Torbjørnskjær fyr ytterst i Oslofjorden er sterkt preget av forfall og har i flere år "skreket" etter vedlikehold, Foto: Lasse Iversen

Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss opplyser at vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinnretninger og fyrbygninger er på svimlende 1,225 milliarder kroner, men Statsråden kan ikke love at etterslepet blir redusert det kommende ti-året.

Etterslepet på navigasjonsinnretningene var i fjor på 633 millioner kroner, mens etterslepet på fyrbygningene var 592 millioner kroner.

– Vedlikeholdsetterslepet er langt større en hva jeg hadde forventet. Jeg er bekymret når etterslepet på fyrbygninger er nær 600 millioner kroner og at det øker år etter år. Selv om Kystverket foretar rehabiliteringsarbeider ved flere fyr, så viser utviklingen de siste årene at dette ikke monner i den store sammenheng, sier faglig rådgiver André Schau i en kommentar til tallene fra statsråd Næss.

Statsråd Marianne Sivertsen Næss opplyser at vedlikeholdsetterslepet på fyrbygninger og navigasjonsinnretninger er mer enn 1,2 milliarder kroner. Foto: Stortinget

Oversikten over vedlikeholdsetterslepet på fyrbygninger i Statens eie, viser at etterslepet blir større for vært år. Fra 2021 til 2023 så økte etterslepet med 53 millioner. Det var en reduksjon fra 2019 til 2020 – noe som skyldes en ekstra bevilgning fra Stortinget under Corona-pandemien. – Ekstrabevilgningen viser til fulle at det må øremerkes spesifikke beløp til fyrvedlikehold på kommende statsbudsjett for å få ned etterslepet.

Press fra Stortinget

Etter at Norsk Fyrforening deltok i Stortingshøringene og tok opp vedlikeholdsetterslepet på fyrene, i forbindelse med fremleggelsen av Nasjonal Transportplan 2025-2036 (NTP), ba stortingsrepresentant Morten Stordalen (FrP) statsråden redegjøre for hvor stort vedlikeholdsetterslepet er på navigasjonshjelpemidler og fyrbygninger. – Planen inneholder ingen opplysninger om hva regjeringen vil gjøre med vedlikeholdsetterslepet på norske fyrstasjoner, sier Stordalen.

Stortingsrepresentant Morten Stordalen er bekymret for tilstanden på norske fyrstasjoner, Foto: Stortinget

Nå har Stordalen fått svar fra statsråden. – Det at etterslepet er så stort som 1,225 milliarder kroner var langt høyere enn jeg kunne forestille meg. Jeg forventer at regjeringen følger opp dette med øremerkede midler til reduksjon av etterslepet i kommende statsbudsjett. Stortinget har sagt at vi skal ta vare på disse viktige kystkulturminnene og da forventer jeg at Kystverket og regjeringen følger opp med penger på statsbudsjettene. Hvis man er av den oppfatning at vi ikke skal ta vare på disse kulturskattene – så får man fatte et nytt vedtak, sier Stordalen.

Oppsiktsvekkende

Han er også forundret at statsråden ikke besvarer hans spørsmål på hvordan man skal redusere vedlikeholdsetterslepet. Av brevet fra statsråden står det: «Med prioriteringene og fordelingen av ressurser som er lagt inn i Stortingsmeldingen (NTP) forventes det at vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinnretninger og fyrbygninger holdes tilnærmet stabilt gjennom planperioden».

Kilde: Det Kongelige Nærings- og fiskeridepartement

– Det er oppsiktsvekkende at man fra regjeringens side ikke viser større vilje til å redusere etterslepet i vedlikehold på fyrene de neste tolv årene. En rekke av fyrene som lider av manglende vedlikehold er fredet etter kulturminneloven. Loven pålegger eier å ivareta det fredede kulturminnet – noe annet er brudd på loven, sier daglig leder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening.

Frivillige over hele landet jobber på dugnad for å bøte på vedlikeholdsetterslepet på fyrstasjonene. Verdien av det frivillige dugnadsarbeidet var i 2023 på 34 millioner kroner. Foto: Norsk Fyrforening

Skjæveland minner om at Kystverket tidligere  solgte Skalmen fyrstasjon fordi man ikke ønsket å rehabilitere fyret. – Salget bidrar til å gi inntrykk av at har gjennomført bygningsmessige tiltak for å redusere etterslepet – mens sannheten er at man har «løpt» bort fra ansvaret gjennom salg til en privatperson, legger hun til.

Politisk arbeid

– Statsrådens svar viser nødvendigheten av at vi jobber opp mot vernemyndighetene, Kystverket, regjeringen og Stortinget for å få endret retningen på bevilgningene. Tallene viser at vårt krav om øremerkede midler til å redusere vedlikeholdsetterslepet er berettiget. Sjøfartsnasjonen Norge kan ikke være bekjent av å la kystens katedraler forfalle og gå tilbake til naturen, slik enkelte tilsynelatende mener. Det er interessant å se at man i Sverige går motsatt vei. Der har regjeringen instruert Sjöfartsverket  til å intensivere arbeidet med å redusere vedlikeholdsetterslepet på svenske fyrstasjoner. Med mange millioner kroner, sier styreleder Sven Gj. Gjeruldsen i Norsk Fyrforening.