Torbjørnskjær fyr utenfor Hvaler er fredet, men har stått til forfall siden det ble avbemannet i 1990. Foto: Per Roger Lauritzen.

Vedlikehold og tilrettelegging for ny bruk prioriteres ikke høyt nok innenfor Kystverkets store sekkeposter. Tiden er overmoden for øremerking av midler og innhenting av det store vedlikeholdsetterslepet. 200 millioner på statsbudsjettet for 2021 ville vært en god start.

Vern gjennom ny bruk

Kystverket eier 114 fyrstasjoner – anlegg ytterst i havgapet som ble bygget opp i løpet av 350 år. Etter at fyrene ble automatisert og avbemannet, ble det laget gode rammer for hvordan de skal ivaretas: Fredningsvedtak, nasjonal verneplan og forvaltningsplaner. De siste tiårene har Kystverket fulgt en bevaringsstrategi hvor vedlikeholdsarbeidet deles med et bredt spekter av leietagere, ikke minst frivilligheten. De tar en stor andel av kostnadene og driver tilbud med den spennende fyrhistorien som ramme. Slik blir fyrene en viktig ressurs for kystkulturen, friluftslivet og reiselivsnæringen, og kulturminnene bevares.

Underfinansiering

Utfordringen er at Kystverket ikke styrer tilstrekkelige ressurser til fyr-vedlikehold og tilrettelegging for ny bruk. I budsjettforslaget inngår navigasjonsinfrastrukturen, og en rekke andre formål, i tre store sekkeposter for drift og vedlikehold. Til sammen utgjør postene 2,35 milliarder. Hensynet til fyrene som kulturminner drukner i etatens interne tautrekking om midler. Resultatet? Det er både fredede og ikke-fredede fyr som forfaller.

På spektakulære Grip fyr utenfor Kristiansund bodde det i sin tid en bemanning på tre. I dag får det viktige kulturminnet kun et minimum av vedlikehold. Foto: Marianne Johnsen

Etterslep på 480-650 millioner

Ved utgangen av 2018 ble vedlikeholdsetterslepet estimert til 480-650 millioner. Av dette er 325 millioner knyttet til fredede fyr. Etterslepet har steget jevnt siden 2014, med et stort hopp på 80 millioner fra 2016 til 2018. Økningen gjelder hovedsakelig tiltak som må gjøres innen 0-5 år, altså utbedringer som haster. Det er regionale forskjeller, og det er størst forfall på Nordmøre og i Trøndelag.

I 2020 budsjetterte Kystverket med 31 millioner til fyr-vedlikehold. Det er på langt nær nok, og det illustrerer hvorfor vedlikeholdsetterslepet fortsetter å vokse. Heldigvis, i vår bevilget Stortinget ekstra midler til Kystverket i møte med virusutbruddet, og 48 millioner av potten har gått til fyr. NFHF håper at vedlikeholdsetterslepet ikke øker i år, men det er liten grunn til å tro at det vil bli mindre.

I det fjerne skimtes Kya fyr, som ligger i Trøndelag. Forfallet på det fredede fyret er så fremskredet at anlegget antagelig vil gå tapt. Foto: Kystverkmusea

NFHFs innspill til statsbudsjettet

Vi oppfordrer til at midler til vedlikehold og tilrettelegging av fyrstasjoner skilles ut på en egen budsjettpost, og i 2021 bør det bevilges minst 200 millioner til formålet. Vi har mange års underfinansiering å ta igjen.

Les hele innspillet vårt her

21. oktober 2020: NFHF deltok på høring om statsbudsjettet i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité. Se opptaket her.