Stortingets familie- og kulturkomite holdt føringer om statsbudsjettet for neste år. Fra venstre: norsk Fyrforenings Sven Gjeruldsen, Toril Skjetne fra Kulturvernforbundet og Hedda Lombardo fra Norsk Forening for Fartøyvern. Foto: Tommy Christensen, Kulturvernforbundet

Norsk Fyrforening ber Stortinget om å inkludere frivillige organisasjoner som ivaretar statlige kulturminner, i støtteordningene på kulturfeltet.

– I dag er våre frivillige avskåret fra å søke om statlige kulturmidler, fordi staten ikke støtter opp om egen eiendom. Det oppfatter vi i Norsk Fyrforening som urettferdig, sier styreleder Sven Gjeruldsen.

Under høringen i Familie- og kulturkomitéen la ikke Gjeruldsen skjul på sin bekymring over det manglende vedlikeholdsetterslepet fra statens side. –  Norsk Fyrforening vil henlede komiteens oppmerksomhet mot å gjøre endringer i Riksantikvarens muligheter til å også gi støtte til fredede kulturminner i statlig eie – mens som driftes av frivillige lag og foreninger. Norske fyrstasjoner er viktige kulturminner der frivillige ikke har de samme mulighetene til å ivareta det statlige fredede kulturminnet som fredede kulturminner som er i privat, kommunal eller fylkeskommunalt eie.

Tilskudd

Riksantikvarens tilskuddsordning er ment å sikre kulturminner og kulturmiljøer som kilde til kunnskap og opplevelse. Tilskuddet fra frivilligheten overgår de begrensede midler som Staten årlig setter av til vedlikehold av fyrstasjonene. Midler som er skaffet gjennom dugnad for at man skal kunne ha dugnad på fyret. Enkelte har til og med tatt opp personlige lån, for å vedlikeholde fyret de brenner for, sa Sven Gjeruldsen under høringene.

Det er første gang Norsk Fyrforening møter til høring i Stortingets familie- og kulturkomité. En høring der også Kulturvernforbundets Toril Skjetne og Tommy Christensen, og Hedda Lombardo fra Norsk Forening for Fartøyvern.

Politisk vilje

– Norsk Fyrforening som ber om økt politisk vilje til å bevilge penger for å redusere og stanse forfallet av disse viktige kystkulturminnene der Staten ved Kystverket ikke oppfyller Stortingets pålegg om vedlikehold.  En konsekvens av dette er at både kulturhistoriske og økonomiske verdier står i fare for å gå tapt, sier Sven Gjeruldsen.

Norsk Fyrforening ba Stortingets Familie- og kulturkomite medvirke til at Riksantikvarens tilskuddsmidler og tildelinger fra Norsk Kulturfond utvides til også å omfatte frivillige organisasjoner som ivaretar fredet statlig eiendom som norske fyrstasjoner.