alt
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

På forslaget til statsbudsjett for 2011 får frivilligheten en økning på 212 millioner kroner – opptrappingen er i rute.

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til kompensasjon av merverdiavgift for frivillige organisasjoner med 212 millioner kroner.Til sammen foreslås en bevilgning på 608 millioner kroner i 2011.

 

Ordningen trådte i kraft 1. januar 2010 og erstattet den tidligere ordningen for kompensasjon av merverdiavgift på enkelte tjenester. Økningen siden innføring av ny ordning er på 412 millioner kroner.

Regjeringens satsning på merverdiavgiftskompensasjon bidrar til å styrke rammevilkårene for frivillig sektor. Samlet skal ordningen trappes opp med én milliard kroner.

I 2010 har 861 organisasjoner søkt Lotteri- og stiftelsestilsynet om kompensasjon av moms på varer og tjenester. Det totale søknadsbeløpet før saksbehandling er 1.2 milliarder kroner. Antall søkere viser at ordningen allerede er godt kjent blant frivillige organisasjoner, og at den har stor relevans for sektoren.

Formålet med tilskuddsordningen er å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester basert på årsregnskap ett år tilbake i tid. Ordningen fikk tilført 200 millioner kroner i 2010, i tillegg til 196 millioner fra tidligere ordning, totalt 396 millioner kroner.

 

Norsk Fyrhistorisk Forening sendte inn søknad om momskompensasjon for egen organisasjon samt 3 lokale fyrforeninger i 2010. Villa fyr (Flatanger kommune, Nord-Trøndelag) var blant søkerne, og bildet viser en frivillig dugnadsgjeng i aktivitet på fyret (bilde: Svein Soelberg)  Vi imøteser utfallet av søknadsbehandlingen med stor interesse, og vil holde våre medlemmer informert om resultatene.

Grunnet ny ordning, knappe tidsfrister, og søketidspunkt i sommerferien for søknadsrunden i 2010,  tror vi at mange fyrforeninger ikke så seg i stand til å levere søknad innen fristens utløp. For 2011 vil situasjonen være en helt annen. Vi oppfordrer hermed  våre medlemsforeninger til å forberede seg på å søke i 2011 om kompensasjon for utgifter i 2010.