alt
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Planene om å etablere en venneforening for Bjørnøya fyr (Bodø kommune, Nordland) har stått i stampe i flere år. Direktoratet for naturforvaltning kjøpte i 2005 fyrstasjonen av Kystverket. Bodø kommune påtok seg samme år det formelle forvaltningsansvaret for bygningene på fyrstasjonen. Planen var at organi­seringen av den videre driften skulle foregå gjennom en interesseorga­nisasjon, Bjørnøyas Venner. Hovedoppgaven til organisasjonen skulle være å forestå opprusting av bygningsmassen, styring og drift av allmennhetens bruk av anlegget, samt ha ansvaret for planlegging og gjennomføring av nødvendige tiltak. Miljøvernminister Helen Bjørnøy åpnet sommeren Bjørnøya fyr som et ”friluftsfyr”.

 Snart 5 år etter ansvarsovertakelsen har det ennå ikke lyktes kommunen å få etablert en venneorgani­sasjon. I følge kommunen har det enten ikke vært interesse nok, eller kommunen har ikke vært dyktige nok i sin presentasjon av prosjektet. Planene er likevel fortsatt å ruste opp fyrstasjonen til friluftsbruk. Stasjonen er sikret med statlige midler, og kommunens oppgave er å få forvaltningen til å fungere. Kommunen har brukt midler til å sikre bygninger, og har litt penger igjen for å arbeide videre med dette formålet.