Hovedhus og Maskinhus
Hovedhus og maskinhus (Foto: Frank Ivar Hansen)
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

For tiden pågår det mye arbeid på Guldholmen fyr. Det handler både om omfattende rehabilitering og om nye roller rundt videre drift.

 Tekst: Ola Sendstad

1. juni 2015 overtok Moss kommune vedlikeholdsansvaret av Guldholmen fyrstasjon, fra Stiftelsen Gamle Guldholmen Fyr.

Det er Staten som eier fyrstasjonen. Gjennom Miljødirektoratet ble det bevilget 4.1 millioner til restaureringsarbeid, med forbehold om at Moss kommune overtok driftsansvaret. Bevilgningen ble gitt med utgangspunkt i en tilstandsrapport om bygninger og brygger. Prosjektet omhandler hovedhuset, maskinhuset, fjøset, «betjenten», hønsehuset og naustet. Nordbrygga og sørbrygga settes også i stand.

Arbeidet er nå i full gang og FYR.NO har snakket med prosjektleder for arbeidet, Frank Ivar Hansen. Han er til daglig ansvarlig for parker og friluftsområder i Moss kommune.

 

Hva var det første arbeidet som dere satte i gang med?

– Eternittplater både på tak og på vegger på hovedhuset var i så dårlig forfatning at det tidlig ble bestemt at de måtte plukkes ned. Tilstanden på eternittplater på de andre bygningene varierte, men for å få et helhetlig inntrykk valgte vi å ta ned disse også. Da fikk vi undersøkt tilstanden på undertak og takkonstruksjonen skikkelig. Det var takene som var i dårligst forfatning, men det var også nødvendig å skifte deler av bjelker på noen av bygningene. Fasadebordene var stort sett i dårlig forfatning. De er også skiftet ut på samtlige bygninger.

Gjorde dere noen oppdagelser underveis?

– Vi hadde i forkant god oversikt over skader og hva som måtte gjøres. Når vi plukket av ytterlaget så vi spor av mye forskjellige reparasjoner fra ulike tider. Hovedhuset hadde dårlige eternittplater på vegger og tak. Under fant vi igjen den eldre bordkledningen som var dårlig, og fasadene har nå fått ny tilsvarende kledning. På betjenten var eternittplatene i bedre tilstand, men under var det mye dårlig, blant annet i deler av bjelkelag. Også her var det nødvendig å skifte panelbord.

I hvilken grad har dere lyktes med å ta vare på eldre bygningsdeler?

– Det har vært i varierende grad, det har jo vært gjort mye forandringer med bygningene gjennom alle tider. Tidligere uthus er på et eller annet tidspunkt blitt gjort om til utleie med store forandringer. Vi har fokusert på at uttrykket utvendig blir mest mulig likt slik det så ut før eternittplatene ble satt på vegger og tak. Taket på Hovedhuset var tekket med eternitt, som ble fjernet, og nytt undertak og skiferstein tilsvarende den gamle skiferen på betjenten er blitt montert. På betjenten, som hadde skifer på taket, måtte vi plukke den forsiktig ned for å legge nytt undertak på grunn av lekkasjer. Her er den originale skiferen lagt tilbake nå. På grunn av råteskader måtte tilsvarende operasjoner utføres på maskinhuset, fjøset og hønsehuset. Her var det brukt noe forskjellig taktekking: eternitt i dårlig tilstand, blikkplater og skifer. Gammel skifer ble også her fjernet og lagt tilbake på nye undertak. For å få lik stil la vi skifer på samtlige tak. På naustet slapp vi heldigvis å ta av gammel skifer da undertaket ikke var skadet.

En annen utfordring var at de fleste vinduene var ødelagt av råte bortsett fra betjenten hvor det har vært satt inn husmorvinduer som vi syntes brøt helt med stilen på de andre bygningene. På grunn av veldig dårlig tilstand på gamle vinduer og stilbrudd, har vi satt inn nye vinduer tilnærmet lik de gamle i utrykk.

Hvordan går arbeidet videre?
– Vi regner med å være ferdig med de største utvendige arbeidene allerede innen årsskiftet, men noen justeringer vil måtte stå igjen til våren. Gjennom vinteren vil vi foreta utbedringer som er nødvendige innvendig, blant annet det elektriske anlegget. Det kan være at en del innvendige restaureringsarbeider blir utsatt til etter sommeren.

Hvordan vil driften av fyret være i framtiden?
– Etter restaureringen er fullført vil det igjen være mulig å leie Guldholmen fyr. Dette vil skje gjennom Kystleden administrert av Oslofjordens Friluftsråd. Det vil sannsynligvis være mulig å leie seg inn fra slutten av juni 2016.

*

Hansen og arbeidet på Guldholmen tydeliggjør viktige spørsmål i bevaringsarbeid. Nødvendige praktiske vurderinger griper raskt inn i spørsmål om originalitet og tilbakeføring; til hvilken tid og etter hvilket ideal? Tilretteleggingen for videre aktiv bruk er kanskje det aller viktigste tiltaket for bevaring. Slik sikres allmenn tilgang og framtidig relevans.

Guldholmen fyr ligger på den lille øya Gullholmen, utenfor Jeløy i Moss. Store deler av holmen, samt tilgrensende sjøområde er fredet som naturreservat på grunn av viktigheten for sjøfugler. Restaureringsarbeidet på fyret måtte først avvente til etter hekkesesongen. Prosjektet er nå i rute, og snart vil dette vakre stedet igjen være tilgjengelig for besøk.

 

Les mer om historien til Guldholmen fyr her.