Arbeid
Vedkapping: Eivind Karlsen startet opp aggregatet og fikk fart på sirkelsaga, som effektivt kappet opp de gamle vindusrammene til tørr og god ved, godt assistert av Mary Danielsen og Inger Susæg. (Foto: Bjørn Erik Stemland)
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Statsbudsjettet for 2015 legger ikke til rette for at folk kan engasjere seg i frivillig kulturvernarbeid, mener Kulturvernforbundet. NFHF blir i forslaget flyttet fra departement til direktorat. Hvilke følger dette vil ha er uvisst.

Regjeringen lovet i sin politiske plattform at den ville bedre vilkårene og styrke de økonomiske ordningene for frivillige organisasjoner, og at kulturminnevernet skulle styrkes. Kulturvernforbundet, som representerer 22 landsdekkende kulturvernorganisasjoner – inkludert Norsk Fyrhistorisk Forening – ser ikke at dette er fulgt opp i neste års budsjetter.
– For kulturvernorganisasjonene er det flere dårlige enn gode nyheter i budsjettforslaget fra regjeringen, sier Jan Solberg, generalsekretær i Kulturvernforbundet.

Stort sett kutt

Ingen nye organisasjoner kommer inn på tilskuddsordningene som finnes, organisasjonene på Klima- og miljødepartementets budsjett får stort sett kutt og lokallag i organisasjonene vil lide under massive kutt for studieforbundene.
 At momskompensasjonsordningen prisjusteres og det blir gratis å melde seg inn i Frivillighetsregisteret blir dessverre for smuler å regne, når de fleste av våre medlemsorganisasjoner står helt uten driftstilskudd, fastholder Solberg, og viser til at arbeidet som utføres i organisasjonene har stor nytteverdi for samfunnet.
Målt i antall årsverk er de frivillige kulturvernorganisasjonene like store som museumssektoren i Norge, men 97% av innsatsen er ulønnet.

NFHF flyttet fra departement til direktorat

Post 73 Tilskudd til kystkultur, som i dag ligger på Samferdselsdepartementets budsjett, og som Norsk Fyrhistorisk Forening har fått midler fra de siste årene, er foreslått flyttet inn under Kystverket.  Posten har fått en liten økning fra 9,1 til 9,4 millioner i forslaget. Hva denne flyttingen vil ha av konsekvenser for NFHF er foreløpig uvisst.