Ryvingen fyrstasjon. Foto: Rita Dyrstad.
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Kystverkets arbeid med forvaltningsplaner for de fredete fyrstasjonene skrider frem. På et møte i Oslo 5. mars presenterte Kystverket, i samarbeid med Kystverkmusea, idéer til en plan for formidling av fyrhistorie, som del av en forvaltningsplan. Et sentralt punkt i denne formidlingen kan bli skilt (infotavler, bilder) som skal gi besøkende på hvert fyr et innblikk i historien om fyret. Som deltaker på møtet uttrykte NFHF ønske om at prosjektet vil utvikle løsninger som (helt eller delvis) kan brukes også på andre fyrstasjoner enn de som er fredet.

Kystverkmuséa har satt i gang et pilotprosjekt for historieformidling, med Ryvingen fyr (bildet) utenfor Mandal som åsted for studier og utprøving av løsninger. Én av årsakene til at nettopp Ryvingen ble valgt, er at det foreligger et rikt, digitalisert bildemateriale som viser fyrhistorien her. Prosjektgruppa vil komme med forslag til Kystverket i løpet av våren.

Kystverkets arbeid med forvaltningsplaner for fyrstasjonene er et ledd i prosjektet "Statens kulturhistoriske eiendommer" (SKE). Dette prosjektet var fram til utgangen av 2008 et prosjekt under Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Prosjektets oppgaver var:

  • Registrere alle statens bygninger med hensyn til verneverdi.
  • Initiere landsverneplaner for de ulike statlige sektorene, samt veilede sektorene i dette arbeidet.
  • Lage overordnede retningslinjer for forvaltningen av Statens kulturhistoriske eiendommer.

Fra 1. januar 2009 ble SKE-prosjektet overført fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet til Miljøverndepartementet. Henvendelser om prosjektet og det statlige landsverneplanarbeidet kan rettes til Riksantikvaren.
Kystverket arbeidet gjennom 2009 med utkast til "Kystverkets Landsverneplan for maritim infrastruktur". Denne planen skal ferdigstilles og oversendes til Miljøverndepartementet (Riksantikvaren).
Arbeidet med  forvaltningsplaner for fredete fyrstasjoner ledes fra Kystverket Sørøst.  Det er valgt ut én fyrstasjon fra hver region som pilotstasjon i den første fasen (Slettnes, Tranøy, Runde, Feisteinen og Stavernsodden).