Daglig leder, Henriette Marie Skjæveland oppfordrer Norsk Fyrforenings medlemsfyr til å ta oppfordringen fra en Norsk Fyrforenings grunnleggere, kulturhistoriker og forfatter Jo van der Eynden om å sette fyrhistorien på kartet under årets kulturminnedager. Foto: Norsk Fyrforening

Kulturminnedagene markeres over store deler av Europa. I år er temaet «Heritage of routhes, networks and connections» som på norsk er blitt til «Spor, nettverk og forbindelser». Det handler med andre ord om kommunikasjon – et tema som burde passe perfekt for en bred markering av fyrene våre, deres historiske rolle og det mangfoldet av aktiviteter som drives på fyrene i dag.

Av Jo van der Eynden, kulturhistoriker

Det er sjøveien som er hovedveien gjennom norgeshistorien. Med en samlet kystlinje på mer enn halvannen gang jordens omkrets er Norge av verdens største kystnasjoner, og arbeidet med å sikre farledene langs den lange og værharde norskekysten har vært en stor utfordring og en krevende samfunnsoppgave i historisk sammenheng. Og fyrene er kanskje de viktigste og mest markante kulturminnene knyttet til utviklingen av vår maritime infrastruktur.

Synliggjør fyrhistorien

Derfor ville det være flott om vi kunne benytte årets markering av Kulturminnedagene til å synliggjøre fyrhistorien og fyrene som kulturminner og besøksmål, og ikke minst vise fram all den flotte aktiviteten som drives på fyrstasjonene landet rundt av våre medlemmer.

I Norge er det Kulturvernforbundet som har det overordnede ansvaret for koordineringen av Kulturminnedagene, og det er mulig for lag og foreninger å søke inntil kr. 30.000 i støtte til lokale arrangementer. Mer informasjon ligger ute på Kulturvernforbundets hjemmesider.

Hadde det ikke vært flott om vårt nasjonale fyr-nettverk kunne få til en kjede-reaksjon av store og små arrangementer kysten rundt som retter søkelyset på fyrenes og sjøveiens historiske betydning og samtidig vise fram hvilke fantastiske opplevelsesmuligheter som fyrene representerer i dag?    

Kulturminnedagene – Kulturvernforbundet