Statsråd Bjørnar Skjæran gir Skalmen nådestøtet, og går inn for rivning – med mindre noen tilbyr seg å kjøpe fyrstasjonen. Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran viser ingen nåde for Skalmen fyr. Dersom det ikke melder seg en kjøper innen nyttår så blir det viktige kystkulturminnet ytterst i havgapet på Nordmøre revet.

Det fremkommer av statsråd Skjærans svar på spørsmål fra stortingsrepresentant Helge Orten fra Møre og Romsdal.

Vi er svært skuffet over svaret fra fiskeri- og havministeren. Han legger overhodet ingen vekt på at det er dannet en venneforening som vil ta vare på fyret, eller det forhold at Smøla kommune i utgangspunktet sa nei til rivning av dette viktige kystkulturminnet. Jeg frykter at statsråden med sitt svar kan sette andre utsatte fyr i samme situasjon som Skalmen fyr, sier styreleder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening.

Statsråd Skjæran dekker seg bak at fyret tidligere har vært utleid, men tilbakemelding fra leietaker var at det på grunn av fyrstasjonens beliggenhet og vanskelige tilkomst ble svært få bruksdager. Leieforholdet er nå opphørt. Han legger også til at grunnlaget for søknaden om rivning fra Kystverket er basert på faglige vurderinger både relatert til sjøsikkerheten, byggets tekniske tilstand og Kystverkets ansvar opp mot formidling av kystkultur. Rent byggteknisk vil utbedring og vedlikehold kreve svært mye ressurser, og sett i sammenheng med formidling av kystkultur anser Kystverket lokasjonen som svært krevende for aktiv etterbruk, går det frem av statsrådens svar. 

I forbindelse med Covid-pandemien fikk Kystverket i 2020 en ekstra bevilgning fra Stortinget til rehabilitering av norske fyrstasjoner. I en pressemelding fra Kystverket fremkom det at deler av disse pengen skulle benyttes til rehabilitering av Skalmen fyrstasjon. Hvor er det blitt av disse pengene. Det er grunn til å spørre seg om statsråden er kjent med hvor disse pengene har tatt veien, sier Skjæveland.

Ifølge Bjørnar Skjæran må innsats på Skalmen prioriteres opp mot andre formål og vil gå uforholdsmessig mye ut over tilsvarende aktivitet andre steder langs kysten. Skalmen fyrstasjon ligger også i et naturreservat med ferdselsrestriksjoner, som legger sterke begrensinger på eventuell mulig ferdsel i tillegg til krevende tilkomst. Dette innebærer blant annet at det er ferdselsforbud til fyrstasjonen fra 1.5 til 31.7. Ved andre norske fyrstasjoner så har man funnet løsninger til hvordan man kan lage korridorer for ferdsel som ikke forstyrrer hekketiden. Det kan man også gjøre på Skalmen, hvis man legger godviljen til. Dessverre så synes det som at det er gått prestisje i saken og at Skalmen skal ofres for enhver pris, fortsetter Henriette Marie Skjæveland.

Hun er også skeptisk til statsrådens uro omkring kvikksølvrester på fyrstasjonen. I sitt svar til stortingsrepresentant Helge Orten så viser fiskeri- og havministeren til at Skalmen fyrstasjon hadde tidligere kvikksølvbasert linserotasjon, og dette er en problemstilling som må tas i betraktning når det gjelder vurderingen av om fyrstasjonen skal rives eller om det skal tilrettelegges for bruk. Da det fortsatt finnes spor av kvikksølv i linsehuset, vil dette kreve ytterligere sanering, og trolig være svært krevende om en skal åpne for ny bruk. Etter en totalvurdering har derfor Kystverket innstilt på å rive Skalmen fyrstasjon, da etaten anser dette som det mest hensiktsmessige over tid.

Rivning av Skalmen fyr vil etter Bjørnar Skjærans mening bidra til at Kystverket bruker ressurser til aktiv formidling av kysthistorie og kystkultur nasjonalt nærmere der folk ferdes, og gi flere mulighet til å sette seg inn i den norske kulturarven som fyr og andre navigasjonsobjekter representerer. Rivning av Skalmen fyrstasjon vil medføre det motsatte. Et viktig kystkulturminne vil gå tapt dersom fyret jevnes med jorden, sier styreleder Skjæveland i Norsk Fyrforening. Hun legger til at statsråden ser fullstendig bort fra Møre og Romsdal fylkeskommunes høringsuttalelse der fylkeskommunen fremholder den viktige kystkulturhistoriske betydningen Skalmen fyr har. Fylkeskommunen har derfor frarådet rivning.

Et slag i ansiktet på frivilligheten!
Det er et slag i ansiktet på frivilligheten når statsråden i sitt svar mener engasjementet blant frivillige til å bidra med å holde fyrstasjonene åpne for allmennheten bør konsentreres rundt de fyrstasjonene som er mest mulig tilgjengelige for alternativ bruk. Han ser fullstendig bort fra hva et fyr som Skalmen betyr for de som bor på Smøla og som har engasjert seg i venneforeningen. Hva vil andre frivillige lag og foreninger som hvert år legger ned tusenvis av dugnadstimer tenke, når statsråden er mer opptatt at innsatsen skal legges ned der Kystverket finner det formålstjenlig. Det er overrakende at Bjørnar Skjæran som selv kommer fra kyst-Norge ikke forstår hva det enkelte fyr betyr for lokalbefolkningen, sier Henriette Marie Skjæveland.

Salg?
Det eneste som kan få statsråden til å vurdere saken på nytt er hvis det skulle være interessenter som ønsker å kjøpe fyrstasjonen slik den står i dag.  «Basert på Kystverkets framdriftsplan må en slik eventuell henvendelse være fremsatt innen utgangen av 2022. En mulig avhending må følge bestemmelsene i avhendingsinstruksen, noe som blant annet innebærer at eiendommen legges ut for salg til markedspris», svarer statsråden til Helge Orten.

Det er en samfunnsoppgave å ta vare på fyrstasjonene over hele landet. Hvis salg er det eneste som kan redde Skalmen, så håper jeg Smøla kommune og lokale krefter kan gå sammen om å kjøpe fyret – slik at det ikke blir jevnet med jorda, avslutter en skuffet styreleder Henriette Marie Skjæveland.

Vi er svært skuffet over svaret fra fiskeri- og havministeren. Han legger overhodet ingen vekt på at det er dannet en venneforening som vil ta vare på fyret, eller det forhold at Smøla kommune i utgangspunktet sa nei til rivning av dette viktige kystkulturminnet. Jeg frykter at statsråden med sitt svar kan sette andre utsatte fyr i samme situasjon som Skalmen fyr, sier styreleder Heriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening. Foto: Norsk Fyrforening