Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Tilskuddsordningene for faste materielle kulturminner som forvaltes av Riksantikvaren, har søknadsfrister i desember.

 

For de fleste ordningene skal søknaden sendes Fylkeskommunen, som så sender søknaden videre til Riksantikvaren. Derfor må man søke i god tid FØR den oppsatte fristen. 

 

De følgende tilskuddsordningene har søknadsfrist 31. desember:

 

–        Tilskudd til vern og sikring av freda bygninger og anlegg

–        Tilskudd til middelalderbygg og -anlegg

–        Tilskudd til kystkultur

–        Tilskudd til freda og andre særlige verdifulle kulturmiljø og landskap

–        Tilskudd til brannsikring og beredskapstiltak

–        Tilskudd til fartøyvern

 

I tillegg kommer tilskudd til bevaring av fredete kulturminner, som har søknadsfrist 31. januar.

 

Mer informasjon her: http://bit.ly/d49Rlv  (Miljøverndepartementets nettsider)