Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Fylke smannen har sendt sitt forslag til vern av skog på Karlsøya til sentral behandling. Forslaget har vært til høring, og får ros for god medvirkning. Verneforslaget er utarbeidet av en arbeidsgruppe med deltakelse fra kommunen, fylkeskommunen og grunneier i tillegg til Fyllkesmannens landbruks- og miljøvernavdeling. I løpet av verneplanprosessen har lokalbefolkningen fått være med på fagdager med befaring av områdene, og arbeidsgruppen har vurdert alle innspill.

Verneforslaget ble sendt på høring i mars 2011. Høringsfristen gikk ut 15. juni 2011.

I høringen kom det inn kun en merknad til verneforslaget. Denne var fra Kystverket og gjelder fyrlykten på Korsneset som ligger innenfor vernegrensene. Statens landbruksforvaltning har ingen merknader til verneforslaget, men fremhever at det har vært en god prosess og at det er positivt at det skal utarbeides skjøtselsplan for verneområdet.

Merknaden fra Kystverket er innarbeidet i verneforskriften. Forslaget sendes nå til sentral behandling for vedtak i statsråd

Les mer om verneforslaget her