alt
Landsmøtet i Norsk Fyrhistorisk Forening
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Landsmøtet i Norsk Fyrhistorisk Forening (NFHF), samlet til møte i Oslo 24. mars, vedtok det ut­sendte forslaget til nye vedtekter for foreningen, uten endringer. Mye har skjedd på kulturvernets område på 2000-tallet. Vi har vært vitne til en god utvikling for å ta vare på kystkulturen, ikke minst fyrstasjonene, i samarbeid mellom offentlige og frivillige instanser. Som organisasjon har NFHF ut­viklet seg, og oppgavene har økt. De gamle vedtektene fra 1997 tilfredsstilte ikke lenger foren­ingens behov. [De nye vedtektene vil bli lagt ut på nettsida i løpet av kort tid].

De nye vedtektene viser at NFHF etter 15 år har vokst til å bli en stor organisasjon.  Vel 70 fyr­stasjoner er representert i medlemsmassen, forvaltet av venneforeninger, kommuner, museer, turistforeninger, friluftsråd og private eiere. I vedtektene tydeliggjøres NFHFs rolle og ansvar som nettverksbygger, samarbeidspartner, rådgiver, høringsinstans og talerør.

Styrets ansvar, oppgaver og myndighet presiseres i et nytt punkt i vedtektene. Styret skal blant annet legge frem forslag til arbeidsprogram for kommende landsmøteperiode, og landsmøtet skal godkjenne pro­grammet.  Styret skal også utarbeide retningslinjer for virksomheten i kommende landsmøte­perioder, for å styrke forutsigbarhet og kontinuitet i foreningens arbeid.

Bildet viser fungerende kasserer Jostein Korsnes som gjennomgår regnskapet for 2011.