler fra Norsk Kulturminnefond er 1. september. Dette er siste søknadsfrist for tildelinger i år. Kulturminnefondet har til nå operert med to årlige frister for innsendelse av søknad om midler. Fra og med neste år blir praksisen endret slik at det bare blir én årlig frist, i november året før:

For 2012 blir søknadsfristen derfor 01.november 2011. Sluttbehandling av søknader skjer i april i tildelingsåret.

 Satsingsområdene for Kulturminnefondet i 2011 og 2012 er:
• By og tettsted
• Kystkultur
• Industrikultur

 
Det gis bare prosjektmidler, ikke driftsstøtte. Ved forrige tildelingsrunde ble det gitt midler til restaurering av både fartøy og bygninger.  Vi oppfordrer alle våre medlemmer som driver med materiell kulturarv til å søke.

Se mer på: http://www.kulturminnefondet.no/