Norsk Fyrforening er skuffet over regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024.

Norsk Fyrforening er skuffet over at regjeringen ikke legge inn egne midler til vedlikehold og rehabilitering av fyrene i forslaget til statsbudsjett neste år.

– Vedlikeholdsetterslepet på norske fyr har økt de siste årene. Vi er skuffet over at regjeringen ikke foreslår øremerkede midler til rehabilitering og vedlikehold, slik Norsk Fyrforening har bedt om i flere år, sier daglig leder Henriette Marie Skjæveland.

Etterslep

Hun påpeker at regjeringen i budsjettfremlegget for 2024 skriver «at etterslepet på norske fyrstasjoner har økt i 2023 med 38 millioner kroner». – Over hele landet jobber det frivillige på dugnad hverdag for å ta vare på fyrene for allmenn bruk. Jeg er redd for at motivasjonen og drivkraften hos de frivillige skal bli svekket, når fyrene ikke blir tilgodesett med mer penger fra politisk hold – slik at etterslepet kan reduseres.

Øremerkede midler

Skjæveland minner om at Norsk Fyrforening har i flere år bedt om at Stortinget øremerker midler på Kystverkets budsjett til vedlikehold og rehabilitering. – Nok en gang er vi ikke blitt hørt. Jeg har forståelse for at det kan være vanskelig for Kystverkets ledelse å foreta prioriteringer mellom sikkerheten til sjøs, miljø og bygningsvern. Derfor hadde vi håpet at regjeringen hadde lagt inn en økning i forlaget til budsjett for Kystverket neste år, legger Norsk Fyrforenings daglige leder til.

Det er Stortinget som har pålagt Kystverket å ta vare på og forvalte fyrstasjonene i statlig eie. Mange av fyrene er fredet av riksantikvaren, uten at det tilsynelatende har hatt noen effekt på bevilgningene over statsbudsjettet.

Kystkultur

– Jeg er også skuffet over at det i statsbudsjettet ikke fremkommer hvilke tiltak Kystverket har planer om innen vern og rehabilitering av fyrene neste år. Norsk Fyrforening vil frem mot endelig vedtak av budsjettet i desember, arbeide for at behovet for å ta vare på fyrene og norsk kystkultur blir synliggjort i statsbudsjettet, sier Henriette Marie Skjæveland.