Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Arbeiderpartiets landsmøte vedtok 10. april å gå inn for å øke idrettens andel av tippemidlene, på bekostning av kulturens andel. Om et slikt forslag fremmes for Stortinget og får flertall der, vil det komme til å halvere støtten fra samme pott til kulturformål.  

Landsmøtet i Norges kulturvernforbund, samlet på Oscarsborg 10. april, drøftet i og utenfor landsmøtesalen mulige konsekvenser av  et vedtak om å frata kulturvernorganisasjoner støtte fra tippemidler. Landsmøtet vedtok enstemmig følgende forslag til resolusjon mot Arbeiderpartiets forslag: 

 

 

Behold dagens tippenøkkel

Flere fylkeslag har fremmet forslag til Arbeiderpartiets landsmøte om endring i fordelingen av tippemidler. Dersom forslaget blir gjennomført, vil idretten få økt sin andel fra 45,5 % til 64 %, og kulturen får halvert sin andel fra 36,5 % til 18 %. Norges Kulturvernforbund – paraplyorganisasjonen for 20 kulturvernorganisasjoner – har vært samlet på årsmøte på Oscarsborg festning og vil uttrykke sterk motstand mot forslaget.

 

Endringen av tippenøkkel vil i første omgang bety at kulturen taper 500-600 mill. kr. årlig. Vi har liten tro på at dette inntektsbortfallet fullt ut vil bli kompensert over andre poster i Statsbudsjettet. Tippemidlene har de siste år hatt en sterkere økning enn øvrige kulturbevilgninger, slik at heller ikke framtidig økning vil kulturen få ta del i.

 

Fordelingsnøkkelen for tippemidler har også en klar signaleffekt. Ved å øke idrettens andel på bekostning av kulturen, gir man klart uttrykk for en nedprioritering av denne sektoren.

 

Kulturvernorganisasjonene samler ca 200 000 medlemskap og aktiviteten består i all hovedsak av frivillig arbeid. For å løse oppgaver knyttet til ivaretakelse av bygninger, landskapsvern, motorkjøretøyer, fartøy, jernbane, museer og en mengde oppgaver innen immaterielt kulturvern, er driften helt avhengig av offentlig støtte. Dagens nivå uttrykker således et minimum av hva denne sektoren bør tilgodeses med.

 

Årsmøtet i Norges Kulturvernforbund ber derfor Stortinget og regjeringen om å holde fast ved dagens tippenøkkel.