Tidligere stortingspresident Dag Terje Andersen og stortingsrepresentant Trond Helleland i munter samtale med Norsk Fyrforenings styreleder under høringene på Stortinget. Foto: Norsk Fyrforening

En rekke stortingsrepresentanter hadde spørsmål om norske fyr og vedlikeholdsetterslepet under Transport- og kommunikasjonskomiteens åpne høringer i forbindelse med behandlingen av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024.

– I mitt innlegg tok jeg opp misforholdet mellom Stortingets vedtak om at fyrstasjonene fortsatt skal være Statens, men at politikerne ikke følger opp sine egne vedtak ved å bevilge de nødvendige midlene som skal til for å ivareta fyrstasjonene. Jeg gjentok vår krav om at midler til vedlikehold og tilrettelegging må øremerkes på Kystverkets budsjett, sier styreleder Sven Gjeruldsen i Norsk Fyrforening.

Økt etterslep

Han deltok på vegne av foreningen under Stortingshøringen til transport- og kommunikasjonskomiteen og påpekte at regjeringen i sitt budsjettforslag vedgår at vedlikeholdsetterslepet har økt  med 38 millioner kroner det siste året, uten at dette er kompensert i forslaget til budsjett for neste år.

– Det er et tankekors at det frivillige bidrar med mer penger til vedlikehold av fyrstasjonene, enn de begrensede midler som Kystverket årlig setter av til vedlikehold, noe jeg også poengtere overfor stortingsrepresentantene.

Viktig å være med

Sven Gjeruldsen understreker viktigheten av at Norsk Fyrforening deltar på slike høringer. – Det gir oss en unik mulighet til å fortelle beslutningstagerne om hvordan det står til ute på fyrene. Vi får også muligheten til å løfte frem den frivillige dugnadsinnsatsen som daglig legges ned  på statens eiendom. Det gjorde inntrykk på flere av stortingsrepresentantene da jeg fortalte at mange av våre frivillige må jobbe dugnad for å få penger til å dugnad på fyret. Det handler om å ta vare på vår viktige kystkulturarv og da må politikerne få høre hvor dårlig det står til mange steder, legger han til.

Flere spørsmål

Etter innlegget fikk Gjeruldsen en rekke spørsmål fra flere av komitemedlemmene. – Spørsmålene var gode og relevante, noe som viser at vi blir tatt på alvor og ble lyttet til. Flere trakk også frem det forhold at Norsk Fyrforening de siste årene er blitt mer synlige og aktive deltagere i det offentlige ordskiftet, sier styreleder Sven Gjeruldsen.