Norske fyr er viktige kulturminner som bør være tilgjengelige for allmennheten. På fyr over hele landet legges det daglig ned mange dugnadstimer av frivillige for at fyrene skal være tilgjengelige. Mange har prosjekter som man gjerne vil realisere. Nå kan man søke om støtte for 2023 innen 1. oktober!

Sparebankstiftelsen DNB har tildelt Norsk Fyrforening 1,5 millioner kroner til en egen tilskuddsordning for prosjekter innen ny bruk av norske fyr.
Pengene fordeles over tre år fra 2. halvår 2023 til 1. halvår 2026, og skal gå tilrettelegging for allmennhetens bruk av fyrstasjonene. Prosjektstøtten skal gå til tiltak medlemsfyrene ikke får dekket av Kystverket eller annen eier, og fremme bærekraftig bruk av økosystem, sikre bærekraftig forvaltning av ressursene i strandsonen rundt fyrene og stanse tap av artsmangfold på fyrstasjonene. Støtten skal gå til varige tiltak for å øke tilgjengeligheten til fyrene for allmennheten. Sparebankstiftelsen DNB har følgene kriterier for at det skal kunne gis støtte fra tilskuddsordningen .

• Tilskuddsordningen omfatter Norsk Fyrforenings medlemsfyr som driftes av frivillige lag og organisasjoner. Midlene er øremerket tilrettelegging for allmenn bruks av fyrstasjonen. Søker må dele Norsk Fyrforenings mål om bevaring og tilgjengeliggjøring for allmenheten. Tilskudd skjer etter søknad. For 2023 er søknadsfristen er satt til 1. oktober 2023.

• Tilskuddsordningen skal gå til konkrete og varige tiltak på norske fyrstasjoner som gjør dem bedre tilrettelagt for ny bruk, og trygt tilgjengelig for flere. Prosjekter som kan støttes er for eksempel utbedring av stier, rekkverk, skilting, belysning, toalettfasiliteter, kjøkken, tilrettelegging for overnatting, ovner, brannsikring, aggregat, førstehjelpsutstyr/hjertestarter eller innkjøp av båt til frakt av besøkende.

• Det kan også gis støtte til tiltak rettet mot skolen i fyrenes lokalmiljø, ved å legge til rette for skolebesøk som del av undervisningen. Økt kunnskap om kystkultur og naturmangfold – samt fokus på rent hav vil øke bevisstheten hos barn og unge.

• Prosjekt som tildeles midler skal bidra til at fyrene blir allment tilgjengelige, uten at det går på bekostning av bevaringsverdien eller landskapet omkring. Prosjekt som får støtte, skal være fullført innen tilskudds årets utløp. Dette gjelder ikke tilskudd for 2023 – dette skal være fullført innen 30. juni 2024.

Søknaden skal inneholde prosjektbeskrivelse, budsjett og finansieringsplan. Maks beløp man i utgangspunktet kan søke om er kroner 75 000. Det er viktig å ta dugnad med som egenandel i budsjettet og finansieringsplanen.
Søknad om støtte for 2023 sendes elektronisk til info@fyr.no innen 1. oktober 2023. Tildelinger skjer etter behandling av Norsk Fyrforenings styre. Tilskudd utbetales etterskuddsvis mot fremlegging av regnskap og bilder av gjennomført prosjekt.

Vi håper mange gode prosjekter på fyrene kan bli realisert gjennom denne tilskuddsordningen.