fyrseddel
50-lappen med Utvær fyr. (Foto: Norges Bank)
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

En viktig endring for ordningen med momskompensasjon for i år, er pliktig registrering i Frivillighetsregisteret for alle mottakere, også underledd og aksjeselskap. Alle organisasjoner må være registrert innen søknadsfristen 1. september 2019.

Kulturdepartementet har vedtatt ny forskrift om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner. Forskriften trådde i kraft 01.01.2019, og gjelder fra søknadsåret 2019. For mer informasjon, se ny forskrift på lovdata https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-10-23-1600, og informasjon om høringen på regjeringen sine nettsider. Mer informasjon vil også bli lagt ut på våre nettsider i løpet av kort tid.

Søk i god tid

Frivillighetsregisteret blir administrert av Brønnøysundregistrene, og dere finner mer informasjon om registrering her: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/bronnoysundregistrene/registrering-i-frivillighetsregisteret-samordnet-registermelding/ . Vilkår for registrering finner dere i Frivillighetsregisterloven. Det må tas høyde for saksbehandlingstid i Brønnøysundregistrene, og registrering bør derfor gjøres i god tid før søknadsfristen om momskompensasjon.