Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Vest-Agder fylkeskommune har besluttet å bevilge 210 000 kroner til Mandal kommune som et engangstilskudd til drift av Ryvingen fyr i 2013.

Det er gledelig at fylkeskommunen nå setter av midler til kulturminnet Ryvingen fyr. (Foto: Trond Kristiansen)

Hovedutvalg for kultur og utdanning vedtok dette 4. april 2013. Det legges samtidig opp til at fylkesrådmannen får fullmakt til å forhandle frem en driftsmodell for Ryvingen fyrstasjon i samarbeid med Mandal kommune og Kystverket. Bakgrunnen for saken er at Mandal kommune har søkt Vest-Agder fylkeskommune om et årlig tilskudd på 210.000 kroner for driftsårene 2013 og 2014 for å kunne drifte Ryvingen Fyrstasjon etter dagens driftskonsept og dermed også opprettholde en avtale som er inngått med Kystverket. Saken skal til endelig behandling i fylkesutvalget 8. april.

Mandal bystyre godkjente i mai 2010 en tiårig leieavtale av fyret med Kystverket. Den innebærer at, uavhengig av om eiendommen er helt eller delvis fredet, skal fyreiendommen bevares og sikres som kulturminne, og eiendommens egenart skal bevares. Leietaker skal ivareta og videreutvikle allmennhetens adgang til fyreiendommen og videre utvikle opplæringstilbud som imøtekommer elevers og skolenes behov.

I samarbeidsavtalen mellom fylkeskommunen og Mandal kommune, har kommunen over flere år ønsket et tettere samarbeid med fylkeskommunen om Ryvingen fyrstasjon, uten at det har ført til et konkret engasjement fra fylkeskommunen. Fylkesrådmannens avveiing har hele tiden vært at vi ikke ønsker å ta ansvar for den daglige driften av anlegget, men kan være med på innholdsutviklingen. Dersom fylkeskommunen skal gå inn med midler til dette prosjektet mener fylkesrådmannen at Ryvingen fyr må knyttes opp mot Lindesnes fyrmuseum når det gjelder innhold. En eventuell stilling bør faglig høre hjemme i fyrmuseet. Dette ligger litt frem i tid, men kan trolig komme på plass fra 2015.

Fylkesrådmannen setter som betingelse for et langsiktig engasjement at Kystverket også bidrar økonomisk frem til Ryvingen blir selvfinansierende. Mandal kommune har skissert at det skal skje i løpet av en periode på fem år. Fylkesrådmannen vil følge opp saken om et økt tilskudd fra Kystverket permanent fra 2015 til Ryvingen fyrstasjon kanalisert via Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum.

(Dette er sakset fra Vest-Agder fylkeskommunes nettside)

.