Styreleder Henriette M. Skjæveland på Svenner fyr. Foto: Skibsaksjeselskapet Hesvik
Det er skuffende at regjeringen nok en gang nedprioriterer vedlikehold av norske fyr. Vi hadde håpet at man for første gang skulle ha øremerket penger til fyrvedlikehold. Det fremlagte forslaget til statsbudsjett inneholder hverken øremerking av midler eller økning i bevilgningene til Kystverket. I flere år har Norsk Fyrforening påpekt det enorme etterslepet i midler til vedlikehold og rehabilitering av norske fyr, og vi har bedt om at det i statsbudsjettet blir øremerket midler til dette, sier styreleder Henriette Marie Skjæveland.

Norsk Fyrforening hadde håpet at regjeringen Støre ville prioritere vedlikeholdsetterslepet høyere enn tidligere regjeringer. Særlig stort er etterslepet på fyr på Nordmøre og i Trøndelag.

I Nærings- og fiskeridepartementets budsjettforslag 2023 vises det til at «Det er utarbeidet en revidert vedlikeholdsstrategi for arbeid med fyr, slik at midlene kan prioriteres optimalt, både med hensyn til bygningsvedlikehold og arbeidet med kulturformidling.» Utover dette omtales ikke Kystverkets forpliktelser for å ta vare på de mange fyr som forfaller.

Norsk Fyrforening er glad for at det arbeides systematisk med prioriteringene for arbeid på fyrene, men vi hadde håpet at departementet denne gang skulle være lang mer konkret i hva denne strategien inneholder, fortsetter Skjæveland.

Norsk Fyrforening har 93 medlemsfyr, hvorav 50 driftes av frivilligheten. Bevaringsarbeidet de frivillige utfører gjennom dugnader tilsvarer 27 årsverk. I tillegg bidrar de frivillige med store verdier i form av kjøpte varer og tjenester. Kystverkets sparsomme midler til fyr overgås av de lokale ressursene som utløses.  Det kan synes som regjeringen ikke ser verdien av den innsats som legges ned av de frivillige hver eneste dag, når den ikke er villig til å øke bevilgningene til fyrvedlikehold i forslaget til Statsbudsjett, sier Henriette Marie Skjæveland.

Styrelederen i Norsk Fyrforening frykter at statsbudsjettet vil føre til en svekkelse av arbeidet med å sikre vår kystkulturelle arv. I tidligere statsbudsjett så har disse midlene vært øremerket. Nå foreslår regjeringen å stryke posten «Tilskudd til kystkultur» og flytter disse midlene inn under posten for Kystverkets generelle driftsutgifter. På sikt frykter jeg at dette vil svekke innsatsen for å ta vare på vår lange kystkulturelle historie, avslutter Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening.