MS Gamle Oksoy
Fartøyet representerer en viktig epoke i Kystverkets etatshistorie og ble vedtatt vernet i forbindelse med Kulturminneåret 1997.
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Under NFHFs landsmøte på Utsira kom årsmøtet med en uttalelse på oppfordring fra direktør for Kystverkmusea, Jo van der Eynden, med en sterk oppfordring til vernemyndighetene om å bidra til at Kystverkets tidligere forsyningsskip M/S «Oksøy» blir bevart.

M/S «Oksøy» ble bygget i 1962 hos Brødrene Lothe, Haugesund, som forsyningsskip for Kystverket. Skipet ble benyttet til vedlikehold av fyr, lykter og merker langs kysten. Det var registrert som tankskip med parafin og gass om bord til de mange lyktene i leia.

Nytt navn

Rasjonalisering og ombygging av fyrlyktene til solcelle- og batteridrift gjorde etter hvert M/S «Oksøy» overflødig, og fartøyet ble tatt ut av drift høsten 1996. Da Riksantikvaren ønsket å ta vare på et representativt utvalg av fartøyer med betydning for den norske sjøfarten, ble det foreslått å gi skipet vernestatus og bevare det i original, operativ stand.

M/S «Oksøy» ble gitt som gave til Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter fra Fiskeridepartementet i august 1997, og fikk «Gamle» føyd til navnet. Under de årene fartøyet var operativt, ble det gjort svært få endringer. Autentisiteten var derfor stor da fartøyvernsenteret overtok eierskapet. Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter ønsket å bevare M/S «Gamle Oksøy» gjennom bruk, kombinert med formidling av fartøyets opprinnelige funksjon.

Det siste er nå at Fartøyvernsenteret ønsker å avhende fartøyet.

Slik lyder uttalen fra Norsk Fyrhistorisk Forenings landsmøte på Utsira i april 2013:

Landsmøtet i NFHF er gjort kjent med at Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter har vedtatt å avhende fartøyet «Gamle Oksøy».

Båten ble bygd i 1962 som forsyningsfartøy for Fyr- og merkevesenet, og var i aktiv tjeneste langs hele Norskekysten fram til 1996, da den ble overflødiggjort i forbindelse med elektrifiseringen og ombyggingen av fyr- og fyrlykter til solcelledrift.

Fartøyet representerer en viktig epoke i Kystverkets etatshistorie og ble vedtatt vernet i forbindelse med Kulturminneåret 1997, da båten ble gitt i gave fra Fiskeri- og kystdepartementet til det tradisjonelle fartøyvernsenteret på Bredalsholmen i Kristiansand.

Siden den gang har «Gamle Oksøy» vært benyttet i ulike kulturfaglige og formidlingsmessige sammenhenger, og i Kulturvernåret 2009 ble «Gamle Oksøy» sendt på et landsomfattende tokt i regi av Kystverkmusea.

Landsmøtet i NFHF mener at «Gamle Oksøy» er et viktig nasjonalt kulturminne, som må bevares på en forsvarlig måte slik at den fortsatt kan være en positiv ressurs i forbindelse med dokumentasjon og formidling av norsk maritim kulturhistorie. Som eneste bevarte fartøy fra Fyr- og merketjenesten, mener vi «Gamle Oksøy» bør fredes.

Landsmøtet vil derfor oppfordre Riksantikvaren, Fiskeri- og kystdepartementet, Kystverket, Kystverksmusea og andre berørte parter om å ta ansvar for å sikre at «Gamle Oksøy» blir ivaretatt på en forsvarlig måte.