Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Norges Kulturvernforbund beklager at det heller ikke denne gangen bevilges driftsstøtte til alle de frivillige kulturvernorganisasjonene på neste års statsbudsjett. Det er dessuten svært alvorlig for organisasjonene at momskompensasjonsordningen ikke økes. Heller ikke Riksantikvaren får mer å rutte med for å ta vare på kulturarven vår i 2012.

Dette budsjettet viser ingen utvikling i politisk satsing på kulturvern og frivillighet, hevder paraplyorganisasjonen Norges Kulturvernforbund. Skal regjeringen nå sitt mål om at det årlige tapet av kulturminner ikke skal overstige 0,5% er de avhengig av de frivilliges innsats, sier Kulturvernforbundets leder Jørg Eirik Waula. De frivillige kulturvernorganisasjonene jobber med å registrere, bevare og formidle kulturminner.

Kulturvenforbundet mener det er tragisk for kulturminnevernet at ikke det brede arbeidet for bevaring og formidling av kulturarv prioriteres. Regjeringen bevilger stadig ekstraordinære midler til institusjonsmuseer og store historiske bygninger, men glemmer det folkelige kulturminnevernet: Bygninger, fartøy og andre materielle kulturminner som ivaretas av frivillige er i langt bedre stand enn mange verneverdige og fredete bygg i offentlig eie, sier Kulturvernforbundets leder Jørg Eirik Waula. Selv Riksrevisjonen har refset hvordan regjeringens kulturminnearbeid overhodet ikke tilfredsstiller ambisjonene i kulturminnemeldinga fra 2005. Kulturvernforbundet krever at alle de frivillige organisasjonene får fast støtte til organisasjonsdrift, slik at de kan fortsette sin innsats for å ta vare på kulturarven