Nå er det åpnet for Norsk fyrforenings medlemsfyr å søke om støtte til prosjekter på sitt fyr. Sparebankstiftelsen DNB bidrar med penger til fyrfrivilligheten. Foto: Møkkalassets Venner

Norske fyr er viktige kulturminner som bør være tilgjengelige for allmennheten. På fyr over hele landet legges det årlig ned tusenvis av dugnadstimer av frivillige for at fyrene skal være tilgjengelige for besøkende.

– Mange fyr har prosjekter som man gjerne ønsker å realisere. Nå kan våre medlemsfyr søke om tilskudd for 2024 innen søknadsfristen 1. mars, sier daglig leder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening.
Sparebankstiftelsen DNB har tildelt Norsk Fyrforening 1,5 millioner kroner til egen tilskuddsordning for prosjekter innen ny bruk av norske fyr. Pengene skal fordeles over tre år og vil øremerkes tilrettelegging for allmennhetens bruk av fyrstasjonene. Prosjektstøtten går til tiltak medlemsfyrene ikke får dekket av Kystverket eller annen eier. Her ønsker man å fremme bærekraftig bruk av økosystem, forvaltning av ressursene i strandsonen og stanse tap av artsmangfold på og ved fyrstasjonene. Støtten skal gå til varige tiltak for å ivareta eller øke tilgjengeligheten til fyrene. Sparebankstiftelsen DNB’s kriterier for at det skal kunne gis støtte fra tilskuddsordningen er som følger.

Frivilligheten
– Tilskuddsordningen omfatter Norsk Fyrforenings medlemsfyr som driftes av frivillige lag og organisasjoner. Søker må være medlem av Norsk Fyrforening og dele foreningens mål, fortsetter Skjæveland.

Varige tiltak
Tilskuddsordningen skal gå til konkrete og varige tiltak på norske fyrstasjoner som gjør dem bedre tilrettelagt for ny bruk, og tilgjengelig for flere. – Prosjekter som kan støttes er for eksempel utbedring av stier, rekkverk, skilting, belysning, toalettfasiliteter, kjøkken, tilrettelegging for overnatting, ovner, brannsikring, aggregat eller innkjøp av båt til frakt av besøkende, sier Norsk Fyrforenings daglige leder.
Skoleopplegg

Henriette Marie Skjæveland fremholder at det også kan søkes om støtte til tiltak rettet mot skolene i fyrenes lokalmiljø, ved å legge til rette for skolebesøk som en del av undervisningen. – Økt kunnskap om kystkultur og naturmangfold – samt fokus på rent hav vil øke bevisstheten hos dagens barn og unge.
Prosjekt som får støtte, skal være fullført innen tilskudds årets utløp.
Søknaden skal inneholde prosjektbeskrivelse, budsjett og finansieringsplan. Maks beløp man i utgangspunktet kan søke om er kroner 75 000. Det er viktig å ta dugnad med som egenandel i budsjettet og finansieringsplanen.

Hvert år legges det ned mye dugnadsarbeid av frivillige på norske fyr. Støtte fra Sparebankstiftelsen DNB gir nye muligheter for prosjekter på norske fyr. Foto: Norsk Fyrforening

Nye muligheter
Søknad om støtte for 2024 sendes elektronisk til info@fyr.no innen 1. mars 2024. Tildelinger skjer etter behandling i Norsk Fyrforenings styre. Tilskudd utbetales etterskuddsvis mot fremlegging av regnskap og bilder av gjennomført prosjekt.
– Mange søkte om prosjektstøtte ifjor. Dessverre var det ikke mulig å innfri alle søknadene, men nå er det nye muligheter for alle med gode fyrprosjekter på våre medlemsfyr. Vi håper mange gode prosjekter på fyrene kan bli realisert gjennom denne tilskuddsordningen i 2024, avslutter daglig leder Skjæveland.