Norsk fyrforening ba Stortinget prioritere reduksjon av vedlikeholdsetterslepet  på norske fyrstasjoner når nasjonalforsamlingen skal vedta endelig Nasjonal Transportplan for 2025-2036.

– Det er første gang vedlikeholdsetterslepet ikke er prioritert og omtalt i en Nasjonal Transportplan. Det synes vi er oppsiktsvekkende og det er vårt håp at Stortinget legger inn kravet om at det betydelige vedlikeholdsetterslepet blir red redusert i planperioden. Etterslepet øker, noe regjeringen selv skrev i statsbudsjettet, derfor var det overraskende at dette ikke er omtalt i fremlegget til Nasjonal Transportplan, sier styreleder Sven Gj. Gjeruldsen i Norsk Fyrforening.

Kystverket har på vegne av Staten, eierskap og ansvar for 116 fyrstasjoner. 70 av disse er fredet etter kulturminneloven, og det er strenge lovpålagte krav om hvordan de fredede fyrstasjoner skal forvaltes og holdes vedlike. – Gjennom mange år har Kystverket pådratt seg et stort etterslep når det gjelder vedlikehold og ivaretagelse av flere fredede og verneverdige fyrstasjoner –  noe som er brudd på kulturminneloven, fremholdt Gjeruldsen under dagens høring i Stortinget.

I den fremlagte Stortingsmeldingen påpeker regjeringen at «klimaendringene, med mer ekstremvær, skaper utfordringer knyttet til å ivareta kulturminner og kulturmiljøer». – Det er en svakhet at man ikke sier noe om hvordan denne utfordringen skal møtes. – Det må være et krav i Nasjonal Transportplan at Kystverket skal utarbeide drifts- og beredskapsplaner for forbyggende tiltak ved klimaendringer, for å ivareta sektorenes samfunnsansvar for kulturminner og kulturmiljøer, sa Norsk Fyrforenings styreleder under høringene i Stortinget.