fyrseddel
50-lappen med Utvær fyr. (Foto: Norges Bank)
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Regjeringen har kommet med sitt forslag til statsbudsjett for 2018. Hva betyr det for oss?

Tekst: Ola Sendstad

Norges Kulturvernforbund oppsummerer budsjettet som «forventet, i tråd med de politiske føringene fra forrige periode. Et bilde som viser mangel på langsiktighet, helhetlig forståelse og strategi. Rammebetingelsene for kulturvernorganisasjonene er stort sett uendret.»

Norsk Fyrhistorisk Forening har arbeidet for å få økt Kystverkets midler til kystkultur. På denne posten er det foreslått en økning fra 10,1 millioner til 10,3 millioner. Det er bra, men ingen virkelig satsning.

I budsjettet står det:

«Kystverket har også ansvaret for arbeidet med kystkultur. Mange av etatens kulturminner er helt eller delvis fortsatt i bruk, enten av Kystverket selv eller av leietakere. Kystverket skal arbeide for å forbedre forvaltning og alternativ bruk av fyrstasjonene. Arbeidet med forvaltningsplaner for og formidlingstiltak på fyrstasjoner skal videreføres i samarbeid med Kystverkmusea. Kystverkmusea er organisert som et nettverkssamarbeid mellom Lindesnes fyrmuseum, Jærmuseet, Sunnmøre museum, Museum nord og Museene for kystkultur og gjenreising i Finnmark. Kystverkmusea skal dokumentere og formidle etatens historie. Det settes av 10,3 mill. kr til kystkultur i 2018.»

Denne budsjettposten er i hovedsak finansiering av Kystverkmusea, men det er også av disse midlene Norsk Fyrhistorisk Forening mottar tilskudd for utvikling av fyr.no og annet kommunikasjonsarbeid.

Utover dette er det lite positivt å se av satsning på frivillighet, kystkultur eller kulturminnevern i budsjettet.

Kulturminnefondet har hovedansvar for tilskudd til verneverdige kulturminner og kulturmiljøer som ikke er fredet. Fyrene som eies privat og andre kulturminner i privat eie kan søke støtte fra Kulturminnefondet. Dette fondet er foreslått kuttet med 11,5 millioner.

Riksantikvarens budsjett foreslås kuttet med 2,5 %. Det sender negative signaler om regjeringens prioritering av kulturminnevernet. Flere av de søkbare postene hos Riksantikvaren berøres av kuttet:

Post 71 (Tilskudd til freda kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap) foreslås kuttet med 5 millioner kroner. I beskrivelsen av hvordan dette tilskuddet fordeles er vi glade for å se at «kulturminner på kysten» fremdeles er nevnt som et prioritert område.

Post 72 (Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner) foreslås kuttet med 5 millioner kroner.

Post 74 (Tilskudd til fartøyvern) står uendret på 61,8 millioner.

Post 75 (Tilskudd til fartøyvernsenter) står også uendret på15,7 millioner.

Ingen bedring av momskompensasjon for frivillige organiasjoner 

Momskompensasjon er viktig for flere venneforeninger på fyr. Frivillighet Norge uttaler om budsjettet: «I statsbudsjettet for 2018 foreslår regjeringen å bevilge 1,35 mrd. kroner til momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. Det betyr at bevilgningen er justert for forventet lønns- og prisvekst. Dermed får organisasjonene en lavere andel av momsutgiftene kompensert for fjerde år på rad.»

Ingen driftsmidler til Norsk Fyrhistorisk Forening

I motsetning til tilsvarende organisasjoner innen frivillig kulturminnevern mottar ikke Norsk Fyrhistorisk Forening noen form for fast støtte til organisasjonsdrift. Dette står også i motsetning til behovet for en felles organisasjon for frivillig arbeid på fyr. Med tanke på den enorme frivillige innsatsen som legges ned på norske fyrstasjoner bør det prioriteres faste driftsmidler til NFHF som samlende, kompetansehevende og koordinerende organisasjon. Fyrstasjonene ligger spredt, men utfordringer rundt bevaring, tilgjengeliggjøring og drift er ofte like fra sted til sted. Dette gjelder fyrstasjoner i statens eie og fyrstasjoner med andre eieformer. Det er mye å hente på en økt satsning på erfaringsdeling i en felles organisasjon. Det vil både gi et mer effektivt bevaringsarbeid og et bedre tilbud til allmennheten. 

Norsk Fyrhistorisk Forening vil fortsette arbeidet for å bedre rammevilkårene for frivillighetens bidrag til bevaring av fyrene og fyrhistoria.