Fra venstre: Kystverkets Direktør for transport, havn og farled, Sven Tønnessen og Spesialrådgiver Harald Tronstad. Norsk Fyrforening, Andrè Schau, Ordfører i Giske kommune, Harry Valderhaug. Ordfører i Frøya kommune, Kristin Strømskag. Ordfører i Herøy kommune, Bjørn-Halvor Prytz og Norsk Fyrforening, Marianne Johnsen

Norsk Fyrforening og flere ordførere i Midt-Norge har hatt et godt møte med Kystverket der temaet var «Bergingsaksjon av fyrstasjoner i Midt-Norge». –Det var et godt møte med gode innspill fra både kommuner og Kystverket, sier styremedlem André Schau i Norsk Fyrforening.

Midt-Norge er en stor region med 38 fyrstasjoner – mange med store behov for vedlikehold og reparasjoner. 13 av fyrene i regionen var opp på møtet der Schau redegjorde for situasjonen på hvert av disse fyrene, slik Norsk Fyrforening ser det.  Møtet var kommet i stand på initiativ fra Norsk Fyrforening. I tillegg til Schau deltok styremedlem Marianne Johnsen på møtet.

Hver av ordførerne fikk muligheten til presisere betydningen av sitt fyr i kommunen, hvilke muligheter som ligger der og hvilke ønsker den enkelte kommune har for ny bruk. Flere ordførere understreket at fyrene kunne ha vært integrert bedre i kommuneplanen.

Fra Norsk Fyrforenings side ble det fremmet forslag om mulig ny bruk på flere av fyrene – blant annet som et sesongkonsept. Det ble også fremmet forslag om lokale samarbeidsavtaler mellom Kystverket og den enkelte kommunens fyr.

Kystverket svarte generelt på innspillene og benyttet anledningen til å gå gjennom de ulike fyrene mer konkret. Kystverket orienterte også om hvilke  konkrete planer for oppgradering de har neste år for Sletringen og Svinøy. I tillegg orienterte Kystverket om hvor stort etterslep man har på vedlikehold og rehabilitering.

Under møtet ble man også enig om å få til en idedugnad om hva man kan gjøre på lokal-, region og riksplan for å sikre norske fyrstasjoner for fremtiden. -Jeg vil takke Kystverket for å ha tatt oss og våre innspill på en konstruktiv måte. Møtet var positivt og vi ser frem til fortsatt godt samarbeid, sier Schau.

Kystverkets seniorrådgiver Guttorm Tomren går igjennom hva som gjøres på fyrstasjonene i regionen

Kystverkets spesialrådgiver Harald Tronstad, Direktør for transport, havn og farled, Sven M. Tønnessen og Norsk Fyrforenings Andrè Schau, var godt fornøyd med møtet