Thorvald Haraldsen har vært avgjørende for arbeidet med å redde Fulehuk fyr.

Fulehuks Venner og NFHF samlet foreninger, politikere og fagfolk til seminar på Fulehuk fyr. Alle ønsker å bevare fyr, men vil politikerne ta grepene som må til?

Foto: Sven Gj. Gjeruldsen

Det var god stemning på seminaret 10. august, med flotte Fulehuk som ramme. Fulehuks Venner feirer at det er 200 år siden fyrstasjonen ble opprettet, og de benytter anledningen til å rette fokus mot bevaring av norske fyr som helhet.

Det må mer midler til

De fleste fyr er eid av Kystverket, og mange av dem ivaretas i samarbeid med leietagere, men vedlikeholdsarbeidet er underfinansiert. NFHF ber om økte og øremerkede midler over statsbudsjettet, slik at fyrene kan bevares og brukes til nyttige formål. Per desember 2020 ble oppgraderingsbehovet tallfestet til 540 millioner. Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Anders Tyvand (Krf), viste til ny Nasjonal transportplan 2022-2033, som ble lagt frem i vår.
«Det vedlikeholdsetterslepet skal vi kvitte oss med i løpet av neste tolvårsperiode», uttalte Tyvand.
NFHF er glad for det forpliktende utsagnet, men vil minne om ambisjonene i gjeldende NTP for 2018-2029: «På kystområdet vil vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinfrastrukturen fjernes i løpet av første del av planperioden.»[1] Dette er altså ikke innfridd, og det har ikke kommet signaler om at de årlige bevilgningene til formålet vil øke i årene fremover.

Fra venstre: Kårstein Eidem Løvaas (H), Elisabeth Carrera (NFHF), Morten Stordalen (Frp), Henriette M. Skjæveland (NFHF) og Anders Tyvand (Krf).

Fyrsaken engasjerer

Deltakerne på seminaret fikk se en fyrstasjon hvor det er lagt ned utallige dugnadstimer. Nå er den velholdt, og gjester får oppleve fyrhistorien ytterst i vakre Færder nasjonalpark. Alle var enige om verdien av å bevare fyrstasjoner som dette, så nå håper NFHF på politisk vilje til å styrke arbeidet på fyrene.

NRK rapporterte fra seminaret i Nyhetsmorgen og distriktsnyhetene for Vestfold og Telemark.


[1] St.meld. nr. 33 (2016–2017), s. 88.