Det er et enormt etterslep i vedlikehold på norske fyrstasjoner. Foto: Norsk Fyrforening

– Vi er skuffet, men dessverre ikke overrasket over at budsjettforhandlingene mellom regjeringen og SV om statsbudsjettet, ikke har resultert i økte bevilgninger til rehabilitering og vedlikehold av norske fyrstasjoner. Vi hadde også håpet at budsjettforliket skulle inneholde en økning i grunnstøtten til frivillige paraplyorganisasjoner som Norsk Fyrforening og Kulturvernforbundet, sier daglig leder Henriette Marie Skjæveland i en kommentar,

Gjennom mange år har Kystverket unnlatt å prioritere vedlikehold og ivaretagelse av fyrene – noe som har medført et vedlikeholdsetterslep på flere hundre millioner kroner. Kystverket har på vegne av Staten ansvaret for 114 fyrstasjoner – hvorav 68 fyr er fredet etter Kulturminneloven.  

– Vi har i våre møter med Stortinget  påpekt at Kystverket ikke ivaretar sine vedlikeholds forpliktelser som loven setter for ivaretagelse av fredede kulturminner. Det samme gjelder ivaretagelse av de øvrige fyrene som er betegnet som viktige regionale- og lokale kulturminner, sier Skjæveland i Norsk Fyrforening.

Viktige kulturminner på verneverdige og fredede fyrstasjoner går tapt – til tross for at Stortinget har vedtatt at de skal bli tatt vare på. Norsk Fyrforening er skuffet over manglende vilje fra eier til å ta vare på fyrstasjonene. Foto. Norsk Fyrforening

Hun er svært bekymret for utviklingen av vedlikeholdsetterslepet og frykter at flere av de fredede fyrene kan gå tapt, dersom ikke Kystverket blir tilført tilstrekkelig med økonomiske ressurser til vedlikehold og ivaretagelse.

– Vi har registrert at budsjettforliket inneholder økte bevilgninger til flere museer og stiftelser, men det er ikke lagt inn egne midler til hverken Kystverkmusea eller styrking av norsk kystkultur – noe Norsk Fyrforening har bedt om, sier Henriette Marie Skjæveland.