Mange fyrentusiaster er opptatt av fyrhistorie og vil vite mer om hvorfor for nettopp «mitt» fyr ble etablert. Fyrhistorie er både viktig og interessant. Dessverre så finnes det alt for få bøker som setter fyrhistorien inn i et større perspektiv, sier daglig leder Henriette Marie Skjæveland.

Hun forteller at det før sommeren kom ut en bok i vårt naboland i øst. -Boken tar for seg den spennende historien til det svenske fyret Kullen, men boken er vel så mye en innføring i skandinavisk fyrhistorie. Boken har flere forfattere som ser skandinavisk fyrhistorie fra flere synsvinkler. Noe som gjør boka til spennende lesning også for norske fyrentusiaster. Sammenlignet med landene i det sørlige Europa så var vi «sent» ute her i nord, men tre norske fyr er likevel blant de eldste i Skandinavia – Lindesnes, Store Færder og Markøy. På 1500-tallet tiltok skipstrafikken i nord og det oppsto et behov for merking for skip på nattestid. I 1560 beordret den danske Kongen, Frederik II, bygging av tre fyr ved innløpet til Öresund. Norge og Skåne lå den gang under dansk styre. De tre fyrene var Nakkehoved og Kullen. På dansk side ble det anlagt to fyr, mens det på skånsk side ble bygget et fyr – Kullen. På denne måten skulle de sjøfarende kunne skille fyrene fra hverandre, forteller Skjæveland.

Fyrgryta på Nakkehoved fyr. Foto: Norsk Fyrforening

I boken får leseren en inngående beskrivelse av hvordan det organiserte fyrvesenet i Skandinavia oppsto. På motsatt side av Danmark – ble vel nitti år senere etablert et fyr på Lindesnes. – For å skille Lindesnes fra danske Skagen fyr – ble det i 1725 anlagt et fyr på Markøy – slik at man på norsk side hadde to tvillingfyr, mens man på dansk side hadde Skagen fyr. Alle var kullblussfyr – som kontinuerlig måtte fylles med kull for å holde lyset ved like. En fascinerende historie. Dessverre så har vi lite litteratur på norsk om denne delen av vår maritime kystkulturhistorie, men boken «Kullens fyr» er en erstatning i då måte.

Skjæveland forteller at det østre Nakkehoved fyr er restaurert slik det en gang var, og ved Kullens fyr står det gamle vippefyret side om side med dagens. – Alle som har lagt ferieturen til Sjælland eller Skåne bør unne seg turen for å ta disse fyrene nærmere i øyesyn, avslutter Henriette Marie Skjæveland.