Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Etter syv år har fortsatt ikke Bodø kommune lykkes i å ferdigstille det som skulle bli Bjørnøya friluftsfyr. Så langt har kommunen brukt 500.000 kroner på å sikre bygningene, og prosjektet skulle stått ferdig 1. juli i år. Nå har kommunen søkt om utsettelse av bruken av resterende 300.000 kroner. Argumentet fra seksjonsleder Matti Jantti på kulturkontoret er at det har vært problematisk å skaffe personer og firma til å utføre oppdragene. –Vi trenger et år til for å kunne bli ferdig med viktigste tiltakene ved fyrstasjonen, skriver Jantti i et brev til Direktoratet for naturforvaltning.

Planene om å etablere en venneforening for fyret er heller ikke realisert. Direktoratet for naturforvaltning kjøpte i 2005 fyrstasjonen av Kystverket. Bodø kommune påtok seg samme år det formelle forvaltningsansvaret for bygningene på fyrstasjonen. Planen var at organi­seringen av den videre driften skulle foregå gjennom en interesseorga­nisasjon, Bjørnøyas Venner. Hovedoppgaven til organisasjonen skulle være å forestå opprusting av bygningsmassen, styring og drift av allmennhetens bruk av anlegget, samt ha ansvaret for planlegging og gjennomføring av nødvendige tiltak. Miljøvernminister Helen Bjørnøy åpnet sommeren Bjørnøya fyr som et ”friluftsfyr”.

Foto: Eli Johanne Ellingsve