Statsrådene Cecilie Myrseth og Jon-Ivar Nygård presenterte Nasjonal Transportplan rette etter at den hadde passert Statsråd under Kronprinsregentens ledelse. Foto: DSS

Regjeringen skyver fra seg ansvaret for å ta vare på fyrstasjonene i fremlegget til Nasjonal Transportplan for perioden 2025-2036, som ble lagt frem i dag. I motsetning til tidligere Nasjonale Transportplaner så er ikke det store vedlikeholdsetterslepet på norske fyrstasjoner omtalt.

– Vi er skuffet, men ikke overrasket over at forslaget til Nasjonal Transportplan ikke prioriterer fyrstasjonene. Planen er i tråd med de innspill som er kommet fra Kystverket. Våre innspill til departementet er dessverre ikke hensyntatt. Det er også grunn til bekymring over at regjeringen ikke legger opp til økte bevilgninger til Kystverket, sier daglig leder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening.

Kystverket fremholdt i sitt innspill til den fremlagte planen at man ikke ville prioritere vedlikehold av fyrstasjonene dersom regjeringen ikke økte bevilgningene kraftig.

Vedlikeholdsetterslep

Regjeringen slår seg til ro med at det er utarbeidet egne verneplaner for de fredede fyrstasjonene. – Det er skremmende at regjeringen ikke gjør mer for å følge opp Kystverkets sektoransvar for kystkulturminnene. 70 fyr er fredet og de øvrige fyrene er regionale lystkulturminner. Vi frykter at vedlikeholdsetterslepet vil øke dersom Stortinget vedtar planen slik den er fremlagt. For øvrig legger vi merke til at regjeringen påpeker at klimaendringene, med mer ekstremvær, skaper utfordringer knyttet til å ivareta kulturminner og kulturmiljøer, men sier ikke noe om hvordan man skal møte denne utfordringen. Det eneste regjeringen sier i planen er at forebyggende tiltak og egne drifts- og beredskapsplaner er derfor viktig for å ivareta sektorens kulturminner og kulturmiljøer, men det blir ikke sagt noe om at Kystverket pålegges å gjøre dette, fortsetter Norsk Fyrforenings daglige leder.

Ikke fulgt opp

– Vi konstaterer at Kystverket ikke har fulgt opp de føringene som Stortinget ga i den forrige Nasjonale Transportplan fort fire år siden. I den planen gikk det frem at betydelige vedlikeholdsetterslepet på fyr måtte håndteres og skulle reduseres – men det er det motsatte som har skjedd. Det er fortvilende at ikke Kystverket ikke følger opp de føringene regjering og Storting  legger opp til, forsetter Henriette Marie Skjæveland.

Også i tidligere Nasjonale Transportplaner har det vært påpekt fra politiske hold at Kystverket må få ned vedlikeholdsetterslepet på norske fyrstasjoner – uten at Kystverket har tatt skikkelig tak i problematikken. – Etaten ivaretar ikke sitt sektoransvar for vår våre kystkulturminner og nå må politikerne gripe inn og sørge for at det blir avsatt øremerkede midler for å redusere vedlikeholdsetterslepet.