Klart for antikvarisk istandsetting. Foto: Bjarne Smørholm

Trøndelag Fylkeskommune har gitt Kystverket dispensasjon til omfattende rehabiliteringsarbeider på Kjeungskjæret fyr utenfor Uthaug.

Dispensasjonen omfatter antikvarisk istandsetting av alle trevinduer, inngangsdører, naustport i tre, antikvarisk istandsetting av vinduer i støpejern, antikvarisk istandsetting av natursteinmur, antikvarisk istandsetting av alle bygningsdeler utført i metall og støpejern, antikvarisk istandsetting av alle bygningsdeler utført i betong, reparasjon av snøskjerm og overflatebehandling av bygningsdelene.

Kjeungskjæret fyrstasjon er fredet etter kulturminneloven og Kystverket har overfor fylkeskommunen dokumentert et svært omfattende behov for istandsetting av fyrstasjonen. Ut fra tilstandsrapporten er det noen bygningsdeler som er i bedre stand, f.eks. trevinduer, mens andre er i svært dårlig stand. Dette gjelder bygningsdeler i støpejern og i betong, særlig mot værsiden og nære flomål. Det er særlig disse slitasjeutsatte – fukt og saltvann – fasadedelene, som er i dårlig forfatning. Fylkeskommunen setter strenge krav til hvordan rehabiliteringen skal foretas og forbeholder seg retten til å godkjenne både materialer og arbeidsmetoder.  Når arbeidet er ferdig må Kystverket sende inn dokumentasjon som viser hvordan arbeidet har blitt utført og hvordan det endelige resultatet ble. Dispensasjonen er gyldig i tre år.

Tiltakene anser Trøndelag fylkeskommune ikke som vesentlige inngrep, da de ikke griper inn i eller forrykker de sentrale formål med fredningen, og bare i liten grad evner å påvirke kulturminnet negativt. På den bakgrunn er det gitt dispensjon til rehabilitering av Kjeungskjæret fyr.