Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

 Klippet fra Fiskeri- og kystdepartementets tekster i dagens statsbudsjett

7.5 Bevaring og bruk av kulturminne, friluftsliv

Mål og prioriteringar

 

Det er eit mål at flest mogleg kulturminne skal gjerast tilgjengeleg for allmenta. Kystverket medverkar ved å vedlikehalde, dokumentere og formidle kulturminna som inngår i planen ”Verneplan for maritim infrastruktur”. Det skal arbeidast vidare med å utvikle fyrstasjonar og fyreigedomar i samarbeid med fylkeskommunar, kommunar, frivillige organisasjonar og næringsaktørar. Det er eit mål at fyrstasjonane skal vere tilgjengelege for allmenta og at dei kan nyttast i lokal og regional utvikling, samstundes som omsynet til kulturminnevernet blir teke vare på.

Resultat 2011–2012

Kystverket bygger på lange historiske tradisjoner i forvaltningen av kysten. Kystkulturen skal forvaltes og formidles etter prinsippene om vern gjennom bruk, kulturbasert næringsutvikling og verdiskaping gjennom stedsutvikling. Kystverket samarbeider med Kystverkmusea for å ta vare på, utvikle og formidle etatens historie. I dette arbeidet samarbeider Kystverket med både offentlige og private aktører, på regionalt og lokalt, internasjonalt og nasjonalt nivå.

I Kystverkets landsverneplan for maritim infrastruktur, som er til behandling hos Riksantikvaren, er etatens verneverdige materielle kulturminner listet opp. Kystverket skal følge opp landsverneplanen med forvaltningsplaner for de enkelte verneverdige objektene. Når det gjelder landsverneplanens såkalte representative områder, samarbeider Kystverket med Kystverkmusea om hvordan etatens historie i disse områdene best kan formidles.

Det er et mål at kystens kulturarv blir tatt i bruk og åpnet for allmennheten der dette er mulig. Mange av etatens kulturminner er helt eller delvis fortsatt i bruk, enten av Kystverket selv eller leietakere. Kystverket arbeider med tilrettelegging for alternativ forvaltning og tilgjengeliggjøring for allmennheten av de fyreiendommene som er i statens eie. Forvaltning av statens eiendommer skal gjennomføres slik at eiendommenes kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter blir tatt vare på og synliggjort. Kystverket skal sørge for at fredede og verneverdige kulturminner skal være sikret ordinært vedlikeholdsnivå.

Kystverket arbeider også for å synliggjøre kystkulturens potensial som kilde til kunnskap, opplevelse og verdiskapning gjennom det tverrsektorielle samarbeidet som er etablert i direktoratsgruppen for kystkultur, som består av Kystverket, Fiskeridirektoratet, Riksantikvaren og Norsk kulturråd. Samarbeidet har resultert i en felles handlingsplan fram til 2014. Kystverket har fra 2012 sekretariatsfunksjonen i samarbeidet.

Prioriteringer i 2013

  • – Kystverket skal følge opp landsverneplanen med forvaltningsplaner for de enkelte verneverdige objektene.

  • – Kystverket skal videreføre engasjementet i direktoratsgruppa for kystkultur. I tråd med direktoratsgruppens handlingsplan for kystkultur skal det utformes et maritimt innslag til Grunnlovsjubileet 2014.

Resultater 2011–2012

Det er arbeidet med en overordnet plan for hvordan vedlikeholdsetterslepet på statens fyreiendommer skal håndteres.

Kystverket har påbegynt arbeidet med forvaltningsplaner for fredede fyreiendommer. Lindesnes fyrmuseum, en av partene i Kystverkmusea, er i gang med et prosjekt som skal formidle kystkulturen i deres representative område ved hjelp av geo-tagging (geografisk tilleggsinformasjon formidlet via medium som foto, video, internettside etc.).

Kystverket og Kystverkmusea har i samarbeid utviklet en felles standard for formidlingstiltak på de fredede fyreiendommene.

Direktoratsgruppa for kystkultur har publisert flere utgaver i skriftserien ”Fortellinger om Kyst-Norge” i samarbeid med tre museumsnettverk og tatt andre initiativ for å fremme kystens kulturarv, blant annet avholdt den årlige kystkulturkonferansen. Kystkulturkonferansen 2012 var en nordisk konferanse, som ledd i Norges formannskap i Nordisk Råd.

Dalsfjord fyrmuseum skal åpnes i november 2012. Museet er en del av Sunnmøre museum, en av partene i Kystverksmusea.

Forebyggende sjøsikkerhet