Full momskompensasjon 2022 kommer godt med.
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Momskompensasjonsordningen er ment å bøte på blant annet de frivilliges utgifter på nødvendige varer. Men; for å få kompensasjonen må det søkes!

Fristen for innsendelse av søknad og grunnlagsmateriale – for de foreningene/organisasjonene som søker via NORSK FYRHISTORISK FORENING eller ”sentralleddet”, er i 2013 satt til 1.juli! NORSK FYRHISTORISK FORENING vil dernest sende inn en søknad på vegne av medlemmene. Denne felles søknaden må imidlertid blant annet via en revisor. For å få denne felles delen behørig behandlet, må vi derfor få inn grunnlagsmaterialet i god tid.

FORENKLET MODELL, KRONGLETE REGNESTYKKE

Hver av de foreningene/organisasjonene som skal søke via NORSK FYRHISTORISK FORENING skal sende inn revidert regnskap for 2012 (evt. siste godkjente regnskap), samt et utfylt B2-søknadsskjema til oss. Det siste ligger på hjemmesidene til Lotteri- og Stiftelsestilsynet: https://lottstift.no/momskompensasjon/sok-om-kompensasjon-go/vedlegg-go/forenkla-modell  Som tidligere søkes det i henhold til Forenklet modell, hvor utregningen gjøres ut fra de totale driftskostnadene til organisasjonen – fratrukket finanskostnader og/eller andre fradrag.

Regnestykket er:
driftskostnader
– finanskostnader (og/eller andre fradrag)
x 0,35
= sum

x 0,2
= grunnbeløp

Dette grunnbeløpet føres deretter inn i regneark B2, og regnearket vil så beregne og få frem søknadsbeløpet som føres inn i søknadsskjemaet.

Alle søkere må imidlertid også selv lese de konkrete instruksene for utfylling på Lotteri- og Stiftelsestilsynets hjemmesider, for finere detaljene om fradrag, avgrensninger og andre forhold: https://lottstift.no/momskompensasjon. Eksempelvis vil kravet om å levere revisorrapport, basert på ISRS 4400 – Avtalte kontrollhandlingar frå registrert eller statsautorisert revisor, variere.

DEKNINGSGRAD

I 2012 fikk søkerne dekket ca. 41 % av det omsøkte beløpet. Dette skyldes at Lotteri- og Stiftelsestilsynet har valgt at samtlige søkere får noe støtte, fremfor at noen får alt og noen ikke i det hele tatt. Hvor lang tid det tar før ”potten” er stor nok, til at alle får kompensert det fulle beløpet, avhenger som kjent av det politiske klimaet… Vi oppfordre imidlertid alle, som er berettiget til kompensasjon, om å søke slik at behovet synliggjøres. Hvor mye som dekkes for 2013, er derfor usikkert pr nå.

Send søknaden, med grunnlagsmaterialet, til info@fyr.no  innen 1.juli 2013!

Elisabeth Høvås